Рішення Євросуду: Хайнацький та інші проти України від 09.01.2014 року

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,
РАДА ЄВРОПИ
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
ECtHR_AuthorityП’ята секція
РІШЕННЯ
Справа «Хайнацький та інші проти України»
(Заява N 12895/08 та 249 інших заяв)

Страсбург, 9 січня 2014 року

Офіційний переклад.

Це рішення є остаточним, але може підлягати редакційним виправленням.

У справі «Хайнацький та інші проти України»

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:

Боштьян М. Зупанчіч, Голова,
Енн Пауер-Форд,
Хелена Єдерблом, судді,
а також Стівен Філліпс, заступник Секретаря секції,

після обговорення за зачиненими дверима 3 грудня 2013 року постановляє таке рішення, що було ухвалене у той день:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу розпочато за 250 заявами, поданими до Суду проти України відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянами України та юридичними особами, зареєстрованими в Україні, чиї дані вказані у доданих таблицях (далі — заявники).

2. У заявах N 67987/10, 13752/12 та 21067/12 заявники померли під час розгляду їх заяв в Суді. Найближчі родичі заявників у справах за заявами N 13752/12 та 21067/12 виявили бажання підтримувати заяви своїх померлих родичів.

3. У заявах N 45361/09, 29845/10, 57977/10, 35665/11, 35760/11, 39367/11, 8406/12, 12661/13 та 12663/13 рішення національних судів були винесені на користь померлих родичів заявників. Заявники стверджують про те, що вони є їх спадкоємцями за законом.

4. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений — п. Назар Кульчицький.

5. 28 травня 2013 року зазначені заяви були комуніковані Уряду України.

ФАКТИ

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

6. У дати, зазначені в доданих таблицях, національні суди та комісії з трудових спорів ухвалили рішення, відповідно до яких заявники мають право на різні суми відшкодування або на вчинення певних дій на їхню користь. Рішення набрали законної сили та стали такими, що підлягають виконанню. Однак заявники не домоглися своєчасного виконання цих рішень.

7. Деякі заявники також подали скарги щодо фактичних та правових питань, не пов’язаних з вищезгаданими питаннями невиконання рішень.

ПРАВО

I. ВИМОГА УРЯДУ — ВИЛУЧИТИ ЗАЯВУ, ПОДАНУ ПАНІ АНТОНІНОЮ ЙОСИПІВНОЮ ГОРДЕЮК (ЗАЯВА N 67987/10), З РЕЄСТРУ СПРАВ

8. Суд зазначив, що листом від 25 вересня 2013 року, надісланим рекомендованою поштою на адресу заявниці, «тим, кого це може стосуватися» було запропоновано проінформувати Суд до 23 жовтня 2013 року про бажання підтримувати заяву померлої пані Гордеюк. Лист був отриманий 4 жовтня 2013 року, однак жодних відповідей на нього до Суду не надходило.

9. З огляду на вищевикладене Суд вирішує вилучити з реєстру справ заяву, подану пані Антоніною Йосипівною Гордеюк, у зв’язку з тим, що заявниця померла і немає осіб, які бажають підтримати заяву. Крім того, підбиваючи підсумки згідно з частиною першою статті 37 у справі, відсутні будь-які особливі обставини, які б зумовили продовження розгляду справи, як цього вимагає повага до прав людини.

II. ЩОДО СТАТУСУ LOCUS STANDI ЗАЯВНИКІВ В ЗАЯВАХ N 45361/09, 29845/10, 57977/10, 35665/11, 35760/11, 39367/11, 8406/12, 21067/12, 12661/13, 12663/13 ТА 13752/12

10. Суд зазначає, що заяви N 45361/09, 29845/10, 57977/10, 35665/11, 35760/11, 39367/11, 8406/12, 21067/12, 12661/13, 12663/13 та 13752/12 стосуються права власності, яке, в принципі, підлягає передачі спадкоємцям. За цих обставин Суд вважає, що заявники або їх найближчі родичі мають право брати участь у цьому провадженні замість них (див., з-поміж інших джерел, рішення від 14 грудня 2006 року у справі «Міронов проти України», заява N 19916/04, п. 12).

III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТЕЙ 6, 13 КОНВЕНЦІЇ ТА СТАТТІ 1 ПЕРШОГО ПРОТОКОЛУ ДО КОНВЕНЦІЇ

11. Заявники скаржилися на тривале невиконання рішень, ухвалених на їхню користь, та на відсутність ефективних національних засобів юридичного захисту щодо цих скарг. Вони посилались, прямо чи по суті, на пункт 1 статті 6, статтю 13 Конвенції та статтю 1 Першого протоколу до Конвенції.

A. Заяви, наведені у Додатку 1

12. Враховуючи схожість заяв, наведених в Додатку 1, в контексті основних правових питань, про які в них йдеться, Суд вважає за необхідне об’єднати їх.

13. Суд зазначає, що в декількох заявах Уряд зробив конкретні зауваження щодо прийнятності справи, у тому числі, що рішення було виконано, що заявник не зазнав жодної істотної шкоди та не мав права на заявлені суми коштів, що заява була зловживанням правом на подачу позову або що держава не несе відповідальності за затримку. Суд розглянув вказані твердження та зазначає, що вони схожі на зауваження, подані в попередніх справах і вважає, що з аналогічних або пов’язаних причин вони не впливають на результат цієї справи.

14. Крім того, Суд зазначає, що скарги заявників, зазначених у Додатку 1, не є явно необґрунтованими в сенсі підпункту «a» пункту 3 статті 35 Конвенції. Він також зазначає, що ці скарги не є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Тому вони повинні бути визнані прийнятними.

15. Суд вважає, що рішення, ухвалені на користь заявників, не були виконані своєчасно, відповідальність за що несуть органи державної влади.

16. Беручи до уваги свою усталену практику з цього питання (див. рішення від 15 жовтня 2009 року у справі «Юрій Миколайович Іванов проти України», заява N 40450/04, п. п. 56 — 58 та 66 — 70), Суд постановляє, що в заявах, зазначених в Додатку 1, було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції та статті 1 Першого протоколу до Конвенції у зв’язку з тривалим невиконанням рішень, ухвалених на користь заявників. Суд також вважає, що було порушення статті 13 Конвенції, оскільки заявники не мали ефективного національного засобу юридичного захисту, за допомогою якого вони могли б отримати відшкодування шкоди, завданої таким невиконанням.

B. Заяви, наведені у Додатку 2

17. Враховуючи схожість заяв, наведених в Додатку 2, в контексті основних правових питань, про які в них йдеться, Суд вважає за необхідне об’єднати їх.

1. Заява N 29227/10

18. Суд зазначає, що в заяві N 29227/10 затримка у виконанні стосується виплати відносно невеликої суми (590 грн. — еквівалент 60 євро), а заявник не надав жодних аргументів чи доказів того, що затримка у виплаті такої суми мала значний вплив на його особисте життя. Судом раніше виявлялась відсутність «істотної шкоди» у справах, у яких сума виплати дорівнювала, або була меншою за 500 євро (див., наприклад, ухвалу від 24 січня 2012 року у справі «Гурурян проти Вірменії», заява N 11456/05; ухвалу від 12 квітня 2011 року у справі «Стефанеску проти Румунії», заява N 11774/04). Суд встановлює, що у цій справі заявник не зазнав жодної значної шкоди в результаті невиконання остаточного рішення суду.

19. Суд також зазначає, що «повага до прав людини», як це визначено в Конвенції та Протоколах до неї, не вимагає розгляду цієї скарги по суті, оскільки проблема невиконання остаточних рішень вже розглядалась в пілотному рішенні Суду проти України у справі «Юрій Миколайович Іванов проти України» (див. згадане рішення у справі «Юрій Миколайович Іванов проти України»), а також в ряді інших справ проти України, які, крім цього, розглядались на основі усталеної практики Суду з цього питання.

20. Суд також зазначає, що справа заявника була належним чином розглянута національним судом в сенсі підпункту «b» пункту 3 статті 35 Конвенції та було винесено рішення на користь заявника.

