20191024 № 927/807/18 ВС: власності на частку

Набуття права на частку в статутному капіталі товариства, право власності, корпоративні права, протокол загальних зборів товаристваПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2019 року

м. Київ

Справа № 927/807/18

Право власності на частку в статутному капіталі ТОВ або ТДВ у третьої особи виникає з моменту укладення договору, якщо інше не встановлено домовленістю сторін (ст. 363 ЦК України). Набуття права власності на частку в статутному капіталі надає третій особі право на вступ до ТОВ (п. 2.6. постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин» від 25.02.2016 № 4).

Колегія суддів враховує, що у постанові Великої Палати Верховного Суду від 01.10.2019 у справі № 909/1294/15 викладено правову позицію, згідно з якою підставою для переходу права власності на частку в статутному капіталі до третьої особи та, відповідно, припинення права власності учасника на таку частку з набуттям його третьою особою, є спрямований на відчуження частки правочин, вчинений учасником товариства та іншою особою.

Відповідно до норм законодавства, чинного на час виникнення та існування спірних правовідносин, передумовою вступу нового учасника до ТОВ, статутний капітал якого на той момент був сплачений його учасниками, є набуття права власності на частку в статутному капіталі на підставі відповідного договору шляхом відчуження певної частки учасником товариства. За таких умов набуття іншою особою статусу учасника товариства шляхом прийняття відповідного рішення загальними зборами учасників товариства не відповідає положенням чинного законодавства.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Студенець В.І. — головуючий, судді: Баранець О.М., Кролевець О.А.

за участю секретаря судового засідання: Натаріної О.О.

розглянувши матеріали касаційної скарги ОСОБА_1

на рішення Господарського суду Чернігівської області

(суддя — Лавриненко Л.М.)

від 21.02.2019

та постанову Північного апеляційного господарського суду

(головуючий — Дідиченко М.А.; судді: Пономаренко Є.Ю., Руденко М.А.)

від 10.06.2019

у справі № 927/807/18

за позовом ОСОБА_1

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівська Електронна Компанія»,

Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1: ОСОБА_2 та ОСОБА_3

про визнання недійсними прийнятих рішень загальних зборів учасників та скасування реєстраційного запису,

за участю представників учасників справи:

позивача — ОСОБА_1;

відповідача 1 — не з`явився;

відповідача 2 — не з`явився;

третьої особи 1 на стороні відповідача 1 — не з`явився;

третьої особи 2 на стороні відповідача 1 — не з`явився;

ВСТАНОВИВ :

ІСТОРІЯ СПРАВИ

1. Короткий зміст позовних вимог

1.1. ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду Чернігівської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівська Електронна Компанія» та Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради про визнання недійсними прийнятих рішень загальних зборів учасників та скасування реєстраційного запису.

1.2. Обґрунтовуючи заявлені позовні вимоги в частині визнання недійсними всіх прийнятих рішень загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівська Електронна Компанія», що оформлені протоколом загальних зборів №21 від 30.08.2016, позивач посилається на ту обставину, що відповідно до пунктів 1.3., 4.3. статуту товариства в редакції 2007 року, розмір часток в статутному капіталі кожного з учасників складала по 50% та становила по 4687,50 грн, проте внаслідок прийняття рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівська Електронна Компанія», оформленого протоколом №21 від 30.08.2016, перерозподілено частки учасників товариства, у зв`язку з вступом нового учасника до товариства, внаслідок чого частка позивача зменшилася на 20% статутного капіталу товариства. На думку позивача, оскільки розмір частки ОСОБА_3 у статутному капіталі товариства не змінився, фактично відбулося відчуження позивачем частини своєї частки у статутному капіталі товариства на користь ОСОБА_2 , що є порушенням статті 53 Закону України «Про господарські товариства».

2. Зміст рішень судів попередніх інстанцій

2.1. Рішенням Господарського суду Чернігівської області від 21.02.2018 у задоволенні позовних вимог відмовлено повністю.

