Рішення Євросуду: Цибулько проти України від 20.06.2013 року

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,
РАДА ЄВРОПИ
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
П’ята секція
ECtHR_AuthorityРІШЕННЯ
Справа «Цибулько та інші проти України»
(Заява N 65656/11 та 249 інших заяв)
Страсбург, 20 червня 2013 року

Офіційний переклад.

Це рішення є остаточним, але може підлягати редакційним виправленням.

У справі «Цибулько та інші проти України»

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:

Боштьян М. Зупанчіч, Голова,
Енн Пауер-Форд,
Хелена Єдерблом, судді,
а також Стівен Філліпс, заступник Секретаря секції,

після обговорення за зачиненими дверима 11 червня 2013 року постановляє таке рішення, що було ухвалене у той день:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу розпочато за 250 заявами, поданими до Суду проти України відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянами України, чиї дані наведені у доданих таблицях (далі — заявники).

2. Заявниця пані Яніна Гаврилівна Верховська померла (заява N 4684/12). Її донька пані Людмила Олексіївна Піджирова виявила бажання підтримувати заяву від її імені.

3. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений — пан Назар Кульчицький.

4. 25 жовтня 2012 року зазначені заяви були направлені Уряду.

ФАКТИ

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

5. У дати, зазначені в доданих таблицях, національні суди ухвалили рішення, відповідно до яких заявники мають право на різні суми відшкодування або на вчинення певних дій на їхню користь. Рішення стали такими, що підлягають виконанню. Однак заявники не домоглися своєчасного виконання цих рішень.

6. Деякі заявники також подали скарги щодо фактичних та правових питань, не пов’язаних з вищезгаданими питаннями невиконання рішень.

ПРАВО

I. ОБ’ЄДНАННЯ ЗАЯВ

7. Враховуючи спільність правового підґрунтя заяв, Суд вважає за необхідне об’єднати їх.

II. СТАТУС ЗАЯВНИЦІ ЗА ЗАЯВОЮ N 4684/12

8. Суд вважає, що донька заявниці за заявою N 4864/12 (дивись вище пункт 2) має право брати участь у цьому провадженні замість заявниці (див., з-поміж інших джерел, рішення від 14 грудня 2006 року у справі «Міронов проти України», заява N 19916/04, пункт 12).

III. ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ СКАРГ ЗАЯВНИКІВ У ЗАЯВАХ N 12952/12 ТА 20248/12

9. У заяві N 12952/12 заявник скаржився на невиконання рішення від 19 травня 2011 року. Однак із подань сторін вбачається, що рішення суду було повністю виконане 23 серпня 2011 року. Таким чином, вказане рішення було повністю виконано протягом періоду лише в чотири місяці.

10. У заяві N 20248/12 заявник скаржився на невиконання рішення від 11 серпня 2010 року. Однак воно було скасовано 1 жовтня 2012 року Вищим адміністративним судом України. Таким чином, рішення залишалося невиконаним протягом лише дев’яти місяців.

11. Суд вважає, що зазначені періоди невиконання рішень не порушують права заявників на доступ до суду (див., з-поміж інших джерел, ухвалу щодо прийнятності у справах «Савчур проти України», заява N 20338/03 від 8 липня 2008 року; «Андрієнко та інші проти України», заява N 22312/03 від 19 червня 2007 року; та «Збаранська проти України», заява N 43496/02 від 11 жовтня 2005 року). Суд вважає, що скарги заявників, вказані у Додатку 1, повинні бути визнані неприйнятними відповідно до підпункту «a» пункту 3 статті 35 Конвенції.

IV. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТЕЙ 6 ТА 13 КОНВЕНЦІЇ ТА СТАТТІ 1 ПЕРШОГО ПРОТОКОЛУ ДО КОНВЕНЦІЇ

12. Заявники скаржилися на тривале невиконання рішень національних судів, ухвалених на їхню користь, та на відсутність ефективних національних засобів юридичного захисту щодо цих скарг. Вони посилались, прямо чи по суті, на пункт 1 статті 6, статтю 13 Конвенції та статтю 1 Першого протоколу до Конвенції.

13. Щодо низки заяв Уряд стверджував про відсутність порушень прав заявників. Він зазначив, що Закон України від 14 червня 2011 року «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» та постанова Кабінету Міністрів України від 6 липня 2011 року «Про встановлення деяких розмірів виплат, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету» зменшили суми, що виділяються з державного бюджету на виконання судових рішень про сплату соціальних виплат заявникам, і що права заявників на ці виплати були відповідно зменшені. Він вважав, що скарги заявників були неприйнятими як явно необґрунтовані.

14. Суд зазначає, що рішення, про які йдеться, були остаточними і підлягали виконанню, але не виконувалися державними органами протягом тривалого періоду часу, за що вони залишаються відповідальними. Нормативне регулювання розподілу бюджетних коштів не впливає на цю ситуацію. Більш того, Суд нагадує про свою усталену практику, згідно з якою нездатність держави виконувати рішення через відсутність достатніх бюджетних коштів не може слугувати виправданням такого невиконання (див. рішення від 29 червня 2004 року у справі «Войтенко проти України», заява N 18966/02, пункт 55). Тому Суд відхиляє заперечення Уряду щодо прийнятності скарг заявників, викладених у Додатку 2, і зазначає, що вищезгадані скарги не є явно необґрунтованими відповідно до підпункту «a» пункту 3 статті 35 Конвенції. Він також зазначає, що ці скарги не є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Тому вони повинні бути визнані прийнятними.

15. Беручи до уваги свою усталену практику з цього питання (див. рішення від 15 жовтня 2009 року у справі «Юрій Миколайович Іванов проти України», заява N 40450/04 пп. 56 — 58 та 66 — 70), Суд постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції та статті 1 Першого протоколу до Конвенції у зв’язку з тривалим невиконанням рішень, ухвалених на користь заявників. Суд також вважає, що було порушення статті 13 Конвенції, оскільки заявники не мали ефективного засобу юридичного захисту, за допомогою якого вони могли б отримати відшкодування шкоди, завданої таким невиконанням.

V. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ

16. Деякі заявники подали інші скарги за Конвенцією, які Суд ретельно розглянув. У світлі всіх наявних матеріалів та настільки, наскільки вони охоплюються його компетенцією, Суд доходить висновку, що вони не виявляють будь-яких ознак порушень прав і свобод, передбачених Конвенцією чи протоколами до неї.

17. Таким чином, ці скарги є явно необґрунтованими та мають бути відхилені відповідно до підпункту «a» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

VI. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

18. Стаття 41 Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

19. У цій справі Суд вважає розумним та справедливим (див. рішення від 6 червня 2013 року у справі «Кононова та інші проти України» [Комітет], заява N 11770/03 та 89 інших заяв, пункт 24) присудити 2000 (дві тисячі) євро кожному заявнику, згаданому у Додатку 2. Зазначені суми є відшкодуванням будь-якої матеріальної і моральної шкоди, а також компенсацією судових витрат.