21. З урахуванням вищевикладеного Суд вирішує, що заява N 29227/10 повинна бути відхилена як неприйнятна відповідно до підпункту «b» пункту 3 статті 35 Конвенції.

2. Заява N 26028/13

22. У заяві N 26028/13 заявник скаржився на тривале невиконання рішення Автозаводського районного суду міста Кременчука від 5 травня 2009 року.

23. У своїх зауваженнях до заяви Уряд поінформував Суд, що рішення Автозаводського районного суду міста Кременчука було скасовано Харківським апеляційним адміністративним судом 26 квітня 2010 року (копія рішення була надана). Уряд запропонував визнати заяву N 26028/13 неприйнятною ratione personae у зв’язку з тим, що заявник не мав остаточного рішення, яке було винесене на його користь та підлягало виконанню.

24. Суд зазначає, що відповідно до Цивільного процесуального кодексу України рішення суду першої інстанції набирає законної сили, якщо воно не оскаржене протягом терміну, встановленого для оскарження, або якщо про негайне виконання не зазначено в резолютивній частині рішення суду першої інстанції. У цій справі державні органи оскаржили рішення суду першої інстанції і вказане рішення не стало таким, що підлягає виконанню. У ході розгляду апеляційної скарги відповідне рішення було скасовано вищестоящим судом.

25. Внаслідок цього Суд погоджується із доводом Уряду про те, що рішення Автозаводського районного суду міста Кременчука не підлягало виконанню, тому заява повинна бути визнана неприйнятною відповідно до підпункту «a» пункту 3 статті 35 Конвенції.

3. Заяви N 59349/11, 61732/11, 9341/12 та 25081/12

26. У своїх зауваженнях стосовно заяв N 59349/11, 61732/11, 9341/12 та 25081/12 Уряд зазначив, що відповідні рішення національних судів були виконані в повному обсязі та в розумні строки. Уряд стверджував, зокрема, що виконання було здійснено протягом чотирьох (в заяві N 59349/11) та трьох (в заявах N 61732/11 та 9341/12) місяців. Уряд зазначив, що у заяві N 25081/12 рішення національного суду пов’язано з перерахунком постійних виплат (пенсій); що виконання почалося без затримок і що воно закінчилося 22 липня 2011 року (кінцева дата періоду, виплата пенсії за який була призначена національним судом). Уряд, таким чином, стверджував, що заяви N 59349/11, 61732/11, 9341/12 та 25081/12 є явно необґрунтованими. Заявники не спростували заперечень Уряду.

27. Суд погоджується з позицією Уряду стосовно того, що тривалість виконання у справах за заявами N 59349/11, 61732/11, 9341/12 та 25081/12 не була надмірною і що заяви є явно необґрунтованими в сенсі пункту 3 статті 35 та мають бути відхилені відповідно до пункту 4 статті 35 Конвенції (див. ухвалу від 19 червня 2007 року у справі «Андреєнко та інші проти України», заява N 22312/03; ухвалу від 11 жовтня 2005 року у справі «Збаранська проти України», заява N 43496/02).

4. Заява N 18293/12

28. У заяві N 18293/12 заявник скаржиться на тривале невиконання рішення Енергодарського міського суду Запорізької області від 23 червня 2011 року.

29. 28 травня 2013 року Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд змінив рішення суду першої інстанції.

30. Суд відзначає, що період невиконання починається з моменту набуття рішенням законної сили (див. вище пункт 24) і, таким чином, в цьому випадку дорівнює шести місяцям (беручи до уваги рішення суду апеляційної інстанції).

31. Суд зазначає, що цей період не є настільки надмірним, щоб подавати обґрунтовану скаргу відповідно до Конвенції (див. ухвалу від 15 листопада 2005 року у справі «Солошенко проти України», заява N 3952/04, ухвалу від 27 січня 2009 року у справі «Командарі проти Молдови», заява N 12224/05). У зв’язку з тим, що заява є явно необґрунтованою відповідно до пункту 3 статті 35, вона має бути відхилена відповідно до пункту 4 статті 35 Конвенції.

5. Заява N 35206/12

32. У заяві N 35206/12 заявниця скаржилася на тривале невиконання рішення Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим від 29 квітня 2011 року та доповненого Севастопольським апеляційним адміністративним судом 8 лютого 2012 року.

43. У своїх зауваженнях до Суду Уряд зазначив, що рішенням Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим від 13 вересня 2012 року бездіяльність державних виконавців було визнано незаконною і заявниці була присуджена компенсація за тривале невиконання рішення суду у розмірі 10000 грн. (еквівалент 1000 євро). Уряд запропонував Суду визнати заяву N 35206/12 неприйнятною у зв’язку з тим, що заявниця втратила статус жертви, оскільки їй було надано належне і достатнє відшкодування.

34. Суд зазначає, що національні суди визнали порушення прав заявниці та присудили компенсацію.

35. Суд погоджується з позицією Уряду стосовно того, що в цій справі заявниця втратила свій статус жертви. Тому Суд оголошує заяву N 35206/12 явно необґрунтованою в сенсі пункту 3 статті 35 і відхиляє її відповідно до пункту 4 статті 35 Конвенції.

IV. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ

36. Деякі заявники подали інші скарги за Конвенцією, які Суд ретельно розглянув. У світлі всіх наявних матеріалів та настільки, наскільки оскаржувані питання охоплюються його компетенцією, Суд дійшов висновку, що вони не виявляють будь-яких ознак порушень прав і свобод, передбачених Конвенцією чи протоколами до неї.

37. Таким чином, ці скарги є явно необґрунтованими та мають бути відхилені відповідно до підпункту «a» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

38. Стаття 41 Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

39. У цій справі Суд вважає розумним та справедливим (див. рішення від 6 червня 2013 року у справі «Кононова та інші проти України» [Комітет], заява N 11770/03 та 89 інших заяв, п. 24; від 20 червня 2013 року у справі «Цибулько та інші проти України» [Комітет], заява N 65656/11 та 249 інших заяв, п. 19; від 20 червня 2013 року у справі «Писарський та інші проти України» [Комітет], заява N 20397/07 та 164 інших заяв, п. 24) присудити 2000 (дві тисячі) євро кожному заявнику, зазначеному у Додатку 1. Ця сума є відшкодуванням будь-якої матеріальної і моральної шкоди, а також компенсацією судових витрат.

40. Суд також зазначає, що у держави-відповідача залишається зобов’язання забезпечити виконання рішень, які підлягають виконанню.

41. Суд вважає за належне призначити пеню виходячи з граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1. Вирішує об’єднати заяви, наведені у Додатку 1.

2. Оголошує прийнятними скарги заявників, зазначених у Додатку 1, за пунктом 1 статті 6, статтею 13 Конвенції та за статтею 1 Першого протоколу до Конвенції щодо тривалого невиконання рішень, ухвалених на їхню користь, та щодо відсутності ефективних національних засобів юридичного захисту щодо цих скарг, а решту скарг у заявах — неприйнятною.

3. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції та статті 1 Першого протоколу до Конвенції.

4. Постановляє, що було порушення статті 13 Конвенції.

5. Постановляє, що:

(a) протягом трьох місяців держава-відповідач має виконати рішення національних судів, ухвалених на користь заявників, які досі підлягають виконанню, та сплатити 2000 (дві тисячі) євро кожному заявнику або його/її спадкоємцю, у заявах, зазначених у Додатку 1, в якості відшкодування матеріальної та моральної шкоди, та компенсації судових витрат, а також будь-який податок, що може нараховуватись; ці суми мають бути конвертовані в національну валюту за курсом на день здійснення платежу;

(b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на ці суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

6. Вирішує об’єднати заяви, вказані у Додатку 2, та оголошує їх неприйнятними.

7. Вирішує вилучити заяву N 67987/10, подану пані Антоніною Йосипівною Гордеюк, з реєстру справ (Додаток 3).

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 9 січня 2014 року відповідно до пунктів 2 та 3 правила 77 Регламенту Суду.

