Рішення Євросуду: Писарський та інші проти України від 20.06.2013 року

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

ECtHR_Authority
РАДА ЄВРОПИ
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
П’ята секція
РІШЕННЯ
Справа «Писарський та інші проти України»
(Заява N 20397/07 та 164 інших заяви)
Страсбург, 20 червня 2013 року

Офіційний переклад.

Це рішення є остаточним, але може підлягати редакційним виправленням.

У справі «Писарський та інші проти України»

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:

Боштьян М. Зупанчіч, Голова,
Енн Пауер-Форд,
Хелена Єдерблом, судді,
та Стівен Філліпс, заступник Секретаря секції,

після обговорення за зачиненими дверима 11 червня 2013 року

постановляє таке рішення, що було ухвалене в той день:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу розпочато за 165 заявами, поданими до Суду проти України відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянами України, підприємством, розташованим в Україні, та громадянином Російської Федерації, чиї дані наведені в доданих таблицях (далі — заявники).

2. Заявники пан Володимир Адамович Уманець (заява N 22064/11) та пан Петро Дмитрович Нескоромюк (заява N 22018/11) померли. Їхні родичі, пан Станіслав Володимирович Уманець — син та пані Марія Дмитрівна Моргун — сестра відповідно, висловили бажання підтримувати заяви від свого імені.

3. Листами від 11 лютого 2013 року Уряд повідомив Суд, що заявники пан Юхим Миколайович Ніщименко (заява N 14893/11) та пані Прасковія Іванівна Кіріяченко (заява N 20025/11) померли. Копії листів були направлені на адреси померлих заявників рекомендованими листами від 18 та 7 березня 2013 року відповідно для надання коментарів до 18 та 8 квітня 2013 року. Адресати листів були попереджені, що у випадку ненадання відповіді Суд вважатиме, що заявники померли та що жодна особа не має права та не бажає підтримати заяви. Відповідей отримано не було.

4. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений — пан Назар Кульчицький.

5. 20 листопада 2012 року зазначені заяви були направлені Уряду.

6. Уряд Російської Федерації було поінформовано про його право взяти участь у справі стосовно заявника в заяві N 17575/11 (пункт 1 статті 36 Конвенції та правило 44 Регламенту Суду), проте він відмовився скористатися своїм правом.

ФАКТИ

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

7. У дати, зазначені в доданих таблицях, національні суди та комісії з трудових спорів ухвалили рішення, відповідно до яких заявники мають право на різні суми відшкодування або на вчинення певних дій на їхню користь. Рішення стали такими, що підлягають виконанню. Однак заявники не домоглися своєчасного виконання цих рішень.

8. Деякі заявники також подали скарги щодо фактичних та правових питань, не пов’язаних з вищезгаданим питанням невиконання рішень.

ПРАВО

I. СТАТУС ЗАЯВНИКІВ У ЗАЯВАХ N 22064/11 ТА N 22018/11

9. Суд вирішив, що спадкоємці або найближчі родичі заявників у заявах N 22064/11 та 22018/11 (див. вище пункт 2) мають право продовжити провадження замість заявників (див., з-поміж інших джерел, рішення від 14 грудня 2006 року у справі «Міронов проти України», заява N 19916/04, пункт 12).

II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТЕЙ 6 ТА 13 КОНВЕНЦІЇ ТА СТАТТІ 1 ПЕРШОГО ПРОТОКОЛУ ДО КОНВЕНЦІЇ

10. Заявники скаржились на тривале невиконання рішень, ухвалених на їхню користь, та на відсутність ефективних засобів юридичного захисту щодо цих скарг. Вони посилались, прямо або по суті, на пункт 1 статті 6, статтю 13 Конвенції та статтю 1 Першого протоколу до Конвенції.

A. Заяви, наведені в Додатку 1

11. Враховуючи спільність правового підґрунтя заяв, Суд вважає за необхідне об’єднати їх.

12. Суд зазначає, що заявник у заяві N 14893/11 пан Юхим Миколайович Ніщименко помер та жоден спадкоємець не подав клопотання про дозвіл на підтримання заяви.

13. Суд також зазначає, що заявниця в заяві N 20025/11 пані Прасковія Іванівна Кіріяченко померла та жоден спадкоємець не подав клопотання про дозвіл на підтримання заяви.

14. У світлі вищевикладеного та за відсутності будь-яких особливих обставин щодо дотримання прав, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї, Суд відповідно до підпункту «a» пункту 1 статті 37 Конвенції вважає, що немає підстав продовжувати розгляд заяв. У зв’язку з вищевикладеним слід виключити ці заяви з реєстру справ.

B. Заяви, наведені в Додатку 2

15. Враховуючи спільність правового підґрунтя заяв, Суд вважає за необхідне об’єднати їх.