20. Суд зазначає, що держава-відповідач має виконати рішення, які залишаються невиконаними.

21. Суд вважає за належне призначити пеню, виходячи з граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1. Вирішує об’єднати заяви, наведені у Додатку 1, та визнати їх неприйнятими.

2. Вирішує об’єднати заяви, наведені у Додатку 2.

3. Оголошує прийнятними скарги заявників, наведених у Додатку 2, за пунктом 1 статті 6, статтею 13 Конвенції та за статтею 1 Першого протоколу до Конвенції щодо тривалого невиконання рішень, ухвалених на їхню користь, та щодо відсутності ефективних національних засобів юридичного захисту щодо цих скарг, а решту скарг у заявах — неприйнятною.

4. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції та статті 1 Першого протоколу до Конвенції.

5. Постановляє, що було порушення статті 13 Конвенції.

6. Постановляє, що:

(a) протягом трьох місяців держава-відповідач має виконати рішення національних судів, ухвалені на користь заявників, які залишаються невиконаними, та сплатити 2000 (дві тисячі) євро кожному заявнику або його/її спадкоємцю у заявах, зазначених у Додатку 2; ці суми є відшкодуванням матеріальної та моральної шкоди, а також компенсацією судових витрат, і мають бути сплачені разом з будь-якими податками, що можуть нараховуватись, та конвертовані в національну валюту за курсом на день здійснення платежу;

(b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на ці суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 20 червня 2013 року відповідно до пунктів 2 та 3 правила 77 Регламенту Суду.

Голова

Б. М. Зупанчіч

Заступник Секретаря

С. Філліпс

ДОДАТОК 1
(неприйнятні заяви)

N
з/п

N заяви та дата подання заяви

П. І. Б. заявника, дата народження

Рішення національного суду, яке підлягає виконанню

1

12952/12
24/02/2012

МАЛЮК
Микола Андрійович
15/08/1942

19 травня 2011, Святошинський районний суд м. Києва

2

20248/12
28/03/2012

ШУЛЬГА
Микола Васильович
17/07/1956

11 серпня 2010, Сихівський районний суд м. Львова

ДОДАТОК 2
(прийнятні заяви)

N
з/п

N заяви та дата подання заяви

П. І. Б. заявника, дата народження

Рішення національного суду, яке підлягає виконанню

3

65656/11
10/10/2011

ЦИБУЛЬКО
Іван Якович
21/06/1956

12 січня 2006, Краснолуцький міський суд Луганської області

4

31/12
06/12/2011

ЛИСЕНКО
Юрій Васильович
01/01/1937

1) 1 жовтня 2003, Краснолуцький міський суд Луганської області
2) 31 серпня 2005, Краснолуцький міський суд Луганської області
3) 14 лютого 2007, Краснолуцький міський суд Луганської області

5

427/12
26/12/2011

БОРТНИК
Ольга Василівна,
14/03/1959

27 січня 2009, Житомирський окружний адміністративний суд

6

2082/12
19/12/2011

ЦВЄТКОВ
Геннадій Вікторович
30/03/1960

10 січня 2001, Святошинський районний суд м. Києва

7

2106/12
20/12/2012

ЧЕРКАСОВ
Сергій Анатолійович
19/01/1962

16 лютого 2009, Ленінський районний суд м. Луганська

8

2844/12
03/01/2012

ЧИЖ
Василь Олександрович
27/09/1952

22 лютого 2011, Лугинський районний суд Житомирської області

9

3711/12
06/01/2012

ПИЛИПЧУК
Михайло Якович
15/05/1934

4 серпня 2010, Овруцький районний суд Житомирської області

10

4223/12
06/01/2012

КОРОВНІК
Ірина Павлівна
22/12/1969

4 березня 2009, Овруцький районний суд Житомирської області

11

4684/12
10/01/2012

ВЕРХОВСЬКА
Яніна Гаврилівна
26/10/1920

1) 26 листопада 2009, Ленінський районний суд м. Миколаєва
2) 25 лютого 2009, Одеський апеляційний адміністративний суд
3) 30 червня 2011, Ленінський районний суд м. Миколаєва

12

4725/12
11/01/2012

КРИМОВ
Борис Федорович
04/07/1942

1) 30 квітня 2010, Краснолуцький міський суд Луганської області
2) 30 квітня 2010, Краснолуцький міський суд Луганської області

13

4747/12
11/01/2012

КОВТУНОВИЧ
Петро Андрійович
16/04/1955

9 червня 2009, Овруцький районний суд Житомирської області

14

5611/12
16/01/2012

ОСИПЧУК
Світлана Петрівна
03/06/1986

1) 8 лютого 2011, Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
2) 10 липня 2009, Коростенський міськрайонний суд Житомирської області

15

5660/12
17/01/2012

ТИШКЕВИЧ
Микола Костянтинович
22/05/1968

1) 3 березня 2009, Овруцький районний суд Житомирської області
2) 16 червня 2010, Овруцький районний суд Житомирської області

16

7037/12
27/01/2012

ЦЮРПІТА
Ігор Миколайович
19/08/1943

25 серпня 2010, Чортківський районний суд Тернопільської області

17

7442/12
20/01/2012

КРИВОРУЧЕНКО
Віра Цезарівна
01/01/1949

19 травня 2009, Тетіївський районний суд Київської області

18

7875/12
13/01/2012

КОВАЛЬЧУК
Ольга Іванівна
05/04/1955

10 травня 2011, Великоновосілківський районний суд Донецької області

19

9209/12
27/01/2012

ПОЛІТОВА
Ганна Іванівна
11/03/1952

28 листопада 2008, Богуславський районний суд Київської області

20

9253/12
20/01/2012

ЗЬОЛКО
Андрій Володимирович
25/07/1979

18 жовтня 2010, Овруцький районний суд Житомирської області

21

9286/12
01/02/2012

МОРОЗ
Олександр Володимирович
18/07/1976

1) 1 грудня 2009, Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
2) 31 липня 2009, Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
3) 11 лютого 2011, Коростенський міськрайонний суд Житомирської області

22

9288/12
27/01/2012

ДУБОВСЬКА
Валентина Федорівна
15/09/1961

11 червня 2009, Овруцький районний суд Житомирської області

23

9622/12
07/02/2012

МУСІЄНКО
Ірина Іванівна
17/11/1973

5 серпня 2011, Таращанський районний суд Київської області

24

9658/12
08/02/2012

САМАРІНА
Зінаїда Олексіївна
11/01/1945

1) 15 липня 2010, Дніпровський районний суд м. Києва
2) 12 березня 2011, Дніпровський районний суд м. Києва