Голова
Б. М. Зупанчіч
Заступник Секретаря
С. Філліпс

Додаток 1
ПРИЙНЯТНІ ЗАЯВИ

N N заяви та дата подання заяви П. І. Б. заявника, дата народження Рішення національного суду, яке підлягає виконанню
1 12895/08
06/03/2008
ХАЙНАЦЬКИЙ
Микола Олександрович
30/06/1969
Постанова Корольовського районного суду м. Житомира, 10/10/2007
2 43078/08
28/08/2008
ЧЕРНОУС
Юрій Олегович
04/06/1984
Заявник 1
Рішення Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області, 26/02/2008
ЧЕРНОУС
Олег Ігорович
01/12/1954
Заявник 2
Рішення Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області, 26/02/2008
3 45361/09
22/07/2009
РОЖКОВА
Вікторія Миколаївна
22/02/1970
Ухвала Краснолуцького міського суду Луганської області, 11/05/2005
4 58076/09
21/10/2009
ОЛІЙНИК
Василь Васильович
06/10/1950
Рішення Котелевського районного суду Полтавської області, 03/10/2007 (зі змінами, внесеними рішенням Апеляційного суду Полтавської області від 19/11/2007)
5 29845/10
14/05/2010
ЯНУШЕВИЧ
Юзефа Іванівна
06/09/1930
Постанова Житомирського окружного адміністративного суду, 23/01/2008
6 57977/10
23/09/2010
ЄСИПКО
Олександра Микитівна
01/04/1939
Рішення суду Червоногвардійського району м. Макіївки, 24/12/2001
7 74181/10
22/11/2010
ГОЛОДНЯК
Людмила Володимирівна
10/10/1976
Постанова Луцького міськрайонного суду Волинської області, 28/08/2009 (зі змінами, внесеними постановою Львівського апеляційного адміністративного суду від 01/06/2010)
8 23683/11
07/04/2011
ПОЛЯРУШ
Василь Фокович
19/07/1960
Постанова Тетіївського районного суду Київської області, 05/12/2007
9 23848/11
23/03/2011
ЗІНЧУК
Марія Захарівна
11/04/1949
Рішення Хмельницького міськрайонного суду, 09/07/2008
10 34066/11
25/05/2011
МАКЕНЗІН
Юрій Станіславович
06/12/1961
1) Постанова Донецького окружного адміністративного суду, 10/09/2007
2) Постанова Артемівського міськрайонного суду Донецької області, 12/11/2010
3) Постанова Артемівського міськрайонного суду Донецької області, 15/03/2011
4) Постанова Артемівського міськрайонного суду Донецької області, 26/04/2010
11 34318/11
27/05/2011
ХАЦЯНОВ
Володимир Арнольдович
20/11/1959
1) Рішення Шевченківського районного суду м. Львова, 03/12/2004
2) Рішення Шевченківського районного суду м. Львова, 13/07/2006
12 35027/11
31/05/2011
ВЛАСЕНКО
Любов Андріївна
01/10/1924
Постанова Таращанського районного суду Київської області, 25/07/2008
13 35302/11 30/05/2011 ЦУРКАН
Лариса Теодорівна
19/06/1956
Рішення Садгірського районного суду м. Чернівці, 12/01/1998
14 35390/11
17/05/2011
ВОЛЧКОВА
Любов Георгіївна
22/08/1959
Рішення Краснолуцького міського суду Луганської області, 16/06/2005
15 35665/11
30/05/2011
ГУЗОВСЬКА
Валентина Іванівна
07/11/1935
1) Постанова Богунського районного суду м. Житомира, 11/06/2010
2) Постанова Богунського районного суду м. Житомира, 31/12/2010
16 35760/11
31/05/2011
МАРТИНЮК
Світлана Петрівна
13/02/1956
Заочне рішення Краснолуцького міського суду Луганської області, 24/04/2009
17 36210/11
09/06/2011
ВИСОЦЬКИЙ
Іван Адольфович
01/12/1937
1) Рішення Шевченківського районного суду м. Києва, 04/12/2007
2) Рішення Шевченківського районного суду м. Києва, 15/03/2011
18 37983/11
16/06/2011
ЛОЖКА
Сергій Васильович
01/02/1942
Постанова Київського апеляційного адміністративного суду, 17/07/2008
19 39204/11
08/06/2011
ГОРБАТИЙ
Владислав Васильович
14/04/1940
Рішення Ленінського районного суду м. Вінниці, 29/03/2007
20 39367/11
15/06/2011
ГАДКОВА
Ірина Михайлівна
20/02/1963
Заочне рішення Жданівського міського суду Донецької області, 22/10/2007
21 41620/11
12/05/2011
ШЕПШЕЛЕЙ
Олександр Степанович
22/10/1967
Постанова Луцького міськрайонного суду Волинської області, 03/12/2007
22 48363/11
22/07/2011
РЕШЕТНЯК Тамара Дмитрівна
13/10/1948
Посвідчення КТС ДП «Автоскло» N 382 від 2001 р.
23 53955/11
17/08/2011
ДЕСЯТНИК
Наталія Михайлівна
11/07/1980
Постанова Червоноградського міського суду Львівської області, 07/08/2009
24 60947/11
23/09/2011
ПОКОРА
Григорій Володимирович
24/05/1951
1) Судовий наказ Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області, 07/08/2006 (справа N 2-427/06)
2) Заочне рішення Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області, 14/12/2006
25 61866/11
23/09/2011
БАГЛАЙ
Людмила Григорівна
29/04/1951
Рішення Крюківського районного суду м. Кременчука, 27/12/2004
26 66294/11
25/08/2011
ЗІНЧУК
Марія Захарівна
11/04/1949
Рішення Хмельницького міськрайонного суду, 26/01/2010
27 75189/11
01/12/2011
ШАТРОВ
Віктор Федорович
27/10/1958
1) Постанова Київського апеляційного адміністративного суду, 23/12/2009
2) Постанова Броварського міськрайонного суду Київської області, 17/11/2009
28 23/12
07/12/2011
ІВАНОВ
Юрій Іванович
10/06/1949
1) Постанова Алчевського міського суду Луганської області, 01/10/2009
2) Постанова Алчевського міського суду Луганської області, 12/09/2011
3) Постанова Алчевського міського суду Луганської області, 25/09/2009
4) Постанова Алчевського міського суду Луганської області, 26/01/2011
29 27/12
10/12/2011
ТІМАКОВА
Лідія Михайлівна
02/03/1941
Постанова Алчевського міського суду Луганської області, 01/03/2011
30 266/12
09/12/2011
МАРЧЕНКО
Галина Йосипівна
05/01/1941
Рішення Святошинського районного суду м. Києва, 18/11/2010
31 3549/12
06/01/2012
НАЛАПІЙ
Алла Іванівна
16/02/1974
Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 17/02/2009
32 3749/12
06/01/2012
САЛАХУТДІНОВ
Ринат Сабіржанович
06/02/1960
Постанова Шевченківського районного суду, 24/12/2007
33 4242/12
05/01/2012
БОРТНИК
Анатолій Михайлович
17/08/1957
Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 22/06/2009
34 5474/12
05/01/2012
ГУДСКОВ
Віктор Ілліч
07/04/1959
Постанова Донецького окружного адміністративного суду, 21/08/2008
35 5604/12
17/01/2012
ДОЛГАНОВ
Валентин Якович
23/01/1947
Постанова Теплодарського міського суду Одеської області, 08/06/2011
36 5748/12
16/01/2012
МОВЧАНЮК
Микола Володимирович 27/03/1957
1) Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області, 03/11/2009 (case no. 2а-7708-2009)
МОВЧАНЮК
Роман Миколайович 31/05/1986
2) Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області, 03/11/2009 (case no. 2а-5374-2009)
МОВЧАНЮК
Галина В’ячеславівна 26/09/1959
3) Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області, 03/11/2009 (case no. 2а-9900-2009)
37 5810/12
18/01/2012
БУГЕРА
Леонід Миколайович
09/07/1949
Постанова Києво-Святошинського районного суду Київської області, 23/10/2009
38 5837/12
17/01/2012
ЖУК
Наталія Іванівна
04/02/1974
Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 12/03/2009
39 5941/12
18/01/2012
РИБИНСЬКИЙ
Микола Юрійович
23/10/1967
Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 02/03/2009
40 5997/12
17/01/2012
ШЕВЧЕНКО
Олександр Костянтинович
11/02/1957
1) Рішення Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області, 10/06/2010
2) Рішення Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області, 15/06/2010
41 6300/12
12/01/2012
ГРУШКОВСЬКА
Ганна Федорівна
27/11/1941
Постанова Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду, 16/12/2010
42 6313/12
16/01/2012
БАРАНОВСЬКА
Любов Григорівна
13/02/1940
1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 27/02/2009
2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 15/03/2010
43 6421/12
20/01/2012
ЗЬОЛКО
Галина Іванівна
31/10/1957
Рішення Овруцького районного суду Житомирської області, 06/07/2010
44 6430/12
20/01/2012
БЕСАРАБЧИК
Валентина Петрівна
24/06/1958
Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 20/03/2009
45 6450/12
19/01/2012
РАЗБОРСЬКИЙ
Ігор Анатолійович
29/12/1967
1) Постанова Артемівського міськрайонного суду Донецької області, 27/05/2008
2) Постанова Артемівського міськрайонного суду Донецької області, 16/10/2008
46 6471/12
10/01/2012
САЛАХУТДІНОВ
Ринат Сабіржанович
06/02/1960
Постанова місцевого суду Шевченківського району м. Запоріжжя, 05/05/2006
47 6560/12
20/01/2012
БУСЛАЄВ
Віталій Іванович
05/03/1944
Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області, 24/04/2009