2.2. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 10.06.2019 рішення Господарського суду Чернігівської області від 21.02.2018 залишено без змін.

2.3. Господарськими судами встановлено такі фактичні обставини справи:

-учасниками товариства, згідно з пунктом 1.3. статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівська Електронна Компанія» в редакції 2007 року, були фізичні особи: громадянин України ОСОБА_3 та громадянин України ОСОБА_1 ;

-відповідно до п. 4.1.-4.3. статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівська Електронна Компанія», в редакції 2007 року, сума вкладів учасників товариства становить статутний капітал товариства. Статутний капітал товариства складає 9 375, 00 грн. Порядок розподілу часток статутного капіталу між учасниками такий: ОСОБА_3 — розмір частки 4 687, 50 грн, що становить 50% статутного капіталу; ОСОБА_1 — розмір частки 4 687, 50 грн, що становить 50% статутного капіталу;

-станом на 01.08.2016 статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівська Електронна Компанія» сформований у повному обсязі, частки статутного капіталу учасників внесені повністю в розмірі: ОСОБА_3 4 687, 50 грн; ОСОБА_1 4 687, 50 грн; всього 9 375, 00 грн, що підтверджується довідкою вих.№2 від 02.01.2019;

-пунктами 4.5., 4.8. статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівська Електронна Компанія», в редакції 2007 року, передбачено, що розмір, порядок і засоби внесення учасниками додаткових вкладів до статутного капіталу товариства визначаються зборами учасників. Додаткові вклади учасників до статутного капіталу товариства впливають на розмір часток учасників у статутному капіталі товариства відповідно до розміру додаткових вкладів. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого статутного капіталу у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим статутом;

-згідно з пунктом 5.3. статуту товариства, в редакції 2007 року, учасниками товариства можуть бути громадяни, громадські та інші організації, юридичні особи, які виступають засновниками товариства. Право участі у товаристві є особистим немайновим правом і не може окремо передаватись іншій особі. Вступ до товариства здійснюється на підставі заяви, яка подається на розгляд загальних зборів учасників товариства;

— відповідно до пункту 8.1. статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівська Електронна Компанія», в редакції 2007 року, загальні збори учасників є вищим органом управління товариством, який діє в межах компетенції, визначеної цим статутом. Загальні збори учасників товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції виконавчого органу;

-до виключної компетенції загальних зборів учасників, відповідно до пункту 8.2.2. статуту товариства, у редакції 2007 року, належить внесення змін до статуту товариства, зміна розміру його статутного капіталу;

-до компетенції загальних зборів учасників, відповідно до пунктів 8.2.13., 8.2.14. статуту товариства, в редакції 2007 року, належить визначення розміру, форми та порядку внесення учасниками додаткових вкладів; погодження переходу (передання) частки (її частини) учасником;

— 25.07.2016 ОСОБА_2 , відповідно до пункту 5.3. статуту товариства, в редакції 2007 року, була подана заява до загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівська Електронна Компанія» про прийняття його до складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівська Електронна Компанія», із внесенням вкладу до статутного капіталу товариства у розмірі 8 000, 00 грн;

-30.08.2016 учасниками Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівська Електронна Компанія» були проведені загальні збори товариства, на яких були присутні учасники: громадянин України ОСОБА_3 , та громадянин України ОСОБА_1 , що підтверджується протоколом № 21 від 30.08.2016 та не заперечується сторонами;

-відповідно до протоколу № 21 від 30.08.2016 на загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівська Електронна Компанія» був присутній запрошений громадянин України ОСОБА_2 ;

-на порядок денний загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівська Електронна Компанія» були винесені такі питання: 1) Розгляд питання про прийняття нового учасника; 2) Розгляд питання про збільшення статутного капіталу товариства; 3) Внесення та затвердження змін до статуту товариства та його реєстрація;