16. У своїх зауваженнях щодо заяви N 10520/11 Уряд стверджував, що заявник скаржився на тривале невиконання рішення Барвінківського районного суду Харківської області від 30 квітня 2010 року, проте вищезгадане рішення ніколи не виносилось цим судом. Барвінківський районний суд Харківської області виніс рішення на користь заявника 17 травня 2010 року та висновки суду в цьому рішенні відрізняються від висновків суду в рішенні від 30 квітня 2010 року. Уряд стверджував, що ця заява є зловживанням правом на подання індивідуальної заяви та повинна бути визнана неприйнятною відповідно до підпункту «a» пункту 3 статті 35 Конвенції. Заявник стверджував, що він отримав копію судового рішення від 30 квітня 2010 року в Барвінківському районному суді Харківської області, а про рішення від 17 травня 2010 року дізнався із зауважень Уряду.

17. Суд зазначає, що з матеріалів справи випливає, що рішення, виконання якого від державних органів України вимагає заявник, було винесено Барвінківським районним судом Харківської області 17 травня 2010 року. Очевидно, те, що заявнику було видано рішення, датоване 30 квітня 2010 року, було технічною помилкою. Тому Суд відхиляє заперечення Уряду про те, що ця заява є зловживанням правом на подання індивідуальної заяви в розумінні підпункту «a» пункту 3 статті 35 Конвенції.

18. Суд зазначає, що вищевказані скарги заявників, зазначених у Додатку 2 (див. вище пункт 10), не є явно необґрунтованими у розумінні підпункту «a» пункту 3 статті 35 Конвенції. Він також зазначає, що вони не є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Таким чином, вони мають бути визнані прийнятними.

19. Суд вбачає, що рішення, ухвалені на користь заявників, не були виконані своєчасно, відповідальність за що несе держава.

20. Беручи до уваги усталену практику з цього питання (див. згадане вище рішення від 15 жовтня 2009 року у справі «Юрій Миколайович Іванов проти України», пп. 56 — 58 та 66 — 70), Суд вважає, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції та статті 1 Першого протоколу до Конвенції у зв’язку з тривалим невиконанням рішень, ухвалених на користь заявників. Суд також вважає, що було порушення статті 13 Конвенції, оскільки заявники не мали ефективних засобів юридичного захисту, за допомогою яких вони могли б отримати відшкодування шкоди, завданої таким невиконанням.

III. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ

21. Деякі заявники подали інші скарги за Конвенцією, які Суд ретельно розглянув. У світлі всіх наявних матеріалів та настільки, наскільки вони охоплюються його компетенцією, Суд доходить висновку, що вони не виявляють будь-яких ознак порушень прав і свобод, передбачених Конвенцією чи протоколами до неї.

22. Таким чином, ці скарги є явно необґрунтованими та мають бути відхилені відповідно до підпункту «a» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

23. Стаття 41 Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

24. У цій справі Суд вважає розумним і справедливим (див. рішення від 6 червня 2013 року «Кононова та інші проти України» [Комітет], заява N 11770/03 та 89 інших заяв, пункт 24) присудити 2000 (дві тисячі) євро кожному заявнику, зазначеному в Додатку 2. Вказана сума є відшкодуванням будь-якої матеріальної і моральної шкоди, а також компенсацією судових витрат.

25. Суд зазначає, що держава-відповідач повинна виконати рішення, які залишаються невиконаними.

26. Суд вважає за належне призначити пеню виходячи з граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1. Вирішує об’єднати заяви, наведені у Додатку 1, та вилучити їх з реєстру справ відповідно до підпункту «b» пункту 1 статті 37 Конвенції.

2. Вирішує об’єднати заяви, наведені у Додатку 2.

3. Оголошує прийнятними скарги заявників, наведених у Додатку 2, за пунктом 1 статті 6, статтею 13 Конвенції та за статтею 1 Першого протоколу до Конвенції щодо тривалого невиконання рішень, ухвалених на їхню користь, та щодо відсутності ефективних національних засобів юридичного захисту, а решту скарг у заявах — неприйнятними.

4. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції та статті 1 Першого протоколу до Конвенції.

5. Постановляє, що було порушення статті 13 Конвенції.

6. Постановляє, що:

(a) протягом трьох місяців держава-відповідач має виконати рішення національних судів, ухвалені на користь заявників, які залишаються невиконаними, та сплатити 2000 (дві тисячі) євро кожному заявнику або його/її спадкоємцю в якості відшкодування матеріальної та моральної шкоди, а також компенсації судових та інших витрат, разом з будь-якими податками, що можуть нараховуватись на ці суми, які мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на ці суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 20 червня 2013 року відповідно до пунктів 2 та 3 правила 77 Регламенту Суду.