48 6565/12
20/01/2012
БУСЛАЄВА
Людмила Михайлівна
21/02/1949
Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області, 24/04/2009
49 6600/12
20/01/2012
ХАНЧИЧ
Олександр Іванович
12/11/1979
Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 13/03/2009
50 6651/12
21/01/2012
АНТОНЮК
Іван Степанович
21/03/1947
Постанова Донецького окружного адміністративного суду, 29/07/2008 (зі змінами, внесеними постановою Донецького апеляційного адміністративного суду від 10/10/2008)
51 6749/12
16/01/2012
ТИШКЕВИЧ
Лілія Вікторівна
24/06/1969
1) Постанова Житомирського окружного адміністративного суду, 22/09/2008
2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 03/03/2009
3) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 16/06/2010
52 6981/12
19/01/2012
НОСІКОВ
Володимир Олександрович
16/03/1958
Постанова Малиновського районного суду м. Одеси, 12/11/2010
53 7142/12
20/01/2012
БУГАЄЦЬ
Ганна Василівна
17/12/1956
Рішення Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області, 04/07/2005
54 7212/12
18/01/2012
БАРАНОВСЬКИЙ
Віктор Іванович
28/03/1940
1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 27/02/2009
2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 21/05/2009
3) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 18/03/2010
4) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 08/09/2010
55 7541/12
14/01/2012
ХОДАК
Анатолій Пилипович
29/08/1961
Постанова Хмельницького міськрайонного суду, 18/12/2008
56 7603/12
17/01/2012
СИДОРЕНКО
Іван Миколайович
30/05/1957
1) Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області, 15/06/2009
2) Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області, 24/02/2010
3) Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області, 15/12/2010
4) Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області, 30/01/2012
57 8247/12
31/01/2012
РАЄНОК
Надія Петрівна
03/08/1942
Постанова Володарського районного суду Київської області, 09/04/2009
58 8272/12
26/01/2012
ЧУВПИЛО
Володимир Вікторович
23/04/1955
Постанова Канівського міськрайонного суду Черкаської області, 28/01/2010
59 8289/12
30/01/2012
КОШИК
Антон Васильович
13/09/1945
Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 27/08/2009
60 8294/12
31/01/2012
БОГУШ
Ангеліна Михайлівна
25/07/1982
1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 12/03/2009
2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 08/07/2009
61 8305/12
31/01/2012
ПАПКА
Олена Михайлівна
24/11/1963
Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 02/03/2009
62 8365/12
31/01/2012
МОРОЗ
Ольга Володимирівна
12/09/1979
1) Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області, 31/07/2009
2) Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області, 04/12/2009
3) Рішення Коростенського міськрайонного суду Житомирської області, 17/12/2010
63 8378/12
26/01/2012
ВЕРГУН
Галина Володимирівна
08/05/1956
Рішення Подільського районного суду м. Києва, 23/07/2010
64 8406/12
25/01/2012
ТЕМЧЕНКО
Світлана Станіславівна
03/10/1965
Постанова Житомирського окружного адміністративного суду, 18/03/2008
65 8439/12
27/01/2012
ЛЕНКО
Валентина Петрівна
14/11/1968
Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 08/12/2009
66 8452/12
27/01/2012
КЕЛЬМАН
Іван Іванович
22/09/1938
1) Рішення Франківського районного суду м. Львова, 06/06/2005
2) Рішення Франківського районного суду м. Львова, 26/08/2005
67 8457/12
28/01/2012
КАМІНСЬКИЙ
Руслан Володимирович
23/02/1964
Постанова Хмельницького міськрайонного суду, 23/07/2008
68 8671/12
31/01/2012
БАРАНОВСЬКИЙ Михайло Михайлович
11/05/1980
Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 22/09/2009
69 8679/12
27/01/2012
РЕУКА
Олександр Миколайович
07/12/1953
Постанова Краматорського міського суду Донецької області, 09/06/2009
70 8858/12
25/01/2012
ДИВИНСЬКИЙ
Юрій Сергійович
07/01/1959
Постанова Житомирського окружного адміністративного суду, 01/10/2008
71 8869/12
22/01/2012
САЧОК
Микола Юхимович
12/09/1935
Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 18/05/2010
72 8873/12
22/01/2012
САЧОК
Катерина Іванівна
20/06/1943
Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 18/05/2010
73 8959/12
01/02/2012
ХОМУТОВСЬКА
Марія Андріївна
17/05/1977
1) Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області, 14/11/2008
2) Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області, 10/04/2009
3) Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області, 22/02/2011
74 9076/12
30/01/2012
ДУБОВСЬКИЙ
Василь Павлович
02/11/1965
Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 08/09/2009
75 9084/12
31/01/2012
КОВАЛЬЧУК
Наталія Василівна
09/07/1984
Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 13/10/2009
76 9196/12
04/02/2012
ВАСИЛЬЧУК
Марія Василівна
04/11/1959
Постанова Кузнецовського міського суду Рівненської області, 15/02/2011
77 9207/12
27/01/2012
СОБОЛЬ
Євген Мирославович
31/01/1958
1) Постанова Донецького окружного адміністративного суду, 16/09/2008
2) Постанова Кіровського районного суду м. Донецька, 10/12/2008
78 9311/12
27/01/2012
КРИВОЛАПЧУК
Іван Іванович
08/03/1969
Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 20/03/2009
79 9351/12
02/02/2012
САМАРСЬКА
Валентина Олександрівна
17/04/1956
Рішення Святошинського районного суду м. Києва, 04/11/2010 (зі змінами, внесеними постановою Апеляційного суду м. Києва від 21/04/2011)
80 9381/12
03/02/2012
КАНДУР
Віктор Степанович
07/09/1963
1) Постанова Ставищенського районного суду Київської області, 28/02/2008
2) Постанова Ставищенського районного суду Київської області, 15/06/2009
81 9522/12
30/01/2012
РЕНГЕВИЧ
Марія Олексіївна
1946
Постанова Тетіївського районного суду Київської області, 21/11/2007
82 9591/12
03/02/2012
ТЕРЕЩУК
Іван Григорович
02/05/1942
Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 01/07/2009
83 9774/12
31/01/2012
ФРАНЧУК
Ізольда Анатоліївна
02/12/1941
1) Постанова Володимир-Волинського міського суду Волинської області, 14/11/2007
1) Постанова Володимир-Волинського міського суду Волинської області, 09/12/2009 (зі змінами, внесеними постановою Львівського апеляційного адміністративного суду від 21/06/2011)
84 9805/12
09/02/2012
МИХАЙЛОВ
Юрій Валерійович
02/11/1966
Рішення Господарського суду м. Києва, 10/09/2010
85 9853/12
01/02/2012
ЛЕВКІВСЬКА
Валентина Адамівна
13/01/1967
Постанова Житомирського окружного адміністративного суду, 03/02/2009
86 9872/12
31/01/2012
ВОЛОХ
Олександр Ілліч
13/07/1937
Рішення Апеляційного суду м. Києва, 12/11/2008
87 9878/12
01/02/2012
ЯКУХНО
Михайло Григорович
08/12/1942
1) Постанова Київського апеляційного адміністративного суду, 03/12/2008
2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 11/02/2009
3) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 29/05/2009
4) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 04/01/2010
5) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 05/01/2010
6) Заочне рішення Овруцького районного суду Житомирської області, 23/08/2010
7) Рішення Овруцького районного суду Житомирської області, 07/09/2010
8) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 21/03/2011
9) Постанова Житомирського апеляційного адміністративного суду, 12/01/2012
88 9986/12
31/01/2012
ФРАНЧУК
Петро Федорович
03/09/1937
1) Постанова Володимир-Волинського міського суду Волинської області, 13/11/2007
2) Постанова Львівського апеляційного адміністративного суду, 27/12/2010
89 10044/12
07/02/2012
СІНЕЛЬНИК
Віктор Іванович
17/06/1952
Постанова Тетіївського районного суду Київської області, 11/12/2007
90 10295/12
09/02/2012
КОВАЛЬ
Микола Кузьмович
1956
Постанова Тетіївського районного суду Київської області, 27/11/2007
91 10375/12
10/02/2012
КІРСАНОВ
Віталій Олександрович
04/10/1986
1) Постанова Деснянського районного суду м. Чернігова, 10/11/2010
2) Постанова Деснянського районного суду м. Чернігова, 25/06/2011
3) Постанова Деснянського районного суду м. Чернігова, 26/10/2011
92 10398/12
31/01/2012
СКРИПНИК
Степан Васильович
28/01/1967
