2014.11.03 № 1493/2/2/14-14 ВАСУ: проведенням антитерористичної операції

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,
ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
VASUІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
від 03.11.2014 р. N 1493/2/2/14-14
Головам апеляційних та окружних адміністративних судів
З набранням чинності Законом України “Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної операції” (далі також – Закон) в учасників судового процесу виникають питання з приводу розгляду адміністративних справ з урахуванням цього Закону. З огляду на це Вищий адміністративний суд України вважає за необхідне повідомити таке.

1. Частиною першою статті 1 Закону змінено територіальну підсудність судових справ, підсудних розташованим у районі проведення антитерористичної операції адміністративним судам, та встановлено забезпечити розгляд цих справ адміністративними судами, що визначаються головою Вищого адміністративного суду України стосовно адміністративних справ, підсудних адміністративним судам, розташованим в районі проведення антитерористичної операції.

На виконання зазначених вимог та відповідно до приписів частини першої статті 3 цього Закону Головою Вищого адміністративного суду України 2 вересня 2014 року видано розпорядження N 193 “Про забезпечення розгляду адміністративних справ, підсудних адміністративним судам, розташованим у районі проведення антитерористичної операції”.

Згідно з цим розпорядженням розгляд адміністративних справ, підсудних адміністративним судам, розташованим у районі проведення антитерористичної операції, здійснюється:

– Запорізьким окружним адміністративним судом – адміністративних справ, підсудних Донецькому окружному адміністративному суду;

– Харківським окружним адміністративним судом – адміністративних справ, підсудних Луганському окружному адміністративному суду;

– Харківським апеляційним адміністративним судом – адміністративних справ, що підлягають перегляду в апеляційному порядку Донецьким апеляційним адміністративним судом.

За такого правового врегулювання починаючи з 2 вересня 2014 року позовні заяви стосовно адміністративних спорів, підсудних Донецькому окружному адміністративному суду та Луганському окружному адміністративному суду, подаються відповідно до Запорізького окружного адміністративного суду та Харківського окружного адміністративного суду відповідно.

З указаної дати згідно з правилами, установленими статтею 188 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України), суди першої інстанції (місцеві загальні суди як адміністративні суди та окружні адміністративні суди), які знаходяться у межах територіальної юрисдикції Донецького апеляційного адміністративного суду, апеляційні скарги разом зі справами, в яких ці суди ухвалювали оскаржуване рішення, направляють до Харківського апеляційного адміністративного суду для їх апеляційного розгляду.

2. За такими ж правилами встановлюється підсудність справ, розгляд яких не закінчено і які перебувають у провадженні місцевих, апеляційних судів, розташованих у районі проведення антитерористичної операції, та які повинні передаватися до визначених Законом України “Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної операції” судів.

Зокрема, відповідно до абзацу першого частини третьої статті 1 цього Закону справи, розгляд яких не закінчено і які перебувають у провадженні місцевих, апеляційних судів, розташованих у районі проведення антитерористичної операції, в разі неможливості здійснювати правосуддя передаються судам відповідно до встановленої згідно з цим Законом підсудності протягом десяти робочих днів з дня прийняття розпорядження головою відповідного вищого спеціалізованого суду.

За змістом цієї норми передачі підлягають лише справи, розгляд яких не закінчено і які перебувають у провадженні зазначених судів.

Отже, справи, розгляд яких закінчено, до визначених Законом судів не передаються.

Передача справ, розгляд яких не закінчено, здійснюється суддею-доповідачем суду, розташованого у районі проведення антитерористичної операції, за правилами статті 22 КАС України з урахуванням положень Закону.

З метою забезпечення безпосереднього з’ясування обставин спору розгляд переданої адміністративної справи починається спочатку.

3. У разі неможливості передачі матеріалів справи відповідно до встановленої згідно з цим Законом підсудності вчинення необхідних процесуальних дій здійснюється за документами і матеріалами, поданими учасниками судового процесу, за умови, що такі документи та матеріали є достатніми для ухвалення відповідного судового рішення (абзац другий частини третьої статті 1 Закону).

Цією нормою передбачено групу документів і матеріалів, підсудність розгляду яких здійснюється відповідно до зазначених правил. Визначення підсудності їх розгляду залежить від такого.

По-перше, ці документи і матеріали стосуються (є похідними) справ, розгляд яких не закінчено і які неможливо передати до суду відповідно до встановленої згідно з цим Законом підсудності.

При надходженні цих документів суддя повинен з’ясувати, чи зареєстрована справа в автоматизованій системі документообігу відповідного суду та чи не завершено її розгляд.

Якщо справа не зареєстрована, то подані документи і матеріали не підсудні судам, визначеним Законом. У зв’язку з цим суд повертає подані за правилами пункту 6 частини третьої статті 108 КАС України документи і матеріали заявникові як непідсудні такому суду та роз’яснює право на звернення до цього ж суду в порядку, передбаченому статтями 104 – 106 КАС України.

Якщо ж розгляд справи завершено, подані документи і матеріали також не підсудні судам відповідно до встановленої Законом підсудності, тому суд відповідно до вищезазначених правил та з підстави непідсудності повертає їх заявникові.

По-друге, таких документів і матеріалів повинно бути достатньо для ухвалення відповідного судового рішення. Якщо під час розгляду цих документів і матеріалів, з урахуванням інших доказів у справі, суд, встановивши, що їх недостатньо для ухвалення відповідного судового рішення, повинен закрити таке провадження і роз’яснити особам, які беруть участь у справі, право на повторне звернення за наявності необхідних документів, яких було б достатньо для ухвалення відповідного судового рішення, або зажадати відновлення роботи суду, в провадженні якого перебуває нерозглянута справа, стосовно якої подано недостатньо документів і матеріалів.