Голова

Б. М. Зупанчіч

Заступник Секретаря

С. Філліпс

ДОДАТОК 1
(заяви, виключені з реєстру справ Суду)

N
з/п

Заява N, дата подання

П. І. Б. заявника та дата народження

Відповідне рішення національного суду

1

14893/11
01/03/2011

НІЩИМЕНКО
Юхим Миколайович
1923
Київський окружний адміністративний суд, 08/12/2008

2

20025/11
21/03/2011

КІРІЯЧЕНКО
Прасковія Іванівна
1932
Барвінківський районний суд Харківської області, 14/12/2009

 

ДОДАТОК 2
(прийнятні заяви)

N
з/п

Заява N, дата подання

П. І. Б. заявника та дата народження

Відповідне рішення національного суду

3

20397/07
21/04/2007

ПИСАРСЬКИЙ
Михайло Гаврилович
1964
1) Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області, 04/10/2006
2) Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області, 12/10/2006

4

1190/08
21/12/2007

ЛУК’ЯНЕНКО
Борис Денисович
1948
Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області, 14/05/2007

5

1392/08
17/12/2007

КОРНЄЄВ
В’ячеслав Вікторович
1947
Корольовський районний суд м. Житомира, 26/05/2006, зі змінами, внесеними апеляційним судом Житомирської області 07/08/2006

6

14610/08
04/02/2008

ЗАХАРЕНКО
Світлана Анатоліївна
1959
Приморський районний суд м. Одеси, 19/06/2006, зі змінами, внесеними апеляційним судом Одеської області 02/10/2007

7

30537/08
10/06/2008

КУРИЛО
Олександр Петрович
1965
Конотопський міськрайонний суд Сумської області, 18/02/2008

8

44807/09
05/08/2009

КУЗУБ
Микола Іванович
1950
Дарницький районний суд м. Києва, 19/10/2009

9

61346/09
03/11/2009

КОЦЮРУБА
Валентина Петрівна
1940
Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, 21/04/2008

10

64036/10
25/10/2010

РУБАНОВИЧ
Олександр Андрійович
1941
Роздільнянський районний суд Одеської області, 19/06/2009

11

75147/10
10/12/2010

КРУГЛИК
Віра Василівна
1965
Рівненський міський суд Рівненської області, 05/11/2007

12

3515/11
04/12/2010

МЕДВЕДЄВ
Олександр Дмитрович
1955
Лисичанський міський суд Луганської області, 02/02/2009

13

3856/11
16/12/2010

РИСКІНА
Надія Іванівна
1926
Таращанський районний суд Київської області, 18/01/2008

14

3972/11
30/12/2010

ЦУКАНОВ
Валерій Васильович
1964
Місцевий суд Кіровоградського району, 25/12/2002

15

4231/11
08/01/2011

ТЕСЛЕНКО
Анатолій Павлович
1953
1) Харківський апеляційний адміністративний суд, 04/11/2009
2) Барвінківський районний суд Харківської області, 22/02/2010

16

6367/11
19/01/2011

НІКОЛАЄНКО
Микола Миколайович
1948
Житомирський окружний адміністративний суд, 26/09/2008

17

6691/11
19/01/2011

ВЛАСЕНКО
Віктор Семенович
1955
Барвінківський районний суд Харківської області, 22/01/2010

18

6806/11
19/01/2011

ТВАРДОВСЬКИЙ
Петро Миколайович
1957
Барвінківський районний суд Харківської області, 12/03/2010

19

7039/11
18/01/2011

ЄВМЕНКО
Ганна Іванівна
1965
Краснолуцький міський суд Луганської області, 28/07/2005

20

7043/11
18/01/2011

ШЕМЕТ
Людмила Іванівна
1961
Краснолуцький міський суд Луганської області, 16/06/2005

21

7045/11
18/01/2011

КИРГИЗОВА
Надія Іванівна
1965
Краснолуцький міський суд Луганської області, 13/05/2005

22

7047/11
18/01/2011

КИРГИЗОВ
Юрій Олексійович
1965
Краснолуцький міський суд Луганської області, 21/07/2005

23

7166/11
20/01/2011

ГЕБУЛТІВСЬКИЙ
Леонід Іванович
1953
Тетіївський районний суд Київської області, 29/11/2007

24

7180/11
24/01/2011

КОНСТАНТИНОВИЧ
Марчел Гаврилович
1934
Першотравневий районний суд м. Чернівців, 27/11/2006

25

7406/11
24/01/2011

КОСТАШ
Георгій Дмитрович
1934
Глибоцький районний суд Чернівецької області, 14/05/2009, зі змінами, внесеними апеляційним судом Чернівецької області 15/07/2009

26

7413/11
24/01/2011

КОСТАШ
Віталій Васильович
1987
Глибоцький районний суд Чернівецької області, 14/05/2009