Постанова Хотинського районного суду Чернівецької області, 25/06/2011
93 10875/12
10/01/2012
УВАРОВ
Ігор Валентинович
10/06/1957
Заочне рішення Деснянського районного суду м. Чернігова, 16/01/2008 (зі змінами, внесеними ухвалою Деснянського районного суду м. Чернігова від 26/05/2010 та 27/04/2011)
94 11032/12
16/02/2012
ЛЕВКІВСЬКА
Валентина Адамівна
09/04/1978
Рішення Овруцького районного суду Житомирської області, 17/11/2010
95 11038/12
15/02/2012
ТОВ «Лугпром» Рішення Господарського суду Луганської області, 03/06/2005
96 11313/12
15/02/2012
ПОПЕЛЯНСЬКИЙ
Володимир Васильович
15/12/1926
Постанова Житомирського окружного адміністративного суду, 14/01/2009
97 11317/12
14/02/2012
ПАЦАЛО
Наталія Анатоліївна
02/07/1960
Заочне рішення Овруцького районного суду Житомирської області, 05/10/2010
98 11520/12
27/01/2012
БАЛАЦКО
Дмитро Семенович
17/11/1958
Постанова Богородчанського районного суду Івано-Франківської області, 15/10/2010
99 11630/12
16/02/2012
СИВУХІН
Григорій Сергійович
28/09/1978
Постанова Золотоніського міськрайонного суду, 02/12/2010
100 11772/12
25/01/2012
ПИЛИПЧУК
Галина Петрівна
24/11/1951
Заочне рішення Овруцького районного суду Житомирської області, 21/10/2010
101 11928/12
09/02/2012
ВІЗНИЙ
Анатолій Миколайович
09/09/1956
Постанова Приморського районного суду м. Одеси, 15/07/2011
102 12080/12
03/02/2012
ЗАХАРОВА
Ілона Віталіївна
17/03/1975
Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області, 08/02/2011
103 12105/12
20/02/2012
ГОЛОВАТИЙ
Володимир Анатолійович
17/04/1958
Постанова Дарницького районного суду м. Києва, 30/12/2009
104 12790/12
22/02/2012
ШЕВЦОВА
Оксана Іванівна
23/02/1971
Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 23/03/2009
105 12794/12
22/02/2012
ГОЛУБНИЧИЙ
Леонід Васильович
30/06/1955
Рішення Шахтарського міськрайонного суду Донецької області, 14/10/2008
106 13205/12
16/02/2012
РАШКО
Артур Дмитрович
17/10/1984
Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області, 22/10/2009
107 13291/12
20/02/2012
КАНЕВСЬКИЙ
Анатолій Анатолійович
06/09/1947
Постанова Таращанського районного суду Київської області, 22/12/2010
108 13390/12
21/02/2012
ПРЕДЧЕНКО
Галина Олександрівна
27/02/1964
Постанова Ковпаківського районного суду м. Суми, 07/03/2011 (зі змінами, внесеними ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 17/08/2011)
109 13396/12
24/02/2012
МАСНЄВА
Тамара Миколаївна
19/02/1951
Постанова Комінтернівського районного суду м. Харкова, 04/07/2011
110 13400/12
24/02/2012
ДАНІЛОВ
Віталій Миколайович
28/07/1954
1) Постанова Білоцерківського міськрайонного суду Київської області, 14/12/2009
2) Постанова Білоцерківського міськрайонного суду Київської області, 18/04/2011
111 13584/12
24/02/2012
ШМУЙЛО
Людмила Іванівна
31/01/1978
Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 24/11/2009
112 13615/12
01/03/2012
КРАВЧЕНКО
Микола Іванович
20/05/1959
Постанова Артемівського районного суду м. Луганська, 03/06/2011
113 13627/12
11/02/2012
ВЕРГУН
Галина Володимирівна
08/05/1956
Рішення Подільського районного суду м. Києва, 06/08/2010
114 13629/12
27/02/2012
ДАВЛЕТЧІНА
Надія Петрівна
04/07/1949
Постанова Кузнецовського міського суду Рівненської області, 16/11/2010
115 13674/12
01/03/2012
ВОВК
Сергій Володимирович
29/07/1963
Постанова Луганського окружного адміністративного суду, 20/11/2008
116 13752/12
01/03/2012
ЗУБЧЕНКО
Сергій Митрофанович
21/03/1919
Постанова Житомирського окружного адміністративного суду, 02/04/2008
117 13792/12
01/03/2012
ДУБНИЦЬКА
Валентина Іванівна
23/06/1954
Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 03/04/2009
118 13824/12
27/02/2012
СМИКОВСЬКИЙ
Микола Петрович
21/03/1952
Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 03/06/2009
119 14283/12
01/03/2012
МАКАРОВ
Олексій Олексійович
1951
Рішення Олександрійського міськрайонного суду, 17/06/2004
120 14304/12
05/03/2012
ТАРАСЮК
Олена Віталіївна
13/03/1964
Постанова Білоцерківського міськрайонного суду Київської області, 04/06/2009
121 14463/12
03/03/2012
ГАНЖА
Світлана Олександрівна
15/05/1971
Постанова Солом’янського районного суду м. Києва, 29/04/2011
122 14497/12
03/03/2012
БУРА
Сергій Володимирович
15/09/1936
Постанова Рівненського міського суду, 10/11/2009
123 14698/12
29/02/2012
ЗАГАРУК
Марія Теодорівна
17/10/1924
Рішення Снятинського районного суду Івано-Франківської області, 10/09/2010
124 14717/12
22/02/2012
МУЗИЧУК
Микола Іванович
04/05/1967
Постанова Рівненського міського суду Рівненської області, 27/12/2010
125 14726/12
01/03/2012
ІВАКІНА
Віра Миколаївна
13/10/1952
Постанова Луганського окружного адміністративного суду, 03/03/2008
126 15332/12
05/01/2012
ЛІЩЕНКО
Володимир Олександрович
03/01/1952
Рішення Приморського районного суду м. Маріуполя, 09/07/2010
127 15519/12
06/03/2012
ЛИСЮК
Олександр Володимирович
30/09/1961
Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 02/06/2009
128 15587/12
07/03/2012
ТОВ «Вуглебудсервіс» Рішення Господарського суду Луганської області, 06/04/2009
129 15675/12
29/02/2012
БЕЛОУСОВ
Олександр Анатолійович
28/12/1960
Постанова Жовтневого районного суду м. Луганська, 17/01/2011
130 16089/12
13/03/2012
БЕЛІКОВА
Любов Йосипівна
28/01/1941
Постанова Білоцерківського міськрайонного суду Київської області, 04/03/2009
131 16150/12
12/03/2012
ЯНЧУК
Валентина Павлівна
28/03/1959
1) Постанова Львівського апеляційного адміністративного суду, 21/06/2011
2) Постанова Кузнецовського міського суду Рівненської області, 01/07/2011
132 16242/12
13/03/2012
СОЛОМАНІН
Микола Володимирович
15/01/1952
Постанова Ізюмського міськрайонного суду Харківської області, 15/02/2010
133 16601/12
26/01/2012
КНЕВЕЦЬ
Леонід Семенович
29/07/1948
Заявник 1
1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 12/08/2009
2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 11/03/2010
КНЕВЕЦЬ
Віра Федорівна
15/05/1949
Заявник 2
1) Рішення Овруцького районного суду Житомирської області, 11/06/2010
134 16684/12
14/03/2012
БОНДАРЕНКО
Віктор Трохимович
19/06/1955
Постанова Сквирського районного суду Київської області, 01/06/2009 (частково змінена постановою апеляційного суду Київської області від 30/06/2011)
135 16865/12
14/03/2012
ПЕШКО
Олена Миколаївна
27/01/1969
Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області, 17/05/2010
136 17048/12
15/03/2012
ПОТІЙЧУК
Тетяна Миколаївна
08/08/1976
1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 03/08/2009
2) Заочне рішення Овруцького районного суду Житомирської області, 27/09/2010
137 18014/12
19/03/2012
КУТІКОВ
Олексій Георгійович
20/07/1949
1) Постанова Васильківського районного суду Запорізької області, 14/12/2010
2) Постанова Василівського районного суду Запорізької області, 20/01/2011 (частково змінена постановою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 04/11/2011)
138 18058/12
19/03/2012
ШВАБ
Світлана Іванівна
09/12/1970
Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 25/05/2009
139 18159/12
19/03/2012
ДИВИНСЬКА
Наталія Іванівна
02/10/1975
Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 18/01/2010
140 18188/12
19/03/2012
ЯРОШИК
Валентина Сергіївна
24/02/1968
1) Рішення Кузнецовського міського суду Рівненської області, 30/08/2010 (зі змінами, внесеними постановою Львівського апеляційного адміністративного суду від 27/09/2011)
2) Постанова Кузнецовського міського суду Рівненської області, 31/03/2011
141 18216/12
19/03/2012
ЯЦКОВЕЦЬ
Вячеслав Олексійович
10/11/1976
Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області, 30/03/2010
142 18267/12
20/03/2012
ГОНЧАРОВ
Володимир Олександрович
13/06/1959
Постанова Енергодарського міського суду Запорізької області, 06/06/2011
143 18273/12
15/03/2012
НЕВМЕРЖИЦЬКА
Світлана Сергіївна
04/10/1964
Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 23/04/2009
144 18337/12
20/03/2012
АНАНЬЕВА
Лідія Петрівна
02/01/1960
Постанова Енергодарського міського суду Запорізької області, 19/07/2011
145 18354/12
06/03/2012
НЕЧИПОРЕНКО
Ірина Олексіївна
20/08/1938