-загальними зборами учасників прийняті рішення, які оформлено протоколом № 21 від 30.08.2016, а саме:

щодо першого питання порядку денного: відповідно до діючого законодавства та на підставі власного волевиявлення учасники товариства прийняли рішення про прийняття громадянина України, ОСОБА_4 до складу учасників товариства шляхом внесення грошового вкладу до статутного капіталу в розмірі 8 000, 00 грн. Голосувало «за» — 100% голосів;

щодо другого питання порядку денного: збільшити розмір статутного капіталу ТОВ «ЧЕК», встановивши його в розмірі 40 000, 00 грн за рахунок внесення вкладу новим учасником товариства ОСОБА_2 в розмірі 8 000, 00 грн та додаткових вкладів учасниками товариства: ОСОБА_3 в розмірі 15 312, 50 грн з урахуванням вже внесених 4 687, 50 грн та ОСОБА_1 в розмірі 7 312, 50 грн з урахуванням вже внесених 4 687,50 грн;

внаслідок збільшення статутного капіталу за рахунок прийняття нового учасника товариства та внесення учасниками товариства додаткових вкладів до статутного капіталу товариства затвердити новий розподіл часток учасників у статутному капіталі:

ОСОБА _3 має 50% від загального розміру статутного капіталу товариства, що у грошовому виразі становить 20 000, 00 грн;

ОСОБА _1 має 30% від загального розміру статутного капіталу товариства, що у грошовому виразі становить 12 000, 00 грн;

ОСОБА _2 має 20% від загального розміру статутного капіталу Товариства, що у грошовому виразі становить 8 000, 00 грн.

Формування статутного капіталу у зазначеному розмірі здійснити протягом року шляхом внесення відповідних сум в грошовому вигляді на рахунок товариства. Голосувало «за» — 100% голосів;

щодо третього питання порядку денного: у зв`язку з прийнятим рішенням, внести зміни до статуту товариства, виклавши його в новій редакції. Затвердити статут в новій редакції, прошити, пронумерувати, підписати його учасниками товариства та провести його державну реєстрацію, у порядку та строки визначені діючим законодавством України. Голосувало «за» — 100% голосів;

-протокол №21 від 30.08.2016 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівська Електронна Компанія» підписано присутніми на зборах учасниками: ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та присутнім на зборах ОСОБА_2 ;

— загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівська Електронна Компанія» затверджено нову редакцію статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівська Електронна Компанія» від 2016 року (протокол № 21 від 30.08.2016), яка підписана також всіма учасниками товариства, в тому числі і позивачем;

-відповідно до наданої відповідачем до матеріалів справи довідки вих.№188 від 30.11.2018 статутний капітал ТОВ «Чернігівська Електронна Компанія» сформований у повному обсязі, внески та додаткові внески визначені протоколом загальних зборів учасників №21 від 30.08.2016 сплачені в повному обсязі, що не заперечується сторонами у справі.

2.4. Відмовляючи в задоволенні позовних вимог, суди попередніх інстанцій виходили з того, що позивач, який був присутнім на загальних зборах 30.08.2016, голосував за визначений у протоколі порядок денний, а саме: щодо розгляду першого питання про прийняття до складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівська Електронна Компанія» нового учасника, а другим — про збільшення статутного капіталу товариства та відповідно внесення змін до статуту товариства. Отже, він був обізнаний про процедуру розгляду питань порядку денного.

Також господарськими судами встановлено, що позивачем не доведено та не надано належних та допустимих доказів, які б підтверджували фактичне порушення його корпоративних прав у розумінні статті 167 Господарського кодексу України під час проведення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівська Електронна Компанія», оформлених протоколом загальних зборів №21 від 30.08.2016 та були б підставою для визнання недійсними всіх прийнятих на них рішень.

При цьому судами попередніх інстанцій зазначено, що ні нормами чинного законодавства, ні статутом товариства не передбачена заборона щодо прийняття учасниками товариства рішення про вступ нового учасника.