27

7524/11
26/01/2011

ЯЦЕНКО
Йосип Васильович
1962
Замостянський районний суд м. Вінниці, 27/02/2007

28

7575/11
17/01/2011

ПЕТРУСЕНКО
Микола Федорович
1941
Житомирський окружний адміністративний суд, 16/01/2008

29

7653/11
28/01/2011

ГУМЕНЮК
Петро Григорович
1953
Замостянський районний суд м. Вінниці, 07/05/2007, скасоване Київським апеляційним адміністративним судом 14/02/2012

30

7931/11
19/01/2011

КЛЮЄВ
Юрій Іванович
1959
Олександрійський міський суд Кіровоградської області, 07/12/1998

31

8077/11
28/01/2011

ЖИРОВА
Оксана Вікторівна
1984
Кролевецький районний суд Сумської області, 17/06/2009

32

8086/11
25/01/2011

ТОВ КВФ «СЕМКО» Господарський суд Кіровоградської області, 18/12/2009

33

8120/11
25/01/2011

УЛЯНЧЕНКО
Володимир Андрійович
1942
Житомирський окружний адміністративний суд, 23/10/2008

34

8128/11
26/01/2011

ЛУЧКО
Володимир Іванович
1967
Замостянський районний суд м. Вінниці, 27/02/2007

35

8131/11
25/01/2011

БОРОДІЙЧУК
Петро Олексійович
1948
Тетіївський районний суд Київської області, 14/11/2007

36

8134/11
25/01/2011

СКОРБЕНКО
Микола Олександрович
1938
Тетіївський районний суд Київської області, 04/12/2007

37

8244/11
24/01/2011

ЗАХАР’ЇН
Ігор Вікторович
1967
Артемівський міськрайонний суд Донецької області, 08/04/2010

38

8565/11
26/01/2011

СЕМЕНЮРА
Юрій Григорович
1960
Тетіївський районний суд Київської області, 22/11/2007

39

9029/11
28/01/2011

ПРОКОПЧУК
Варвара Яківна
1936
Тетіївський районний суд Київської області, 26/11/2007

40

9553/11
06/02/2011

ШПАК
Олександра Тихонівна
1942
1) Яготинський районний суд Київської області, 27/03/2008
2) Київський апеляційний адміністративний суд, 19/01/2010

41

9592/11
28/01/2011

МАЙБОРОДА
Олександр Андрійович
1931
Тетіївський районний суд Київської області, 11/12/2007

42

9625/11
04/02/2011

ШПАК
Віталій Васильович
1946
1) Яготинський районний суд Київської області, 27/03/2008
2) Київський апеляційний адміністративний суд, 20/05/2010

43

9747/11
27/01/2011

ПРОКОПЧУК
Михайло Андрійович
1952
Тетіївський районний суд Київської області, 22/11/2007

44

9922/11
05/02/2011

БОНДАРЕНКО
Микола Іванович
1947
1) Харківський апеляційний адміністративний суд, 07/09/2009
2) Харківський апеляційний адміністративний суд, 15/12/2009

45

10069/11
03/02/2011

МАРУНЧАК
Ярослав Михайлович
1954
1) Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області, 11/04/2008
2) Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області, 29/10/2007

46

10236/11
04/02/2011

ПАНЧЕНКО
Любов Василівна
1957
Тетіївський районний суд Київської області, 03/12/2007

47

10314/11
03/02/2011

МЕЛЬНИК
Іван Іванович
1956
Тетіївський районний суд Київської області, 16/11/2007

48

10516/11
05/02/2011

ПЕТРІН
Віктор Андрійович
1951
1) Барвінківський районний суд Харківської області, 22/02/2010
2) Барвінківський районний суд Харківської області, 11/03/2010

49

10520/11
05/02/2011

ЛІТВІНОВ
Володимир Васильович
1955
Барвінківський районний суд Харківської області, 17/05/2010

50

10569/11
08/02/2011

ОПАНАСЮК 
Володимир Леонідович
1960
Тетіївський районний суд Київської області, 07/12/2007

51

10582/11
01/02/2011

ТКАЧУК
Григорій Миколайович
1949
Тетіївський районний суд Київської області, 31/01/2008

52

10623/11
03/02/2011

СВЯТКІН
Михайло Іванович
1937
1) Житомирський окружний адміністративний суд, 29/10/2007
2) Житомирський окружний адміністративний суд, 07/11/2008

53

10807/11
01/02/2011

ХРЕЩЕНЮК
Надія Анатоліївна
1961
ХРЕЩЕНЮК
Григорій Валентинович
1959
1) Замостянський районний суд м. Вінниці, 24/05/2007
2) Замостянський районний суд м. Вінниці, 24/05/2007

54

11004/11
28/01/2011

КОЛОМІЄЦЬ
Сергій Дмитрович
1979
Замостянський районний суд м. Вінниці, 22/12/2006