25

10425/12
07/02/2012

МІРОШНИЧЕНКО
Анатолій Дмитрович
01/05/1954

1) 27 грудня 2010, Балаклійський районний суд Харківської області
2) 15 листопада 2010, Балаклійський районний суд Харківської області

26

10505/12
10/02/2012

АЛЕКСЕЄВ
Юрій Анатолійович
16/03/1973

1) 31 липня 2009, Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
2) 23 лютого 2010, Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
3) 16 лютого 2011, Коростенський міськрайонний суд Житомирської області

27

10628/12
08/02/2012

МАСЛОВСЬКА
Алла Миколаївна
12/09/1941

13 січня 2011, Дніпровський районний суд м. Києва

28

10776/12
10/02/2012

МЕЛЬНИК
Ольга Степанівна
02/01/1957

21 серпня 2009, Новозаводський районний суд м. Чернігова

29

10840/12
09/02/2012

БУЛАХ
Василь Михайлович
23/03/1935

7 квітня 2010, Подільський районний суд м. Києва

30

10851/12
10/02/2012

ЛАБАЙ
Ніна Павлівна
17/03/1931

Перший заявник
24 грудня 2010, Соснівський районний суд м. Черкаси

ЛАБАЙ
Борис Григорович
22/05/1929

Другий заявник
24 грудня 2010, Соснівський районний суд м. Черкаси

31

10854/12
08/02/2012

ОСТАПЧУК
Лідія Миколаївна
21/08/1953

15 грудня 2009, Коростенський міськрайонний суд Житомирської області

32

11305/12
10/02/2012

ШВАБ
Валерій Володимирович
24/01/1950

12 травня 2009, Овруцький районний суд Житомирської області

33

11674/12
12/01/2012

БОГУШ
Любов Степанівна
20/03/1962

2 березня 2009, Житомирський окружний адміністративний суд

34

11679/12
22/01/2012

ЯРОЩУК
Людмила Михайлівна
29/11/1951

14 грудня 2009, Овруцький районний суд Житомирської області

35

11716/12
04/01/2012

МАКСИМОВ
Олександр Сергійович
11/12/1944

5 грудня 2007, Житомирський окружний адміністративний суд

36

11828/12
17/02/2012

САВЧЕНКО
Марина Іванівна
01/04/1967

19 листопада 2010, Овруцький районний суд Житомирської області

37

11838/12
17/02/2012

ДИВИНСЬКА
Тетяна Генадіївна
05/08/1964

14 вересня 2010, Овруцький районний суд Житомирської області

38

11845/12
16/02/2012

ІВАНОВА
Лариса Володимирівна
27/02/1968

23 березня 2009, Овруцький районний суд Житомирської області

39

11933/12
25/01/2012

НЕКУШ
Олександр Павлович
16/04/1955

25 травня 2009, Тетіївський районний суд Київської області

40

11937/12
26/01/2012

КРЮКОВ
Валерій Миколайович
19/09/1963

1) 16 грудня 2009, Тетіївський районний суд Київської області
2) 14 червня 2011, Тетіївський районний суд Київської області

41

12018/12
13/01/2011

КЛИМЧУК
Тетяна Володимирівна
25/01/1981

1) 12 травня 2009, Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
2) 12 травня 2009, Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
3) 14 листопада 2008, Коростенський міськрайонний суд Житомирської області

42

12147/12
22/02/2012

РАШКО
Ярослав Миколайович
23/02/1947

22 червня 2010, Народицький районний суд Житомирської області

43

12318/12
07/02/2012

ЧЕРКЕС
Анатолій Васильович
06/08/1958

16 січня 2009, Житомирський окружний адміністративний суд

44

12569/12
18/02/2012

СЕМИВОЛОС
Любов Федорівна
24/02/1941

1) 28 вересня 2010, Таращанський районний суд Київської області
2) 14 травня 2009, Київський адміністративний апеляційний суд
3) 1 жовтня 2010, Таращанський районний суд Київської області

45

13464/12
27/02/2012

НЕДЯЛКОВ
Іван Іванович
10/08/1941

20 серпня 2010, Орджонікідзевський районний суд м. Харкова

46

13577/12
21/02/2012

ГОМОНЮК
Андрій Анатолійович
13/12/1960

18 травня 2011, Ленінський районний суд м. Вінниці

47

13588/12
22/02/2012

ВЛАСОВА
Клавдія Миколаївна
14/01/1940

10 червня 2010, Краснодонський міськрайонний суд Луганської області

48

13599/12
08/02/2012

ЄВДОКИМОВ
Володимир Якимович
31/10/1931

12 квітня 2010, Ленінський районний суд м. Кіровограда

49

13923/12
28/02/2012

ГОРНИЙ
Валерій Петрович
20/02/1947

02 березня 2009, Овруцький районний суд Житомирської області

50

13961/12
10/02/2012

КОВАЛЬЧУК
Тетяна Миколаївна
20/07/1983

16 жовтня 2009, Коростенський міськрайонний суд Житомирської області

51

13964/12
02/03/2012

МАРТИНЕНКО
Юрій Дмитрович
16/05/1943

1) 6 грудня 2007, Октябрський районний суд м. Полтави
2) 18 березня 2009, Котелевський районний суд м. Полтави

52

13980/12
27/02/2012

СИДОРЕНКО
Іван Миколайович
30/05/1957

22 червня 2011, Коростенський міськрайонний суд Житомирської області

53

14063/12
21/02/2012

МІЩЕНКО
Володимир Григорович
05/04/1961

16 лютого 2010, Ленінський районний суд м. Вінниці

54

14470/12
02/03/2012

СТЕПЕНКО
Леонтій Олександрович
30/10/1946

6 вересня 2011, Київський апеляційний адміністративний суд

55

14892/12
28/02/2012

КОТ
Галина Олександрівна
20/01/1954

1) 26 лютого 2010, Таращанський районний суд Київської області
2) 21 серпня 2007, Таращанський районний суд Київської області
3) 7 травня 2009, Київський апеляційний адміністративний суд

56

15551/12
06/03/2012

НАПАДОВСЬКИЙ
Валерій Іванович
29/09/1963

9 червня 2008, Тетіївський районний суд Київської області

57

15871/12
17/02/2012

ВИСОЦЬКА
Надія Іванівна
26/09/1949

23 квітня 2009, Коростенський міськрайонний суд Житомирської області

58

16101/12
02/03/2012

МОЛЧАНОВ
Олександр Михайлович
20/09/1969

29 жовтня 2009, Коростенський міськрайонний суд Житомирської області

59

16382/12
05/03/2012

ЗАЄЦЬ
Надія Вікторівна
11/06/1959

14 січня 2010, Коростенський міськрайонний суд Житомирської області

60

16395/12
24/02/2012

БАЧИЛО
Микола Сергійович
22/02/1932

11 квітня 2011, Залізничний районний суд м. Сімферополя

61

17002/12
16/03/2012

НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ
Степан Олександрович
06/01/1961