Посилання позивача на те, що він діяв під впливом обману з боку ОСОБА_2 ; прийняті рішення є такими, що не відповідають внутрішній волі позивача та порушують його корпоративні права, як учасника товариства, оскільки відбулося незаконне відчуження позивачем частини його частки у статутному капіталі товариства на користь ОСОБА_2 ; у зв`язку з чим позивач безоплатно втратив корпоративні права на 20%, а тому зазначені обставини є підставою для визнання недійсними всіх прийнятих рішень загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівська Електронна Компанія», що оформлені протоколом загальних зборів №21 від 30.08.2016, судами попередніх інстанцій не були прийняті, оскільки рішення загальних зборів учасників (акціонерів, членів) та інших органів юридичної особи не є правочинами у розумінні статті 202 Цивільного кодексу України. До цих рішень не можуть застосовуватися положення статей 203 та 215 Цивільного кодексу України, які визначають підстави недійсності правочину, і, відповідно, правові наслідки недійсності правочину за статтею 216 Цивільного кодексу України. Зазначені рішення є актами ненормативного характеру (індивідуальними актами), тобто офіційними письмовими документами, що породжують певні правові наслідки, які спрямовані на регулювання господарських відносин і мають обов`язковий характер для суб`єктів цих відносин.

Окрім того, господарські суди дійшли висновку, що зі змісту прийнятих рішень вбачається зменшення частки позивача не у грошовому, а у відсотковому співвідношенні, за рахунок перерозподілу часток внаслідок прийняття нового учасника, а не відчуження належної позивачу частки. Зміна розміру частки позивача, як передбачено пунктом 4.5. Статуту, відбулась внаслідок внесення додаткових вкладів учасників та вкладу новим учасником, а не внаслідок передачі (відчуження) позивачем своєї частки.

Також судами попередніх інстанцій було враховано посилання Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівська Електронна Компанія» на подальшу реалізацію позивачем своїх корпоративних прав з урахуванням зменшеної частки та участі нового учасника, а саме: як вбачається із наданого відповідачем протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівська Електронна Компанія» від 20.03.2017, 20.03.2017 учасниками Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівська Електронна Компанія» були проведені загальні збори учасників, на яких були присутні учасники: громадянин України ОСОБА_3 , громадянин України ОСОБА_1 , громадянин України ОСОБА_2 . Права та повноваження Учасників ТОВ «ЧЕК» підтверджені належним чином. На загальних зборах учасників товариства присутні 100% учасників товариства. Справжність підписів присутніх на зборах ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , засвідчені ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу (зареєстровано в реєстрі за №319,320,321).

З огляду на відсутність підстав для задоволення позовних вимог про визнання недійсними всіх прийнятих рішень загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівська Електронна Компанія», що оформлені протоколом загальних зборів №21 від 30.08.2016; оскільки вимога про скасування реєстраційного запису №10641050012002693, внесеного від 01.09.2016 державним реєстратором Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради ОСОБА_7 до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівська Електронна Компанія» щодо зміни статутного або складеного капіталу, зміни складу засновників є похідною від рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівська Електронна Компанія», оформленого протоколом загальних зборів №21 від 30.08.2016, беручи до уваги приписи статті 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», місцевий господарський суд, з яким погодився суд апеляційної інстанції, дійшов до висновку про відсутність правових підстав для задоволення вимоги позивача про скасування реєстраційного запису №10641050012002693 від 01.09.2016, внесеного державним реєстратором Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради ОСОБА_7 до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на підставі рішень загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівська Електронна Компанія», оформлених протоколом загальних зборів №21 від 30.08.2016.

3. Короткий зміст вимог касаційної скарги та узагальнений виклад позиції інших учасників справи

3.1. Не погоджуючись з постановою Північного апеляційного господарського суду від 10.06.2019 та рішенням Господарського суду Чернігівської області від 21.02.2019, ОСОБА_1 подав касаційну скаргу, в якій просить оскаржувані судові рішення скасувати, ухвалити нове, яким задовольнити позовні вимоги в повному обсязі.