55

11024/11
03/02/2011

ШУСТОВ
Олексій Миколайович
1951
1) Харківський апеляційний адміністративний суд, 02/11/2009
2) Барвінківський районний суд Харківської області, 12/05/2009, зі змінами, внесеними Харківським апеляційним адміністративним судом 09/09/2009
3) Барвінківський районний суд Харківської області, 10/03/2010

56

11185/11
08/02/2011

СЕМЕНОВ
Кирило Олександрович
1923
Житомирський окружний адміністративний суд, 10/12/2007

57

11191/11
01/02/2011

МАТІЄШИН
Стефанія Михайлівна1
1961
Червоноградський міський суд Львівської області, 15/03/2010

58

11231/11
10/02/2011

ГРИБЕНКО
Володимир Герасимович
1925
Таращанський районний суд Київської області, 12/08/2008

59

11569/11
09/02/2011

ВИГОВСЬКИЙ
Віталій Степанович
1928
Житомирський окружний адміністративний суд, 13/11/2007

60

11624/11
09/02/2011

ГАВРИЛЕНКО
Володимир Миколайович
1954
1) Барвінківський районний суд Харківської області, 11/11/2009
2) Барвінківський районний суд Харківської області, 11/11/2009

61

11629/11
10/02/2011

ГУКОВ
Микола Миколайович
1949
Краснодонський міський суд Луганської області, 01/11/2002

62

11697/11
08/01/2011

МАГДА
Анатолій Миколайович
1959
1) Барвінківський районний суд Харківської області, 03/06/2009
2) Харківський апеляційний адміністративний суд, 29/09/2009
3) Барвінківський районний суд Харківської області, 22/01/2010

63

11707/11
09/02/2011

ЖАГЛОВСЬКИЙ
Євген Володимирович
1959
Замостянський районний суд м. Вінниці, 06/03/2007

64

11866/11
09/02/2011

ЧУХНО
Сергій Іванович
1962
Барвінківський районний суд Харківської області, 17/11/2009

65

12109/11
19/01/2011

ТАРАСЮК
Олександр Гнатович
1931
Житомирський окружний адміністративний суд, 14/10/2008

66

12216/11
08/02/2011

САВЛУК
Олександр Михайлович
1947
Тетіївський районний суд Київської області, 06/12/2007

67

12264/11
09/02/2011

ЧІЛІЙ
Василь Васильович
1959
Барвінківський районний суд Харківської області, 14/12/2009

68

12335/11
11/02/2011

БУРЛАЧЕНКО
Анатолій Якович
1938
Тетіївський районний суд Київської області, 23/03/2006

69

12595/11
09/02/2011

ДОВГАЛЬ
Петро Іванович
1952
1) Барвінківський районний суд Харківської області, 28/04/2010
2) Барвінківський районний суд Харківської області, 28/04/2010

70

12696/11
09/02/2011

РЕШЕТНЯК
Микола Павлович
1953
1) Харківський апеляційний адміністративний суд, 01/10/2009
2) Харківський апеляційний адміністративний суд, 11/11/2009

71

12699/11
10/02/2011

ГРИБЕНКО
Валентина Іванівна
1929
Таращанський районний суд Київської області, 12/08/2008

72

12715/11
16/02/2011

НАЗАРЕНКО
Володимир Михайлович
1953
Барвінківський районний суд Харківської області, 22/01/2010

73

12717/11
16/02/2011

ШЛЯНЧАК
Михайло Аксентійович
1949
Тетіївський районний суд Київської області, 26/11/2007

74

12721/11
11/02/2011

ДОНЕЦЬ
Василь Іванович
1952
Тетіївський районний суд Київської області, 30/11/2007

75

13062/11
11/02/2011

СЛОМІНСЬКИЙ
Іван Павлович
1961
Тетіївський районний суд Київської області, 07/12/2007

76

13091/11
14/02/2011

КАЗНАДЗЕЙ
Віктор Іванович
1956
Тетіївський районний суд Київської області, 07/12/2007

77

13093/11
15/02/2011

ПИЖЕВСЬКИЙ
Володимир Іванович
1956
Тетіївський районний суд Київської області, 28/03/2008

78

13196/11
11/02/2011

КАМІНСЬКА
Галина Михайлівна
1927
Житомирський окружний адміністративний суд, 11/01/2008

79

13318/11
12/02/2011

ВАСЬКОВСЬКА
Інна Володимирівна
1970
Лугинський районний суд Житомирської області, 08/05/2007

80

13333/11
17/02/2011

ГРИГОР’ЄВ
Олександр Вікторович
1968
Барвінківський районний суд Харківської області, 30/04/2010

81

13399/11
14/02/2011

ГАРКУША
Федір Олексійович
1957
Барвінківський районний суд Харківської області, 30/04/2010