23 квітня 2009, Овруцький районний суд Житомирської області

62

17064/12
15/03/2012

ГОРДІЄНКО
Павло Іванович
06/10/1968

1) 23 липня 2010, Балаклійський районний суд Харківської області
2) 2 березня 2009, Харківський окружний адміністративний суд

63

17373/12
17/02/2012

НУЖНЕНКО
Людмила Опанасівна
04/06/1940

7 вересня 2010, Дзержинський районний суд м. Харкова

64

17410/12
16/03/2012

ШЕКЕЛЬ
Тетяна Костянтинівна
28/08/1953

1) 14 березня 2011, Кузнецовський міський суд Рівненської області
2) 06 жовтня 2011, Кузнецовський міський суд Рівненської області

65

17968/12
20/03/2012

МОШКОВСЬКИЙ
Григорій Васильович
28/06/1969

30 березня 2009, Овруцький районний суд Житомирської області

66

18065/12
23/03/2012

РИБИНСЬКА
Раїса Миколаївна
12/05/1973

28 серпня 2009, Овруцький районний суд Житомирської області

67

18125/12
20/03/2012

ТОКУНОВ
Микола Григорович
01/01/1939

1) 20 листопада 2009, Тетіївський районний суд Київської області
2) 18 квітня 2011, Тетіївський районний суд Київської області

68

18208/12
19/03/2012

ГРИШУН
Ніна Іванівна
15/01/1953

30 березня 2010, Коростенський міськрайонний суд Житомирської області

69

18213/12
19/03/2012

ЯЦКОВЕЦЬ
Інга Володимирівна
13/01/1979

1) 30 березня 2010, Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
2) 11 липня 2011, Коростенський міськрайонний суд Житомирської області

70

18252/12
21/03/2012

КРИВКО
Олександр Олексійович
07/02/1961

15 липня 2011, Московський районний суд м. Харкова

71

18324/12
20/03/2012

ДЕМИДКО
Зінаїда Петрівна
25/03/1947

12 квітня 2011, Енергодарський міський суд Запорізької області

72

18336/12
07/03/2012

БУРЛАКА
Михайло Васильович
06/04/1960

22 грудня 2009, Тетіївський суд Київської області

73

18344/12
03/03/2012

АБРАМОВ
Петро Станіславович
06/01/1968

1) 25 липня 2011, Київський районний суд м. Полтави
2) 8 вересня 2010, Київський районний суд м. Полтави
3) 8 лютого 2010, Октябрський районний суд м. Полтави

74

18380/12
06/03/2012

ПЕТРОВСЬКА
Любов Денисівна
08/04/1945

1) 17 грудня 2008, Київський окружний адміністративний суд
2) 23 червня 2009, Київський окружний адміністративний суд

75

18399/12
12/03/2012

НЕЧИПОРЕНКО
Ірина Олексіївна
20/08/1938

13 квітня 2009, Таращанський районний суд Київської області

76

18588/12
28/02/2012

АРХИПОВ
Сергій Миколайович
14/02/1961

23 вересня 2009, Тетіївський районний суд Київської області

77

18666/12
22/03/2012

ДІЖЕЦЬКИЙ
Микола Францович
06/04/1941

8 серпня 2011, Лебединський районний суд Сумської області

78

18866/12
20/03/2012

ТРИТИНИЧЕНКО
Олег Миколайович
19/04/1961

30 червня 2010, Святошинський районний суд м. Києва

79

18867/12
15/03/2012

КОВАЛЬОВ
Костянтин Вадимович
09/01/1960

15 лютого 2010, Ізюмський міськрайонний суд Харківської області

80

18885/12
16/03/2012

ЛАДИГІНА
Наталія Іванівна
05/09/1957

18 серпня 2011, Донецький апеляційний адміністративний суд

81

18926/12
16/03/2012

ЛЯПІН
Олександр Семенович
25/08/1946

1) 21 січня 2011, Жовтневий районний суд м. Луганська
2) 3 квітня 2008, Луганський окружний адміністративний суд

82

18987/12
16/03/2012

БАКІРОВ
Василь Галійович
14/01/1951

1) 22 березня 2011, Жовтневий районний суд м. Луганська
2) 1 квітня 2011, Жовтневий районний суд м. Луганська

83

19562/12
27/03/2012

РАК
Микола Олександрович
26/03/1985

1) 10 листопада 2010, Деснянський районний суд м. Чернігова
2) 8 серпня 2011, Деснянський районний суд м. Чернігова

84

19825/12
23/03/2012

ЄДІМЕНТ
Микола Федорович
12/05/1956

4 листопада 2009, Борівський районний суд Харківської області

85

20061/12
21/03/2012

КОРЖИЛОВА
Марія Олександрівна
30/10/1982

11 травня 2010, Київський апеляційний адміністративний суд

86

20120/12
19/03/2012

КОРОБЦОВ
Олександр Сергійович
16/09/1972

5 травня 2010, Коростенський міськрайонний суд Житомирської області

87

20123/12
19/03/2012

КОРОБЦОВА
Юлія Михайлівна
03/04/1974

1) 25 травня 2009, Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
2) 5 травня 2010, Коростенський міськрайонний суд Житомирської області

88

20245/12
28/03/2012

ШУЛЬГА
Олена Григорівна
22/08/1960

11 серпня 2010, Сихівський районний суд м. Львова

89

20383/12
24/03/2012

ХОМЕНКО
Валентина Анатоліївна
23/09/1963

1 серпня 2011, Таращанський районний суд Київської області

90

20387/12
28/03/2012

БУДНИК
Ірина Яківна
31/07/1960

12 травня 2009, Овруцький районний суд Житомирської області

91

20446/12
04/04/2012

ОСТАПЕНКО
Станіслав Володимирович
11/02/1964

2 березня 2011, Ленінський районний суд м. Харкова

92

20516/12
04/04/2012

УМАНЦЕВ
Сергій Олексійович
07/05/1968

2 березня 2011, Ленінський районний суд м. Харкова

93

20660/12
29/03/2012

БОГУШ
Дмитро Сергійович
06/11/1984

1) 2 квітня 2009, Овруцький районний суд Житомирської області
2) 13 квітня 2009, Овруцький районний суд Житомирської області