3.2. Узагальнені доводи касаційної скарги:

-судами попередніх інстанцій не враховано правову позицію Верховного Суду, викладену у постанові від 27.02.2018 у справі № 918/92/17;

-господарськими судами не враховано, що прийняття нового учасника товариства можливо лише шляхом переходу (продажу, спадкування тощо) до нього частково або повністю частки будь-кого з учасників товариства або шляхом прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу, на збільшену частку якого приймається до складу товариства новий учасник;

-судами попередніх інстанцій не застосовано положення статті 87 Господарського кодексу України, як наслідок не враховано, що спочатку має відбутися прийняття та державна реєстрація рішення щодо збільшення розміру статутного капіталу товариства, а потім (на інших загальних зборах) — прийняття рішення про вступ до товариства нового учасника. Спірні рішення загальних зборів, оформлені протоколом від 30.08.2016 № 21 не відповідають наведеному порядку;

-висновок судів попередніх інстанцій про зменшення частки позивача не у грошовому, а у відсотковому співвідношенні не узгоджується з положенням частини 1 статті 167 Господарського кодексу України;

-господарськими судами безпідставно проігноровано додаткові пояснення позивача щодо порушення процедури скликання загальних зборів, з огляду на посилання у позовній заяві на таку підставу визнання недійсними спірних рішень загальних зборів. Як наслідок судами попередніх інстанцій не взято до уваги, що відсутність самого повідомлення про проведення загальних зборів може бути підставою для визнання недійсними рішень відповідних загальних зборів.

3.3. Ухвалою Верховного Суду від 01.08.2019 відкрито касаційне провадження та призначено до розгляду касаційну скаргу ОСОБА_1 на 10.09.2019.

3.4. У відзиві на касаційну скаргу Товариство з обмеженою відповідальністю «Чернігівська Електронна Компанія» просило відмовити в її задоволенні, а оскаржувані судові рішення залишити без змін.

3.5. У відзиві на касаційну скаргу Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради також просило відмовити в її задоволенні, а оскаржувані судові рішення залишити без змін. При цьому Управління зазначило про те, що як в поданій позовній заяві, так і в касаційній скарзі скаржником не здійснено посилання на норми чинного законодавства, які були б порушені державним реєстратором.

3.6. Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи (касаційної скарги, апеляційної скарги, заяви) між суддями у зв`язку з відпусткою судді Стратієнко Л.В. її замінено на суддю Баранця О.М.

Ухвалами Верховного Суду від 10.09.2019, 10.10.2019, 17.10.2019 у розгляді касаційної скарги ОСОБА_1 оголошувались перерви, востаннє — до 24 жовтня 2019 року.

На адресу суду 23.10.2019 (електронною поштою) та 24.10.2019 (через канцелярію суду) від ОСОБА_2 надійшли заяви, аналогічні за змістом, про відкладення судового засідання, мотивовані його перебуванням на стаціонарному лікуванні в медичному закладі. До заяви додано копію медичної довідки № 1737 від 17.10.2019 про перебування ОСОБА_2 з 16.10.2019 на стаціонарному лікуванні та копію виписки-епікриз № 12975.

Розглянувши зазначену заяву та додані до неї докази, колегія суддів не знайшла підстав для її задоволення та відкладення розгляду справи, з огляду на те, що у суді касаційної інстанції до 24.10.2019 відбулось три судових засідання: 10.09.2019, 10.10.2019, 17.10.2019, про призначення яких ОСОБА_2 був повідомлений належним чином, що підтверджується, зокрема, рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення (том ІІ, арк. справи 189, 190, 211), а також враховуючи те, що явка учасників справи судом касаційної інстанції не визнавалась обов`язковою.