82

13564/11
17/02/2011

АКИМЕНКО
Володимир Іванович
1964
1) Харківський апеляційний адміністративний суд, 08/09/2009
2) Барвінківський районний суд Харківської області, 22/02/2010

83

13566/11
15/02/2011

ПРИХОДЬКО
Микола Андрійович
1931
Житомирський окружний адміністративний суд, 25/10/2007

84

13568/11
16/02/2011

КУЛІШ
Олександр Степанович
1954
Житомирський окружний адміністративний суд, 18/09/2008

85

13599/11
14/02/2011

БУНДЮК
Володимир Юхимович
1954
Харківський апеляційний адміністративний суд, 29/09/2009

86

13866/11
23/02/2011

СОКУР
Павло Андрійович
1961
Житомирський окружний адміністративний суд, 30/10/2007

87

13885/11
21/02/2011

ЗАХАРЧЕНКО
Михайло Давидович
1951
1) Кіровський районний суд м. Донецька, 17/02/2009
2) Кіровський районний суд м. Донецька, 27/05/2009

88

13892/11
18/02/2011

ЛЕСЬКОВ
Леонід Сергійович
1966
Вінницький районний суд Вінницької області, 11/10/2006

89

14006/11
15/02/2011

ПОЛІЩУК
Леонід Григорович
1951
Тетіївський районний суд Київської області, 29/01/2008

90

14188/11
23/02/2011

ЗИКОВ
Олександр Леонідович
1958
Львівський окружний адміністративний суд, 03/12/2008

91

14427/11
24/02/2011

ЯЦЕНКО
Анатолій Андрійович
1957
Житомирський окружний адміністративний суд, 17/10/2007

92

14584/11
04/02/2011

ЦЕСАР
Леонід Вікторович
1962
Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області, 23/10/2008

93

14589/11
08/02/2011

АРХИПОВ
Сергій Миколайович
1961
Тетіївський районний суд Київської області, 04/12/2007

94

14698/11
23/02/2011

САВЕНКОВ
Ігор Анатолійович
1962
САВЕНКОВА
Світлана Григорівна
1960
Краматорський міський суд Донецької області, 25/10/2006

95

14700/11
25/02/2011

БІЛОКОНЕНКО
Людмила Дмитрівна
1942
Краснолуцький міський суд Луганської області, 28/04/2004

96

14709/11
25/02/2011

ТОКАРЕВА
Валентина Михайлівна
1951
Краснолуцький міський суд Луганської області, 12/02/2003

97

14723/11
25/02/2011

ТОКАРЕВ
Анатолій Володимирович
1952
Краснолуцький міський суд Луганської області, 26/07/2005

98

14728/11
25/02/2011

ПУЗИРЬКОВ
Віталій Валентинович
1955
Краснолуцький міський суд Луганської області, 27/07/2005

99

14732/11
22/02/2011

КРИВОБІК
Михайло Андріянович
1928
Житомирський окружний адміністративний суд, 02/11/2007

100

14744/11
25/02/2011

ПУЗИРЬКОВ
Євген Віталійович
1983
Краснолуцький міський суд Луганської області, 27/07/2005

101

14855/11
24/02/2011

ЧЕРЕПАНСЬКИЙ
Анатолій Володимирович
1955
Житомирський окружний адміністративний суд, 06/12/2007

102

14861/11
21/02/2011

ОМОНОВ
Леонід Ксенофонтович
1947
1) Барвінківський районний суд Харківської області, 12/05/2009, зі змінами, внесеними Харківським апеляційним адміністративним судом 03/11/2009
2) Харківський апеляційний адміністративний суд, 19/11/2009

103

14903/11
22/02/2011

КАРАСЬОВ
Петро Олександрович
1950
Житомирський окружний адміністративний суд, 12/01/2009

104

15094/11
24/02/2011

ВОРОНЮК
Сергій Якович
1966
Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області, 30/06/2006

105

15133/11
15/02/2011

ЛЕБІДЬ
Микола Петрович
1951
Октябрський районний суд м. Полтави, 19/12/2008, зі змінами, внесеними Харківським апеляційним адміністративним судом 24/11/2009

106

15473/11
24/02/2011

БОРТНІК
Ігор Васильович
1969
Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області, 20/11/2006

107

15480/11
02/03/2011

ВАСИЛЬЄВ
Валентин Олексійович
1971
Житомирський окружний адміністративний суд, 22/10/2007

108

15513/11
08/02/2011

ЦЕСАР
Леонід Вікторович
1962
Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області, 04/11/2008

109

15529/11
23/02/2011

ЛУЦИК
Володимир Дмитрович
1962
Червоноградський міський суд Львівської області, 14/05/2001

110

15536/11
28/02/2011

ТАРАН
Златана Георгіївна
1950
1) Жовтневий районний суд м. Харкова, 15/06/2009
2) Жовтневий районний суд м. Харкова, 17/09/2009
3) Жовтневий районний суд м. Харкова, 17/06/2010
4) Жовтневий районний суд м. Харкова, 17/11/2010
5) Жовтневий районний суд м. Харкова, 30/12/2010