4. У такому ж порядку визначається підсудність адміністративних справ, які розглядалися судами, розташованими у районі проведення антитерористичної операції, після їх перегляду апеляційними адміністративними судами та Вищим адміністративним судом України. Такі справи підлягають направленню судам, визначеним Законом, для продовження розгляду, на новий розгляд або для передачі до архіву.

5. Статтею 273 КАС України визначено можливість відновлення повністю або частково втраченого судового провадження в адміністративній справі, закінченій ухваленням судового рішення або в якій провадження закрито.

Заява про відновлення втраченого судового провадження подається до суду, який ухвалив рішення по суті справи або постановив ухвалу про закриття провадження у справі (ст. 275 КАС України).

Таке правове врегулювання вказує на непідсудність судам, визначеним Законом, заяв про відновлення втраченого судового провадження в адміністративних справах, розгляд яких закінчено розташованими у районі проведення антитерористичної операції адміністративними судами з ухваленням рішення по суті справи або постановленням ухвали про закриття провадження у справі. У цьому разі така заява підлягає поверненню заявнику відповідно до правил, встановлених пунктом 6 частини третьої статті 108 КАС України.

6. Закон України “Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної операції” не наділяє суди, визначені цим Законом, повноваженнями надавати інформацію про набрання чинності судовими рішеннями у справах, які не передані до цих судів, видавати виконавчі листи та копії судових рішень у таких справах. Виняток становлять справи, надіслані Вищим адміністративним судом України або апеляційними судами для передачі до архіву.

7. Аналіз Закону дає підстави зробити висновок про те, що заяви щодо питань, які суд вирішує після ухвалення остаточного судового рішення (заяви про ухвалення додаткового судового рішення, роз’яснення судового рішення, виправлення описки в судовому рішенні, у виконавчому документі, про видачу копій рішень тощо), на стадії виконання судового рішення, заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, заяви про видачу виконавчого документа є непідсудними стосовно їх розгляду судам, визначеним Законом, вони підлягають поверненню заявнику відповідно до правил, встановлених пунктом 6 частини третьої статті 108 КАС України, з роз’ясненням, що розгляд таких документів належить до повноважень відповідних адміністративних судів, розташованих у районі проведення антитерористичної операції, після відновлення їхньої роботи.

Питання про порядок реєстрації заяв, які подаються на стадії виконання судового рішення, вирішується згідно з пунктом 6.1.5 Інструкції з діловодства в адміністративних судах.

8. Клопотання про поновлення провадження у справі вирішується за правилами статті 156 КАС України, якщо матеріали справи, розгляд яких не закінчено і які перебувають у провадженні місцевих, апеляційних судів, розташованих в районі проведення антитерористичної операції, передані в порядку, передбаченому абзацом першим частини третьої статті 1 Закону до суду, визначеного цим Законом.

Якщо ж матеріали справи не передані до такого суду, клопотання про поновлення провадження у справі є одним з документів, передбачених абзацом другим частини третьої статті 1 Закону. Вирішення клопотання належить до компетенції суду, визначеного цим Законом, який вирішує його з урахуванням документів, матеріалів та умов, встановлених цією нормою (див. пункт 3 цього листа).

9. Справи, підсудні адміністративним судам, розташованим у районі проведення антитерористичної операції, у разі надходження до Запорізького, Харківського окружних адміністративних судів та Харківського апеляційного адміністративного суду, відповідно до статті 151 КАС України підлягають обов’язковій реєстрації в автоматизованій системі документообігу суду.

За змістом пункту 2.8.4 Положення про автоматизовану систему документообігу кожній судовій справі надається єдиний унікальний номер. У зв’язку з цим справи, що надходять до зазначених судів, необхідно обліковувати за наявним єдиним унікальним номером із присвоєнням номера відповідного провадження.

У такому ж порядку підлягають реєстрації справи, направлені судами апеляційної та касаційної інстанцій для продовження розгляду або для передачі до архіву та судом касаційної інстанції на новий розгляд.

Цей порядок застосовується для реєстрації документів і матеріалів, поданих учасниками судового процесу відповідно до частини третьої статті 1 Закону.

10. Суддя або колегія суддів для розгляду таких справ та процесуальних документів визначаються за правилами частини третьої статті 151 КАС України.

Водночас апеляційні скарги, подані до судів першої інстанції, які не розглядали справ, рішення в яких оскаржуються, не розподіляються суддям та не підсудні цим судам щодо виконання вимог, встановлених статтею 188 КАС України. Апеляційні скарги разом із доданими до них документами повертаються невідкладно заявникові без постановлення ухвали суддею та з роз’ясненням, що з такою апеляційною скаргою йому необхідно звернутися до суду, який розглядав справу, після відновлення роботи цього суду.

11. Про результати розгляду заяв заявники повинні бути обов’язково поінформовані у спосіб, передбачений КАС України для конкретного виду заяви.

Суди повинні забезпечити право особи знати про дату, час і місце розгляду її справи в суді, щоб мати можливість узяти участь у її розгляді. У зв’язку з цим вимоги глави 3 КАС України підлягають неухильному дотриманню. Відмітка поштового відділення зі змістом “Немає обміну з Донецьком і Луганськом” на повернутій кореспонденції не може слугувати доказом належного повідомлення сторони у справі.

12. Забезпечення відповідних судів технічними і організаційними ресурсами, необхідними для використання автоматизованої системи, згідно з вимогами статей 145, 146 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та пункту 1.7 Положення про автоматизовану систему документообігу покладено на Державну судову адміністрацію України.

Про викладене повідомляється в порядку інформування.

Заступник Голови суду
М. І. Смокович