94

20755/12
22/03/2012

ГРИШАНКОВА
Яніна Миколаївна
18/02/1931

23 травня 2011, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області

95

20766/12
31/03/2012

ШВАБ
Лариса Михайлівна
28/07/1973

9 червня 2009, Овруцький районний суд Житомирської області

96

20845/12
31/03/2012

КОРЧЕМНА
Ганна Федотівна
17/03/1950

30 березня 2009, Житомирський окружний адміністративний суд

97

20886/12
28/03/2012

ХОЛОДОВ
Тимофій Тимофійович
28/02/1945

9 січня 2009, Ковпаківський районний суд м. Суми

98

20936/12
15/02/2012

ВИГОВСЬКИЙ
Ігор Віталійович
20/11/1959

18 січня 2011, Богунський районний суд м. Житомира

99

20947/12
15/02/2012

ВИГОВСЬКИЙ
Ігор Віталійович
20/11/1959

10 грудня 2010, Богунський районний суд м. Житомира

100

21045/12
02/04/2012

СОБОЛЬ
Олена Нариманівна
15/01/1973

7 квітня 2009, Овруцький районний суд Житомирської області

101

21276/12
28/03/2012

ХОЛОДОВ
Тимофій Тимофійович
28/02/1945

4 грудня 2009, Ковпаківський районний суд м. Суми

102

21814/12
27/03/2012

РЕЗНЯК
Зіновій Васильович
03/12/1944

17 червня 2011, Любомльський районний суд Волинської області

103

21860/12
03/04/2012

ГАРБУЛІНСЬКА
Тетяна Єгорівна
10/08/1957

22 липня 2011, Ленінський районний суд м. Вінниці

104

21915/12
02/04/2012

БАРАН
Емілія Іванівна
31/05/1940

13 вересня 2010, Галицький районний суд Івано-Франківської області

105

21948/12
04/04/2012

ІСАЄВ
Володимир Пантелеймонович
04/11/1961

4 серпня 2009, Овруцький районний суд Житомирської області

106

21954/12
04/04/2012

БОНДАРЧУК
Галина Григорівна
05/08/1937

13 травня 2009, Овруцький районний суд Житомирської області

107

22163/12
29/03/2012

КОСЕНКО
Людмила Василівна
06/07/1956

1) 28 січня 2009, Житомирський окружний адміністративний суд
2) 30 липня 2009, Овруцький районний суд Житомирської області
3) 11 березня 2010, Овруцький районний суд Житомирської області

108

22175/12
04/04/2012

ГОРОДНІКОВА
Галина Юріївна
18/03/1945

12 серпня 2011, Лебединський районний суд Сумської області

109

22195/12
29/03/2012

МАНЗУЛЯ
Ніла Вікторівна
14/02/1962

1) 12 лютого 2009, Овруцький районний суд Житомирської області 2) 18 жовтня 2010, Овруцький районний суд Житомирської області

110

22218/12
04/04/2012

ШИЛО
Валентин Федорович
06/05/1947

29 серпня 2011, Лебединський районний суд Сумської області

111

22350/12
06/04/2012

НІКОЛАЙЧУК
Галина Анатоліївна
20/10/1975

20 березня 2009, Житомирський окружний адміністративний суд

112

22403/12
02/04/2012

ЛАВНІК
Сергій Анатолійович
13/06/1980

30 квітня 2009, Овруцький районний суд Житомирської області

113

22422/12
05/04/2012

ПЕТРІВ
Лілія Миколаївна
24/08/1941

24 листопада 2011, Овруцький районний суд Житомирської області

114

22474/12
03/04/2012

БЕРЯК
Василь Михайлович
22/11/1924

28 квітня 2011, Львівський апеляційний адміністративний суд

115

22495/12
04/04/2012

ІЛЛЮША
Раїса Боліславівна
28/03/1960

8 грудня 2009, Сихівський районний суд м. Львова

116

22780/12
07/04/2012

ДЗИГАР
Анатолій Володимирович
10/03/1962

1 вересня 2010, Глобинський районний суд Полтавської області

117

22818/12
06/04/2012

КРАСНІКОВ
Віталій Дмитрович
18/08/1947

1) 12 вересня 2011, Московський районний суд м. Харкова
2) 16 серпня 2010, Московський районний суд м. Харкова

118

22846/12
07/04/2012

ФІЛІПЧУК
Роман Михайлович
17/11/1961

21 вересня 2009, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

119

22854/12
06/04/2012

ТКАЧЕНКО
Валентина Василівна
30/10/1947

7 грудня 2010, Таращанський районний суд Київської області

120

22957/12
09/03/2012

СЕМЕНЕЦЬ
Сергій Миколайович
17/02/1963

21 вересня 2010, Краматорський міський суд Донецької області

121

22974/12
12/04/2012

БУГРОВ
Олексій Михайлович
26/06/1959

29 червня 2011, Центральний районний суд м. Сімферополя

122

23012/12
09/04/2012

ТКАЧЕНКО
Володимир Васильович
27/06/1946

7 грудня 2010, Таращанський районний суд Київської області

123

23020/12
08/04/2012

ПАВЛЕНКО
Ольга Василівна
06/11/1952

6 грудня 2010, Таращанський районний суд Київської області

124

23167/12
10/04/2012

СТОЛЯР
Василь Степанович
02/08/1939

26 квітня 2011, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

125

23650/12
14/04/2012

НЕСІН
Микола Степанович
29/09/1950

1) 30 серпня 2011, Броварський міськрайонний суд Київської області
2) 22 листопада 2010, Броварський міськрайонний суд Київської області

126

23777/12
10/04/2012

ВИХОВАНЕЦЬ
Катерина Миколаївна
23/07/1962

1) 10 листопада 2009, Харківський апеляційний адміністративний суд
2) 7 вересня 2011, Фрунзенський районний суд м. Харкова

127

23975/12
19/04/2012

ЛУЦЕНКО
Валерій Володимирович
11/02/1968

25 липня 2011, Московський районний суд м. Харкова

128

24151/12
19/04/2012

БОДНАР
Іван Матвійович
13/10/1959

22 липня 2011, Московський районний суд їй. Харкова

129

24152/12
19/04/2012

СОКОЛОВСЬКА
Наталія Михайлівна
25/07/1961

1) 1 серпня 2011, Харківський районний суд Харківської області
2) 9 грудня 2009, Харківський районний суд Харківської області

130

24374/12
14/04/2012

ПАПКА
Олена Михайлівна
24/11/1963

1) 8 липня 2009, — Овруцький районний суд Житомирської області
2) 22 лютого 2010, Овруцький районний суд Житомирської області

131

24525/12
14/04/2012

ХРАПКО
Микола Васильович
03/01/1950

16 листопада 2010, Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області

132

24745/12
11/04/2012

ШАПРУНОВА
Елеонора Євгенівна
22/12/1965

25 серпня 2011, Апеляційний суд Запорізької області

133

24764/12
14/04/2012

ЛЯХОВЕЦЬКИЙ
Микола Ігорович
04/03/1987

24 січня 2011, Київський районний суд м. Харкова

134

25037/12
10/04/2012

СЕМЕРЕНКО
Лариса Миколаївна
30/06/1967

23 грудня 2010, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

135

25072/12
12/04/2012

ГЕРАСИМЕНКО
Віктор Леонідович
15/03/1960

1) 21 березня 2011, Ленінський районний суд м. Харкова
2) 12 серпня 2011, Ленінський районний суд м. Харкова