111

15882/11
02/03/2011

ТАТАРУЛЯ
Анатолій Дмитрович
1936
1) Київський районний суд м. Полтави, 26/09/2005
2) Печерський районний суд м. Києва, 18/05/2010

112

16144/11
01/03/2011

МОРОЗОВА
Надія Григорівна
1942
Лисичанський міський суд Луганської області, 18/02/2005

113

16152/11
04/03/2011

ЗАХАРОВА
Галина Миколаївна
1957
1) Господарський суд Луганської області, 06/11/2007
2) Господарський суд Луганської області, 19/04/2010

114

16164/11
03/03/2011

ЗАЛОЗНИЙ
Володимир Валерійович
1973
Господарський суд Дніпропетровської області, 22/05/2006

115

16200/11
04/03/2011

НЕЩЕРЕТ
Микола Володимирович
1974
Лисичанський міський суд Луганської області, 24/02/2005

116

16286/11
03/03/2011

ПЛАТОВ
Вадим Олексійович
1952
Харківський апеляційний адміністративний суд, 29/10/2009

117

16288/11
02/03/2011

СТОЛЯРЧУК
Володимир Степанович
1950
Тетіївський районний суд Київської області, 12/06/2008

118

16529/11
01/03/2011

СТЕПАНОВ
Володимир Юхимович
1938
Тетіївський районний суд Київської області, 03/12/2007

119

16555/11
04/03/2011

БАРАНОВСЬКИЙ
Тадей Владиславович
1933
Червоноградський міський суд Львівської області, 12/12/2008

120

16799/11
05/03/2011

МОВЧАН
Павло Павлович
1939
1) Куйбишевський районний суд м. Донецька, 12/10/1999
2) Куйбишевський районний суд м. Донецька, 27/06/2000

121

16983/11
05/02/2011

ГРИБОВСЬКИЙ
Віктор Йосипович
1951
1) Новокаховський міський суд Херсонської області, 05/10/2009
2) Новокаховський міський суд Херсонської області, 11/05/2011

122

17145/11
09/03/2011

ВІКТОРІВСЬКА
Юзефа Тофілівна
1926
Житомирський окружний адміністративний суд, 26/02/2008

123

17212/11
28/01/2011

МУХОНЬКО
Валентин Олександрович
1951
Краснолуцький міський суд Луганської області, 30/10/2002

124

17573/11
22/02/2011

ВОРОНІНА
Євгенія Іванівна
1944
Одеський апеляційний адміністративний суд, 29/07/2009

125

17575/11
10/03/2011

ЗАЙЦЕВА
Олена Петрівна
1986
Новокаховський міський суд Херсонської області, 13/02/2009

126

17581/11
11/03/2011

БОНДАРЕНКО
Микола Іванович
1958
Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області, 28/01/2008

127

17648/11
09/03/2011

БИСТРІЦЬКИЙ 
Станіслав Домінікович
Немає інформації
Баранівський районний суд Житомирської області, 31/03/1999

128

17732/11
10/03/2011

БЕЗУГЛИЙ
Петро Петрович
1952
Тетіївський районний суд Київської області, 27/11/2007

129

18134/11
02/03/2011

ПАРТИКА
Федір Іванович
1941
Червоноградський міський суд Львівської області, 31/10/2003

130

18334/11
10/03/2011

БАДАЛОВА
Тетяна Євгеніївна
1955
1) Білогірський районний суд Автономної Республіки Крим, 19/11/2007
2) Білогірський районний суд Автономної Республіки Крим, 18/02/2010

131

18376/11
03/03/2011

БЕЛЕНЬ
Василь Юрійович
1962
Господарський суд Закарпатської області, 05/12/2007

132

18448/11
15/03/2011

КУЛІШ
Василь Васильович
1955
1) Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області, 24/07/2007
2) Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області, 10/11/2008
3) Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області, 10/11/2008

133

18524/11
26/02/2011

БАРАНОВ
Олексій Степанович
1927
БАРАНОВА
Поліна Степанівна
1936
Тростянецький районний суд Вінницької області, 18/10/2004

134

18819/11
16/03/2011

КАЛЕНСЬКА
Катерина Миколаївна
1926
Житомирський окружний адміністративний суд, 02/12/2008

135

18968/11
10/03/2011

ЦИЦКУН
Олександр Якович
1958
1) Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області, 08/12/2006
2) Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області, 18/01/2007

136

18978/11
10/03/2011

ЦИЦКУН
Єва Антонівна
1959
1) Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області, 08/12/2006
2) Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області, 22/01/2007

137

18982/11
19/03/2011

ОЛІЙНИК
Валерій Леонідович
1976
Охтирський міськрайонний суд Сумської області, 05/03/2008