Постанова Таращанського районного суду Київської області, 11/05/2007
146 18384/12
24/03/2012
МУКШИМЕНКО
Петро Петрович
24/01/1954
Рішення Солом’янського районного суду м. Києва, 16/06/2010
147 18417/12
23/03/2012
ДЕМИДЧУК
Світлана Яківна
10/10/1969
Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 21/07/2009
148 18418/12
23/03/2012
ДЕМИДЧУК
Іван Іванович
21/12/1963
Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 21/07/2009
149 18522/12
19/03/2012
СЕКАЦЬКИЙ
Валерій Павлович
16/08/1954
Постанова Київського апеляційного адміністративного суду, 18/02/2009
150 18542/12
21/03/2012
МАКАРЕВИЧ
Сергій Васильович
17/12/1969
Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 30/09/2009
151 18545/12
21/03/2012
МАКАРЕВИЧ
Наталія Володимирівна
21/02/1970
Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 30/09/2009
152 18560/12
21/03/2012
КОВАЛЬЧУК
Юрій Павлович
10/12/1954
Постанова Деснянського районного суду м. Чернігова, 10/12/2009
153 18599/12
13/03/2012
БОБРОВ
Сергій Леонідович
14/03/1958
Постанова Житомирського окружного адміністративного суду, 13/01/2009
154 18609/12
12/03/2012
САПІЙ
Василь Володимирович
03/09/1961
Постанова Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області, 18/11/2009
155 18618/12
22/03/2012
ЯКУХНО
Руслана Володимирівна
03/12/1972
Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області, 24/05/2010
156 18694/12
23/03/2012
ВОЙТОВИЧ
Надія Володимирівна
05/05/1973
Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 04/08/2009
157 18815/12
16/03/2012
НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ
Степан Олександрович
06/01/1961
Постанова Житомирського окружного адміністративного суду, 20/05/2008
158 19059/12
22/03/2012
МОЖАРОВСЬКИЙ
Олексій Олексійович
28/03/1969
Рішення Овруцького районного суду Житомирської області, 18/11/2010
159 19073/12
01/03/2012
ОПАНАСЮК
Микола Степанович
18/05/1959
1) Постанова Рівненського міського суду, 28/04/2009
2) Постанова Рівненського міського суду, 06/04/2011
160 19279/12
22/03/2012
КОВАЛЕНКО
Марія Юріївна
08/08/1965
Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 07/09/2009
161 19409/12
21/03/2012
ХУРАВА
Галина Андріївна
10/04/1956
Рішення Суворовського районного суду м. Одеси, 12/05/2009
162 19550/12
20/03/2012
ПІДГОРНА
Людмила Йосипівна
14/12/1958
Рішення місцевого суду Ленінського району м. Кіровограда, 17/04/2003
163 19551/12
26/03/2012
ЗОЛОТАРЬОВА
Тамара Петрівна
02/10/1954
Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 11/06/2009
164 19556/12
15/03/2012
ЯБЛОНЕНКО
Володимир Володимирович
02/08/1957
Постанова Луганського окружного адміністративного суду, 11/12/2007
165 19853/12
20/03/2012
ФІЛАТОВ
Михайло Васильович
17/04/1966
1) Рішення Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області, 05/11/2009
2) Рішення Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області, 27/09/2010
3) Рішення Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області, 04/08/2010
166 20004/12
23/03/2012
МОВЧАН
Василь Вікторович
02/04/1961
Постанова Донецького апеляційного адміністративного суду, 04/07/2008
167 20019/12
23/03/2012
БОЖКО
Світлана Олексіївна
02/04/1979
1) Постанова Донецького апеляційного адміністративного суду, 23/07/2008
2) Постанова Красноармійського міськрайонного суду Донецької області, 29/03/2010
168 20092/12
28/03/2012
ШИПІТЬКО
Святослав Михайлович
16/10/1983
1) Постанова Житомирського окружного адміністративного суду, 20/03/2009
2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 08/07/2009
3) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 05/07/2010
169 20096/12
29/03/2012
КУРАНЦОВА
Ніна Володимирівна
06/07/1955
Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 23/06/2009
170 20105/12
29/03/2012
ГАРАЩУК
Микола Петрович
02/01/1957
Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 12/03/2009
171 20112/12
29/03/2012
ЧИЧЕБА
Галина Степанівна
19/02/1954
Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 13/04/2009
172 20400/12
27/03/2012
ТИШИНА
Валентина Василівна
18/01/1954
Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 23/06/2009
173 20450/12
15/03/2012
ЧЕРЕПЕНЬКО
Валентин Прокопович
05/09/1949
Постанова Кіровського районного суду м. Донецька, 15/01/2010
174 20510/12
04/04/2012
СУХОКОБИЛКА
Микола Опанасович
13/06/1946
1) Постанова Дзержинського районного суду м. Харкова, 02/06/2010
2) Постанова Дзержинського районного суду м. Харкова, 28/09/2011
175 20631/12
27/03/2012
КРУПІЙ
Олександр Федорович
04/05/1941
Постанова Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду, 14/06/2011
176 20918/12
28/02/2012
ЩАКІНА
Віра Іванівна
04/03/1945
Рішення Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області, 21/06/2011 (зі змінами, внесеними рішенням Апеляційного суду Полтавської області від 07/09/2011)
177 21067/12
26/03/2012
ОРЕЛ
Марія Денисівна
1929
Постанова Народицького районного суду Житомирської області, 13/11/2007
178 21080/12
28/03/2012
ЯКИМЕНКО
Валентина Омелянівна
17/03/1948
Постанова Харківського апеляційного адміністративного суду, 20/04/2011
179 21556/12
04/04/2012
ЧАПЦЕВ
Сергій Анатолійович
20/04/1971
1) Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області, 12/06/2009
2) Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області, 12/07/2010
3) Рішення Коростенського міськрайонного суду Житомирської області, 14/09/2010
180 21875/12
06/04/2012
ХОНДОКА
Ніна Федорівна
06/06/1959
Постанова Кузнецовського міського суду Рівненської області, 02/12/2010 (зі змінами, внесеними постановою Житомирського апеляційного адміністративного суду від 23/05/2011)
181 21917/12
04/04/2012
АФАНАСЬЄВ
Олександр Васильович
20/03/1959
1) Постанова Донецького апеляційного адміністративного суду 13/11/2008
2) Постанова Жовтневого районного суду м. Луганська, 14/12/2010 (case no. 7488/11)
3) Постанова Жовтневого районного суду м. Луганська, 14/12/2010 (case 7486/11)
4) Постанова Жовтневого районного суду м. Луганська, 21/01/2011
5) Постанова Жовтневого районного суду м. Луганська, 21/01/2011
182 22030/12
06/04/2012
ІСАЄВА
Олена Миколаївна
09/06/1963
Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 09/06/2009
183 22048/12
05/04/2012
ПРУС
Марія Андріївна
28/08/1941
Постанова Енергодарського міського суду Запорізької області, 24/06/2011
184 22077/12
05/04/2012
НІКОЗА
Ніна Петрівна
16/06/1950
Постанова Енергодарського міського суду Запорізької області, 23/12/2010
185 22557/12
04/04/2012
МЕДВЕДЧУК
Світлана Іванівна
13/01/1959
Рішення Краснолуцького міського суду Луганської області, 31/08/2009
186 22566/12
03/04/2012
ВАРВАДЮК
Микола Миколайович
05/09/1968
Постанова Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області, 27/08/2009
187 22588/12
06/04/2012
ЧІРКІН
Юрій Володимирович
27/11/1962
Постанова Решетилівського районного суду Полтавської області, 14/12/2010
188 22753/12
02/04/2012
ГЛУШКОВА
Тетяна Миколаївна
26/12/1965
Постанова Ленінського районного суду м. Луганська, 28/01/2011
189 22813/12
09/04/2012
БЕЗУШКО
Ніна Кирилівна
16/11/1970
Постанова Зарічного районного суду м. Суми, 26/09/2008 (частково змінена постановою Харківського апеляційного адміністративного суду від 11/02/2009)
190 22890/12
09/04/2012
БЕЗУШКО
Ніна Кирилівна
16/11/1970
Постанова Зарічного районного суду м. Суми, 14/01/2011 (частково змінена постановою Харківського апеляційного адміністративного суду від 11/05/2011)
191 23503/12
13/04/2012
ДУЛЬКО
Тетяна Миколаївна
22/09/1973
Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 27/05/2009
192 23508/12
13/04/2012
ДУЛЬКО
Тетяна Миколаївна
22/09/1973
Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 06/05/2010
193 24317/12
31/01/2012
КОВТУНОВИЧ
Петро Андрійович
16/04/1955
Рішення Овруцького районного суду Житомирської області, 23/09/2010
194 24372/12
09/04/2012
ІСАЙКІН
Микола Миколайович
17/05/1971
Рішення Житомирського районного суду Житомирської області, 25/05/2011
195 24391/12
14/04/2012
КАРТАШОВ
Володимир Миколайович
03/01/1951