136

25087/12
10/04/2012

БИКОВ
Олексій Іванович
14/02/1955

14 грудня 2010, Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

137

25197/12
19/04/2012

ВОЗНЮК
Марія Петрівна
10/03/1970

16 квітня 2010, Овруцький районний суд Житомирської області

138

25342/12
25/04/2012

ВЄТРОВА
Наталія Володимирівна
08/03/1968

7 лютого 2011, Дзержинський районний суд м. Харкова

139

25496/12
17/04/2012

ПОПУТНІКОВА
Ніна Петрівна
01/03/1963

7 квітня 2011, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

140

25498/12
17/04/2012

ГАВРИШ
Лідія Іванівна
14/09/1948

30 квітня 2010, Володарський районний суд Київської області

141

25566/12
20/04/2012

ШВАБ
Ірина Іванівна
18/07/1970

5 жовтня 2010, Овруцький районний суд Житомирської області

142

25647/12
17/04/2012

КОНЮШОК
Галина Василівна
02/05/1954

27 квітня 2010, Володарський районний суд Київської області

143

25651/12
17/04/2012

КАМНАЦЬКА
Валентина Арсентівна
01/01/1951

11 лютого 2010, Володарський районний суд Київської області

144

26988/12
27/04/2012

ЗЬОЛКО
Валентина Миколаївна
01/09/1957

8 грудня 2010, Овруцький районний суд Житомирської області

145

26996/12
27/04/2012

ЗЬОЛКО
Микола Сергійович
16/06/1957

25 листопада 2010, Овруцький районний суд Житомирської області

146

27217/12
18/04/2012

КУЗЬМЕНКО
Костянтин Дмитрович
17/08/1957

1) 6 липня 2011, Московський районний суд м. Харкова
2) 31 серпня 2011, Московський районний суд м. Харкова

147

27361/12
24/04/2012

МОТРИЧЕНКО
Світлана Володимирівна
20/03/1972

10 червня 2011, Канівський міськрайонний суд Черкаської області

148

27640/12
26/04/2012

ДЗЮНЬ
Сергій Васильович
15/02/1963

28 січня 2011, Жовтневий районний суд м. Луганська

149

27745/12
09/04/2012

ШАРИЙ
Сергій Миколайович
30/11/1969

1) 20 грудня 2010, Жовтневий районний суд м. Луганська
2) 16 квітня 2009, Жовтневий районний суд м. Луганська

150

28116/12
19/04/2012

КАРПЕНКО
Наталія Михайлівна
27/04/1962

4 березня 2011, Таращанський районний суд Київської області

151

28155/12
27/04/2012

БУХЛИЦЬКИЙ
Олексій Миколайович
26/03/1978

15 жовтня 2009, Овруцький районний суд Житомирської області

152

28167/12
25/04/2012

КУЧУГУРНИЙ
Анатолій Леонідович
12/10/1961

1) 11 серпня 2011, Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області
2) 18 лютого 2011, Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області
3) 09 вересня 2011, Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області

153

28172/12
26/04/2012

ПАПКА
Михайло Андрійович
16/11/1940

1) 24 червня 2009, Овруцький районний суд Житомирської області
2) 29 жовтня 2009, Овруцький районний суд Житомирської області
3) 11 грудня 2009, Овруцький районний суд Житомирської області

154

28186/12
26/03/2012

СИНИЦЬКИЙ
Сергій Євгенович
09/04/1962

30 червня 2010, Жовтневий районний суд м. Луганська

155

28314/12
30/04/2012

ХОЛОДОВ
Юрій Миколайович
07/03/1957

1) 30 червня 2011, Фрунзенський районний суд м. Харкова
2) 16 серпня 2010, Апеляційний суд Харківської області

156

28401/12
30/04/2012

РОМАНЮК
Віктор Йосипович
20/07/1960

1) 24 травня 2011, Харківський районний суд Харківської області
2) 22 грудня 2010, Харківський районний суд Харківської області

157

28413/12
30/04/2012

ЛЕГЕЗА
Сергій Трохимович
24/11/1948

1) 07 червня 2011, Харківський районний суд Харківської області
2) 17 лютого 2010, Харківський районний суд Харківської області

158

28692/12
25/04/2012

ГНЕТІЄНКО
Микола Миколайович
22/05/1961

1) 01 серпня 2011, Харківський районний суд Харківської області
2) 23 червня 2011, Харківський районний суд Харківської області

159

28701/12
30/04/2012

ЛОГВИНЕНКО
Олександр Милентійович
30/06/1957

1) 14 червня 2011, Харківський районний суд Харківської області
2) 17 грудня 2010, Харківський районний суд Харківської області

160

28852/12
24/04/2012

КУЦЕНКО
Сергій Васильович
31/08/1956

1) 17 червня 2011, Московський районний суд міста Харкова
2) 26 квітня 2011, Московський районний суд міста Харкова

161

28886/12
27/04/2012

КЛИМЕНКО
Валерій Іванович
09/09/1947

04 листопада 2010, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

162

29256/12
03/05/2012

ВАСЬКОВСЬКИЙ
Віктор Васильович
02/01/1969

16 листопада 2007, Лугинський районний суд Житомирської області

163

29312/12
07/05/2012

ВЛАДИМИР
Марія Степанівна
19/01/1931

30 вересня 2011, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

164

29317/12
10/04/2012

ГАВРИЛОВ
Петро Єгорович
09/08/1938

31 березня 2009, Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

165

29453/12
04/05/2012

ЄВДОКІМОВ
Михайло Михайлович
20/01/1958

18 березня 2010, Овруцький районний суд Житомирської області

166

29599/12
25/04/2012

БЕЙТУЛЛАЄВА
Ніна Іванівна
03/04/1941

02 липня 2009, Овруцький районний суд Житомирської області

167

29609/12
08/05/2012

ПАРАМОНОВА
Тетяна Валентинівна
30/11/1956

16 квітня 2009, Овруцький районний суд Житомирської області

168

29735/12
24/04/2012

ТИТАРЕНКО
Віктор Васильович
06/11/1957

04 липня 2011, Харківський районний суд Харківської області

169

29883/12
08/05/2012

ГОРБАТЮК
Галина Юріївна
03/07/1980

01 листопада 2010, Овруцький районний суд Житомирської області

170

29909/12
04/05/2012

ТКАЧ
Іван Іванович
05/09/1957

13 серпня 2009, Овруцький районний суд Житомирської області

171

30104/12
12/05/2012

ЛУКАШЕВИЧ
Ніна Петрівна
16/07/1969

01 квітня 2010, Овруцький районний суд Житомирської області

172

30170/12
11/05/2012

КУЛІШ-ГЕРАСИМЕНКО
Наталія Адамівна
21/07/1961

02 квітня 2010, Овруцький районний суд Житомирської області

173

30270/12
11/05/2012

БОРОДІЙ
Світлана Олексіївна
03/07/1959

21 жовтня 2009, Овруцький районний суд Житомирської області

174

30758/12
23/04/2012

ІВАНЕНКО
Ольга Володимирівна
27/03/1951

14 липня 2009, Київський апеляційний адміністративний суд

175

30796/12
15/05/2012

РОЗПУТНЯ
Феодосія Трохимівна
05/04/1931

1) 07 червня 2011, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області
2) 06 грудня 2010, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