138

19014/11
14/03/2011

ПОЛЯКОВА
Людмила Федорівна
1949
1) Слов’янський міський суд Донецької області, 06/09/1999
2) Комісія з трудових спорів ВАТ «Содовий завод», 27/09/2001
3) Слов’янський міський суд Донецької області, 12/04/2002

139

19115/11
14/03/2011

ВАСИЛЮЩЕНКО
Віктор Андрійович
1958
Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області, 10/10/2006

140

19148/11
16/03/2011

СТЕЛЬМАХ
Тамара Іванівна
1935
1) Луганський окружний адміністративний суд, 19/05/2008
2) Артемівський районний суд м. Луганська, 10/11/2008

141

19170/11
23/02/2011

КЛИМЕНКО
Анатолій Володимирович
1956
Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області, 13/05/2008

142

19510/11
11/03/2011

ГОНЧАРУК
Анатолій Михайлович
1956
Тетіївський районний суд Київської області, 23/10/2007

143

20037/11
11/03/2011

БОЙЧЕНКО
Микола Олексійович
1957
Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області, 28/01/2008

144

20119/11
14/03/2011

ПРОЖОГА
Петро Іванович
1959
1) Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області, 14/04/2008
2) Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області, 11/09/2008

145

20250/11
17/03/2011

БУЧОК
Валентина Миколаївна
1965
Пролетарський районний суд м. Донецька, 02/09/2009

146

20320/11
21/03/2011

ЖИТОВА
Ганна Сергіївна
1936
Житомирський окружний адміністративний суд, 14/02/2008

147

20390/11
24/03/2011

ПРОКОПЕЦЬ
Ніна Миколаївна
1968
Ірпінський міський суд Київської області, 04/12/2007

148

20447/11
22/03/2011

БАРСУК
Валентина Михайлівна
1960
Тетіївський районний суд Київської області, 04/12/2007

149

20455/11
22/03/2011

СОЛОВЕЙ
Софія Іванівна
1943
Тетіївський районний суд Київської області, 31/01/2008

150

20543/11
16/03/2011

ЧЕРНЯВСЬКА
Галина Степанівна
1954
Костянтинівський міський суд Донецької області, 26/06/2002

151

20549/11
22/03/2011

БАРСУК
Петро Васильович
1954
Тетіївський районний суд Київської області, 03/12/2007

152

20599/11
22/03/2011

РЄЗНІКОВА
Оксана Миколаївна
1979
Луганський окружний адміністративний суд, 30/03/2009

153

20792/11
21/03/2011

ПЛИС
Микола Олексійович
1938
1) Харківський апеляційний адміністративний суд, 29/10/2009
2) Барвінківський районний суд Харківської області, 22/02/2010

154

20962/11
19/03/2011

ФЕДИЧЕВА
Валентина Олександрівна
1951
Костянтинівський міський суд Донецької області, 09/02/2001

155

21360/11
23/03/2011

ПАЛАМАРЧУК
Лідія Прокопівна
1953
Тетіївський районний суд Київської області, 26/11/2007

156

21364/11
23/03/2011

КОРДУН
Неля Дмитрівна
1950
Тетіївський районний суд Київської області, 22/11/2007

157

21404/11
23/03/2011

ПОТІЄНКО
Василь Олексійович
1936
Тетіївський районний суд Київської області, 10/12/2007

158

21409/11
23/03/2011

ГОРБУНОВА
Віра Олександрівна
1957
Тетіївський районний суд Київської області, 28/11/2007

159

21512/11
23/03/2011

ДІХТЯРУК
Анатолій Петрович
1954
Тетіївський районний суд Київської області, 12/12/2007

160

21523/11
14/03/2011

ПАВЛОВ
Сергій Михайлович
1929
Єнакіївський міський суд Донецької області, 05/11/2008

161

21779/11
28/03/2011

ШКУРКО
Юрій Олексійович
1960
Барвінківський районний суд Харківської області, 28/12/2009

162

22018/11
28/03/2011

НЕСКОРОМЮК
Петро Дмитрович
1951
Тетіївський районний суд Київської області, 03/12/2007

163

22032/11
24/03/2011

НАГАЙЧУК
Галина Григорівна
1949
Тетіївський районний суд Київської області, 22/11/2007

164

22064/11
24/03/2011

УМАНЕЦЬ
Володимир Адамович
1946
Тетіївський районний суд Київської області, 10/12/2007

165

22112/11
24/03/2011

ЗВІЗДОВСЬКА
Людмила Олександрівна
1965
Тетіївський районний суд Київської області, 10/12/2007

____________
1 Прим. перекладача: відповідно до листа Європейського суду з прав людини від 30.07.2013 року в тексті рішення слово «Миколаївна» було змінено на «Михайлівна»

____________