Постанова Красноармійського міськрайонного суду Донецької області, 09/12/2008
196 24534/12
14/04/2012
ШТАНЧЕНКО
Микола Антонович
23/12/1936
Постанова Донецького окружного адміністративного суду, 19/11/2008
197 24535/12
14/04/2012
ШТАНЧЕНКО
Микола Антонович
23/12/1936
Постанова Красноармійського міськрайонного суду Донецької області, 25/11/2009
198 24547/12
14/04/2012
БОГАТЧЕНКО
Сергій Васильович
17/10/1960
Постанова Васильківського районного суду Дніпропетровської області, 11/01/2010
199 24692/12
04/04/2012
РИБИНСЬКИЙ
Микола Юрійович
23/10/1967
Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 10/09/2009
200 25077/12
13/04/2012
БОГУШ
Сергій Дмитрович
01/05/1957
Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 26/05/2010
201 25089/12
17/04/2012
КОМАРЧУК
Василь Адамович
13/08/1949
Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 07/07/2009
202 25583/12
12/04/2012
КОМАРЧУК
Василь Адамович
23/07/1975
Постанова Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області, 29/12/2008
203 28471/12
25/04/2012
ІЛЬЧЕНКО
Ніна Василівна
19/12/1944
Рішення Слов’янського міського суду Донецької області, 29/05/2000
204 28472/12
25/04/2012
ІЛЬЧЕНКО
Микола Лукіч
08/10/1938
Рішення Слов’янського міського суду Донецької області, 29/05/2000
205 28851/12
20/04/2012
ГАЛЕЦЬКА
Ірина Миколаївна
15/05/1966
Рішення Київського районного суду м. Харкова, 20/05/2010 (зі змінами, внесеними Постановою апеляційного суду Харківської області від 22/03/2011)
206 29539/12
07/05/2012
РУСЕЦЬКА
Галина Петрівна
06/09/1953
Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області, 09/06/2009
207 29648/12
20/04/2012
ВІЦЕНЦІК
Ігор Іванович
17/03/1961
1) Харківського районного суду Харківської області, 19/04/2011
2) Постанова Харківського районного суду Харківської області, 17/06/2011
3) Постанова Ленінського районного суду м. Харкова, 08/10/2010
208 29881/12
20/04/2012
ПП Крупа В. М. Рішення Господарського суду Миколаївської області, 10/06/2003
209 29911/12
26/04/2012
ЛЄКОМЦЕВ
Гера Степанович
17/10/1937
Постанова Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду, 24/05/2011
210 30725/12
14/05/2012
РИБИНСЬКИЙ
Микола Юрійович
23/10/1967
1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 30/11/2009
2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 12/05/2010
211 32144/12
12/05/2012
СТАХУРА
Єлизавета Павлівна
29/07/1941
Постанова Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду, 05/07/2011
212 32549/12
25/04/2012
БЛУДОВ
Володимир Іванович
06/06/1944
Постанова Жовтевого районного суду м. Харкова, 21/04/2010
213 32680/12
12/05/2012
БУЛАХОВ
Микола Олексійович
09/05/1951
1) Ухвала Вищого адміністративного суду України, 9/12/2010
2) Постанова Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області, 17/06/2008
3) Рішення Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області, 01/06/2010 (case no. 2-1716/2010)
4) Рішення Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області, 01/06/2010 (case no. 2-1715/2010)
214 33221/12
24/05/2012
ОКУНЬ
Дмитро Дмитрович
09/11/1944
1) Постанова Хортицького районного суду м. Запоріжжя, 7/05/2010
2) Постанова Хортицького районного суду м. Запоріжжя, 28/02/2011
215 33601/12
30/04/2012
ПРУСАКОВ
Сергій Миколайович
13/05/1960
Постанова Балаклійського районного суду Харківської області, 30/03/2009 (зі змінами, внесеними постановою Харківського апеляційного адміністративного суду від 06/08/2009)
216 33624/12
22/05/2012
ЖОЛУДЬ
Тамара Олексіївна
08/03/1951
1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 07/04/2009
2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 12/10/2009
3) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, 13/05/2010
217 33625/12
24/05/2012
ОЛЬШЕВСЬКА
Надія Василівна
05/05/1958
Постанова Народицького районного суду Житомирської області, 28/09/2009
218 33876/12
25/05/2012
ГЛІБКО
Олександр Сергійович
14/03/1957
Постанова Богунського районного суду м. Житомира, 05/05/2010
219 34118/12
24/05/2012
РУЛЕВСЬКА
Наталія Леонідівна
12/11/1979
Постанова Свердловського міського суду Луганської області, 15/04/2009
220 34161/12
14/05/2012
СЮСЕЛЬ
Григорій Грогорович
01/06/1954
Постанова Хортицького районного суду м. Запоріжжя, 25/11/2010
221 34484/12
30/05/2012
ДЕМБОВСЬКА
Алла Вікторівна
14/09/1962
Постанова Кузнецовського міського суду Рівненської області, 04/05/2011
222 34487/12
30/05/2012
ГОРОХОВА
Ольга Василівна
07/10/1958
Постанова Кузнецовського міського суду Рівненської області, 11/05/2011 (зі змінами, внесеними постановою Житомирського апеляційного адміністративного суду від 26/03/2012)
223 34497/12
01/06/2012
ЛЕСИК
Галина Іванівна
20/02/1958
Рішення Ірпінського міського суду Київської області, 23/09/2011
224 34589/12
03/05/2012
ПОРТНОВ
Микола Дмитрович
09/12/1963
1) Постанова Луганського окружного адміністративного суду, 09/06/2008
2) Постанова Краснолуцького міського суду Луганської області, 26/01/2009
3) Постанова Краснолуцького міського суду Луганської області, 26/01/2009
4) Постанова Краснолуцького міського суду Луганської області, 13/04/2009
225 35024/12
31/05/2012
КРИВОШЕЄВА
Ніна Трохимівна
13/02/1954
1) Постанова Таращанського районного суду Київської області, 04/06/2007
2) Постанова Таращанського районного суду Київської області, 03/08/2009
3) Постанова Таращанського районного суду Київської області, 15/07/2010 (case no. 2-787/2010)
4) Постанова Таращанського районного суду Київської області, 27/12/2010
5) Постанова Таращанського районного суду Київської області, 01/03/2011
226 35354/12
29/05/2012
МИХАЙЛОВ
Сергій Олександрович
02/10/1966
1) Ухвала Краснолуцького міського суду Луганської області, 06/08/2010
2) Рішення Краснолуцького міського суду Луганської області, 10/12/2010
227 35366/12
02/06/2012
ГОЛОВЛЬОВА
Катерина Василівна
01/05/1952
Рішення Овруцького районного суду Житомирської області, 20/02/2009
228 35659/12
26/05/2012
ХУСТОЧКІН
Анатолій Митрофанович
01/07/1951
1) Рішення Слов’янського міського суду Донецької області, 19/04/1999
2) Рішення Слов’янського міського суду Донецької області, 05/11/1997
229 36076/12
29/05/2012
ЛЕБЕДЬ
Євген Павлович
26/02/1961
Постанова Ленінського районного суду м. Харкова, 30/06/2011
230 36351/12
30/05/2012
АРАПОВ
Віктор Павлович
30/09/1957
Постанова Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя, 24/12/2010 (зі змінами, внесеними постановою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 14/07/2011)
231 38840/12
22/02/2012
МАЩЕНКО
Юрій Іванович
01/09/1963
Рішення Апеляційного суду м. Києва, 24/06/2008
232 39421/12
16/01/2012
ЗДОТА
Наталія Григорівна
06/07/1976
Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області, 19/11/2009
233 44747/12
12/04/2012
АЛЄКСЄЄВА
Марія Олексіївна
1945
1) Постанова Тетіївського районного суду Київської області, 06/05/2011
2) Постанова Тетіївського районного суду Київської області, 27/01/2010 (змінена постановою апеляційного суду Київської області від 29/09/2011)
234 61387/12
01/12/2011
ДОРДУКА
Олександр Петрович
27/09/1959
1) Постанова Канівського міськрайонного суду Черкаської області, 04/11/2008
2) Постанова Канівського міськрайонного суду Черкаської області, 08/06/2011
235 11641/13
22/07/2009
БОЙКО
Валентина Миколаївна
08/02/1949
Рішення Новокаховського міського суду Херсонської області, 21/01/2008
236 12661/13
08/08/2011
ВАСЬКО
Тетяна Юріївна
15/01/1959
Постанова Ленінського районного суду м. Севастополя, 22/07/2011
237 12663/13
14/06/2011
ВАСЬКО
Тетяна Юріївна
15/01/1959
Постанова Ленінського районного суду м. Севастополя, 01/12/2010
238 21480/13
27/11/2007
ПАВЛЕНКО
Ніна Петрівна
26/02/1946
Рішення Первомайського райнарсуду Харківської області, 18/02/1992
239 27213/13
10/12/2011
ТІМАКОВ
Леонід Іванович
19/08/1941
Постанова Алчевського міського суду Луганської області, 02/03/2011
240 27220/13
24/09/2009
МУХІНА
Фекла Антонівна
20/12/1923
Рішення Антрацитівського міськрайонного суду, 22/07/2009
241 28295/13
21/12/2010
КОРЖ
Раїса Миколаївна
23/02/1962
Комісія з трудових спорів ГОАО ЦОФ «Маяк», 07/08/2008