176

31170/12
16/05/2012

СЕРДЮК
Петро Якович
09/06/1964

22 жовтня 2010, Овруцький районний суд Житомирської області

177

31466/12
10/05/2012

ОЧЕРЕТІН
Микола Іванович
29/12/1943

26 листопада 2010, Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

178

31663/12
18/05/2012

КОРСУН
Олександр Андрійович
17/06/1946

16 жовтня 2007, Дніпровський районний суд м. Києва

179

31676/12
16/05/2012

ЯКОВЕНКО
Володимир Григорович
18/06/1954

31 травня 2011, Київський районний суд м. Полтави

180

31705/12
08/05/2012

ДИРЕКТОРЕНКО
Анатолій Васильович
20/07/1954

1) 26 квітня 2011, Корсунь-Шевченківський районний суд Черкаської області
2) 21 червня 2011, Київський апеляційний адміністративний суд

181

31999/12
19/05/2012

КОНДРАТЧУК
Наталія Миколаївна
04/07/1968

29 квітня 2009, Овруцький районний суд Житомирської області

182

32095/12
15/05/2012

КУЗЬМІН
Василь Серафимович
11/01/1959

15 березня 2011, Антрацитівський міськрайонний суд Луганської області

183

32595/12
23/05/2012

БЕЙТУЛЛАЄВ
Володимир Наріманович
27/10/1974

1) 20 жовтня 2010, Овруцький районний суд Житомирської області
2) 28 січня 2010, Овруцький районний суд Житомирської області

184

33109/12
23/05/2012

МОСКОВЧЕНКО
Ніна Василівна
06/01/1938

21 липня 2010, Балаклійський районний суд Харківської області

185

33134/12
23/05/2012

ГРИЦЮТА
Микола Іванович
13/10/1944

21 липня 2010, Балаклійський районний суд Харківської області

186

33147/12
23/05/2012

СІВЕРЧУК
Ганна Миколаївна
08/07/1945

1) 10 червня 2011, Балаклійський районний суд Харківської області
2) 08 вересня 2010, Балаклійський районний суд Харківської області

187

33155/12
23/05/2012

СОЛОВЙОВ
Олександр Миколайович
24/02/1940

17 серпня 2010, Балаклійський районний суд Харківської області

188

33159/12
23/05/2012

ГРИЦЮТА
Ніна Григорівна
20/10/1942

26 серпня 2010, Балаклійський районний суд Харківської області

189

33163/12
23/05/2012

КРИВОНІС
Неля Леонтіївна
03/12/1938

1) 17 серпня 2010, Балаклійський районний суд Харківської області
2) 04 жовтня 2011, Балаклійський районний суд Харківської області

190

33167/12
23/05/2012

СОЛОВЙОВА
Галина Миколаївна
10/12/1939

10 серпня 2010, Балаклійський районний суд Харківської області

191

33171/12
23/05/2012

ПИВОВАР
Федір Парфилович
26/05/1935

16 липня 2010, Балаклійський районний суд Харківської області

192

33178/12
23/05/2012

ГРИЦЮТА
Віктор Сергійович
24/06/1940

27 серпня 2010, Балаклійський районний суд Харківської області

193

33357/12
23/04/2012

ПОГУЛЯЄВ
Володимир Миколайович
29/04/1956

30 серпня 2010, Дергачівський районний суд Харківської області

194

34555/12
17/05/2012

КІРІЄНКО
Василь Іванович
01/01/1940

09 червня 2011, Львівський апеляційний адміністративний суд

195

34707/12
21/05/2012

МИРОНЕНКО
Тамара Михайлівна
29/01/1954

05 травня 2011, Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

196

34715/12
12/05/2012

КУКЛЕНКО
Ірина Федорівна
09/07/1980

30 червня 2010, Харківський районний суд Харківської області

197

34752/12
30/05/2012

ПЕЧЕРСЬКИХ
Ніна Яковлівна
23/02/1942

13 квітня 2011, Стахановський міський суд Луганської області

198

35275/12
13/04/2012

КАВУН
Анатолій Васильович
29/01/1959

30 листопада 2009, Тетіївський районний суд Київської області

199

35277/12
13/04/2012

КАВУН
Анатолій Васильович
29/01/1959

26 квітня 2011, Апеляційний суд Київської області

200

36074/12
16/05/2012

ЯЩУК
Анатолій Павлович
14/04/1953

26 листопада 2007, Тетіївський районний суд Київської області

201

36089/12
21/05/2012

ПРИСЯЖНЮК
Юрій Григорович
20/09/1961

10 грудня 2007, Тетіївський районний суд Київської області

202

36234/12
18/05/2012

ТЬОТКА
Аврам Аврамович
14/03/1930

16 червня 2011, Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд

203

37254/12
07/06/2012

МОРАР
Олексій Опанасович
04/02/1946

07 квітня 2009, Новоселицький районний суд Чернівецької області

204

39624/12
18/06/2012

ТКАЧ
Іван Іванович
22/01/1947

22 грудня 2010, Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області

205

40316/12
20/06/2012

ТРОХИМЧУК
Ірина Михайлівна
31/01/1983

1) 27 липня 2009, Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
2) 4 березня 2011, Коростенський міськрайонний суд Житомирської області

206

40735/12
15/06/2012

ПОЛІЩУК
Ольга Григорівна
10/01/1942

23 листопада 2010, Тетіївський районний суд Київської області

207

41096/12
20/06/2012

КРУГЛОВСЬКИЙ
Борис Євтихійович
09/11/1943

02 лютого 2011, Одеський апеляційний адміністративний суд

208

41764/12
20/06/2012

ТАБАЧЕНКО
Тетяна Степанівна
04/04/1934

27 вересня 2011, Богунський районний суд м. Житомира

209

41772/12
20/06/2012

Д’ЯЧЕНКО
Алла Миколаївна
23/05/1974

1) 06 вересня 2011, Богунський районний суд м. Житомира
2) 25 лютого 2010, Богунський районний суд м. Житомира

210

41813/12
23/06/2012

СИДОРЕНКО
Тетяна Петрівна
02/05/1952

17 серпня 2010, Енергодарський міський суд Запорізької області

211

41819/12
25/06/2012

ШАКЛЕЙН
Віктор Олександрович
15/06/1947

20 липня 2011, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

212

41930/12
29/06/2012

РЕДЬКО
Світлана Валентинівна
20/04/1973

05 серпня 2009, Овруцький районний суд Житомирської області

213

41937/12
29/06/2012

ДУБОВИК
Микола Іванович
31/01/1964

1) 08 вересня 2009, Овруцький районний суд Житомирської області
2) 02 липня 2010, Овруцький районний суд Житомирської області