Додаток 2
НЕПРИЙНЯТНІ ЗАЯВИ

N N заяви та дата подання заяви П. І. Б. заявника, дата народження Рішення національного суду, яке підлягає виконанню
242 29227/10
19/05/2010
ЧУБИР
Іван Михайлович
11/07/1929
Гірницький районний суд м. Макіївки, 20/06/2001
243 59349/11
12/09/2011
ШИМАНСЬКИЙ
Володимир Федорович
17/02/1954
Чечельницький районний суд Вінницької області, 07/12/2010
244 61732/11
27/09/2011
БАБАРЦЕВ
Дмитро Юрійович
23/08/1980
Слов’янський міськрайонний суд, 11/10/2010
245 9341/12
07/02/2012
ГЛЬОШКО
Микола Йосипович
02/08/1955
1) Рівненський міський суд, 30/04/2009
2) Рівненський міський суд, 18/02/2011
246 18293/12
20/03/2012
ГОЛОВКОВА
Тетяна Володимирівна
10/10/1983
Енергодарський міський суд Запорізької області, 23/06/2011
247 25081/12
10/04/2012
ПОТЄХІН
Анатолій Олексійович
19/06/1929
Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд, 07/10/2011
248 35206/12 16/05/2012 ПЕЛЕХ
Оксана Федорівна
08/06/1972
Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим, 29/04/2011
249 26028/13 03/11/2009 СЕРДЮК
Олександр Федорович
26/04/1962
Автозаводський районний суд м. Кременчука, 05/05/2009

 

Додаток 3
ЗАЯВИ, ВИЛУЧЕНІ З РЕЄСТРУ СПРАВ

N N заяви та дата подання заяви П. І. Б. заявника, дата народження Рішення національного суду, яке підлягає виконанню
250 67987/10
03/06/2010
ГОРДЕЮК
Антоніна Йосипівна
02/10/1934
1) Рішення Шевченківського районного суду м. Львова, 01/04/2010
2) Львівський апеляційний адміністративний суд, 11/02/2010