214

42232/12
25/06/2012

КОВАЛЬЧУК
Ганна Андріївна
22/03/1936

07 жовтня 2010, Овруцький районний суд Житомирської області

215

42306/12
26/06/2012

КАРПОВИЧ
Василь Миколайович
01/01/1959

12 серпня 2009, Овруцький районний суд Житомирської області

216

42326/12
26/06/2012

КАРПОВИЧ
Валентина Сергіївна
20/05/1965

13 липня 2009, Овруцький районний суд Житомирської області

217

42333/12
26/06/2012

ПРИМЕНКО
Марія Іванівна
29/03/1950

27 квітня 2009, Овруцький районний суд Житомирської області

218

42394/12
21/06/2012

МАРКІДОВ
Анатолій Павлович
24/09/1950

26 травня 2011, Миргородський міськрайонний суд Полтавської області

219

42586/12
19/06/2012

СЕМИКОЗ
Володимир Федорович
15/07/1939

14 січня 2011, Артемівський районний суд м. Луганська

220

42632/12
06/06/2012

КОЛОСОВА
Антоніна Іванівна
04/12/1962

07 квітня 2009, Євпаторійський міський суд АР Крим

221

42790/12
22/06/2012

ДЕМ’ЯНЕНКО
Віктор Васильович
12/07/1954

09 лютого 2011, Краснолуцький міський суд Луганської області

222

42820/12
25/06/2012

СІЛЬЧЕНКО
Володимир Петрович
31/12/1947

12 липня 2011, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

223

42823/12
24/06/2012

ПОГОРІЛИЙ
Микола Григорович
05/08/1961

1) 27 жовтня 2010, Новосанжарський районний суд Полтавської області
2) 26 листопада 2010, Новосанжарський районний суд Полтавської області

224

42869/12
02/07/2012

КУДРЯШОВА
Людмила Миколаївна
06/12/1959

14 квітня 2008, Октябрський районний суд м. Полтави

225

42873/12
02/07/2012

КУДРЯШОВ
Михайло Михайлович
01/01/1949

14 квітня 2008, Октябрський районний суд м. Полтави

226

42875/12
02/07/2012

ЛИСТОПАД
Сергій Іванович
13/07/1960

26 березня 2008, Октябрський районний суд м. Полтави

227

43046/12
05/07/2012

ТРАВЯН
Олександр Володимирович
24/10/1961

01 лютого 2011, Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя

228

43067/12
02/07/2012

СЄДІК
Віра Іванівна
14/08/1941

25 листопада 2010, Стахановський міський суд Луганської області

229

43080/12
29/06/2012

СЛОНЧАК
Віктор Олександрович
16/02/1949

30 вересня 2010, Октябрський районний суд м. Полтави

230

43090/12
03/07/2012

ГРИГОРУК
Ірина Аркадіївна
10/02/1944

28 квітня 2010, Овруцький районний суд Житомирської області

231

43255/12
04/07/2012

ГРИГОРУК
Станіслав Каленикович
28/02/1939

16 липня 2010, Овруцький районний суд Житомирської області

232

43377/12
05/07/2012

ПЕРШКО
Василь Петрович
10/01/1979

20 травня 2009, Овруцький районний суд Житомирської області

233

43475/12
25/06/2012

БАЗЮЧЕНКО
Олексій Свиридович
05/03/1939

29 квітня 2011, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

234

43495/12
04/07/2012

КОВТОНЮК
В’ячеслав Савович
01/03/1952

06 серпня 2009, Дарницький районний суд м. Києва

235

43502/12
02/07/2012

РУДНИК
Ганна Федорівна
08/12/1938

26 липня 2010, Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

236

43581/12
27/06/2012

ХАНЧИЧ
Ольга Володимирівна
09/02/1956

1) 02 листопада 2009, Овруцький районний суд Житомирської області
2) 21 травня 2009, Житомирський окружний адміністративний суд

237

44207/12
02/07/2012

ПІКУЛЬ
Олексій Петрович
03/07/1965

1) 23 вересня 2009, Кагарлицький районний суд Київської області
2) 19 липня 2011, Кагарлицький районний суд Київської області

238

44431/12
07/07/2012

РЕДЬКО
Світлана Валентинівна
20/04/1973

12 жовтня 2009, Овруцький районний суд Житомирської області

239

44435/12
07/07/2012

РЕДЬКО
Костянтин Петрович
22/01/1969

12 жовтня 2009, Овруцький районний суд Житомирської області

240

44940/12
10/07/2012

ЧЕРНИШ
Анатолій Петрович
11/09/1963

08 вересня 2009, Кагарлицький районний суд Київської області

241

45671/12
09/07/2012

СОЛОМОННИК
Борис Мартович
09/05/1942

17 березня 2011, Стахановський міський суд Луганської області

242

45752/12
14/07/2012

ГЕРАСИМЕНКО
Анатолій Васильович
10/12/1957

20 травня 2010, Овруцький районний суд Житомирської області

243

45827/12
16/07/2012

БЕЙТУЛЛАЄВА
Тамара Йосипівна
15/05/1980

1) 10 вересня 2009, Овруцький районний суд Житомирської області
2) 13 жовтня 2009, Овруцький районний суд Житомирської області
3) 18 червня 2010, Овруцький районний суд Житомирської області

244

45883/12
10/07/2012

ПРАСОЛ
Володимир Михайлович
08/09/1939

29 жовтня 2010, Стахановський міський суд Луганської області

245

46200/12
05/07/2012

ПЕРШКО
Тетяна Петрівна
03/03/1985

18 травня 2009, Овруцький районний суд Житомирської області

246

47220/12
20/07/2012

ДЖУГАН
Ігор Васильович
17/02/1957

07 лютого 2011, Василівський районний суд Запорізької області

247

47800/12
19/07/2012

ПЕТРОВ
Юрій Костянтинович
01/08/1955

18 липня 2011, Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

248

48666/12
27/07/2012

ТРЕЦЬКА
Тамара Олександрівна
09/06/1949

1) 30 грудня 2010, Зарічний районний суд м. Суми
2) 12 серпня 2011, Зарічний районний суд м. Суми

249

49346/12
26/07/2012

ДОРОГАВЦЕВА
Тамара Сергіївна
22/03/1938

17 березня 2011, Донецький апеляційний адміністративний суд

250

61765/12
04/07/2012

ВЕЛИЦЬКИЙ
Юрій Дмитрович
18/11/1958

1) 22 жовтня 2010, Жовтневий районний суд м. Запоріжжя
2) 07 квітня 2011, Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд
3) 04 березня 2010, Жовтневий районний суд м. Запоріжжя