4. Оцінка аргументів учасників справи і висновків судів першої та апеляційної інстанцій з посиланням на норми права, якими керувався Суд

4.1. Відповідно до частини 1 статті 300 Господарського процесуального кодексу України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.

4.2. Предметом спору у даній справі є матеріально-правова вимога ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівська Електронна Компанія» та Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради про визнання недійсними прийнятих рішень загальних зборів учасників товариства та скасування реєстраційного запису.

4.3. Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018, який набрав чинності 17.06.2018, визнано таким, що втратив чинність, Закон України «Про господарські товариства» у частині, що стосується товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, а також внесено зміни зокрема до Цивільного кодексу України, а саме назву підрозділу 4 § 1 глави 8 «4. Товариство з обмеженою відповідальністю» та статті 140-151 виключено.

Разом з тим на момент виникнення та існування спірних правовідносин, зазначені зміни чинності ще не набули, а тому Верховний Суд здійснює перевірку правильності застосування судами попередніх інстанцій, в тому числі і норм матеріального права, в редакціях чинних на момент прийняття оспорюваних рішень загальних зборів.

4.3. Рішення загальних зборів учасників є актами ненормативного характеру (індивідуальними актами), тобто офіційними письмовими документами, що породжують певні правові наслідки, які спрямовані на регулювання господарських відносин і мають обов`язковий характер для суб`єктів цих відносин.

У зв`язку з цим підставами для визнання недійсними рішень загальних зборів учасників (акціонерів, членів) юридичної особи можуть бути:

— невідповідність рішень загальних зборів нормам законодавства;

— порушення вимог закону та/або установчих документів під час скликання та проведення загальних зборів;

— позбавлення учасника (акціонера, члена) юридичної особи можливості взяти участь у загальних зборах.

4.4. Отже, підставою для визнання недійсними рішень загальних зборів учасників (акціонерів, членів) юридичної особи може бути невідповідність рішень загальних зборів нормам законодавства (постанови КГС ВС від 20.02.2018 у справі № 925/706/17, від 27.02.2018 у справі № 918/92/17, від 18.04.2018 у справі № 912/2562/16).

4.5. Відповідно до частини 1 статті 140 Цивільного кодексу України товариством з обмеженою відповідальністю є засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого поділений на частки, розмір яких встановлюється статутом.

Згідно з частиною 1 статті 144 Цивільного кодексу України статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складається із вкладів його учасників. Розмір статутного капіталу дорівнює сумі вартості таких вкладів.

У частині 1 статті 51 Закону України «Про господарські товариства» закріплено, що установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю, крім відомостей, зазначених у статті 4 цього Закону, повинні містити відомості про розмір часток кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення ними вкладів, розмір і порядок формування резервного фонду, порядок передання (переходу) часток у статутному фонді.

Частиною 1 статті 167 Господарського кодексу України передбачено, що корпоративні права — це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Право власності на частку в статутному капіталі ТОВ або ТДВ у третьої особи виникає з моменту укладення договору, якщо інше не встановлено домовленістю сторін (стаття 363 Цивільного кодексу України). Набуття права власності на частку в статутному капіталі надає третій особі право на вступ до ТОВ (пункті 2.6. постанови пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин» від 25.02.2016 № 4).

Отже , з урахуванням наведених норм законодавства, чинного на час виникнення та існування спірних правовідносин, передумовою вступу нового учасника до товариства з обмеженою відповідальністю, статутний капітал якого на той момент був сплачений його учасниками, є набуття права власності на частку в статутному капіталі на підставі відповідного договору шляхом відчуження певної частки учасником товариства.

При цьому, керуючись частиною 4 статті 236 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів враховує, що у постанові Великої Палати Верховного Суду від 01.10.2019 у справі № 909/1294/15 викладено правову позицію, згідно з якою підставою для переходу права власності на частку в статутному капіталі до третьої особи та, відповідно, припинення права власності учасника на таку частку з набуттям його третьою особою, є спрямований на відчуження частки правочин, вчинений учасником товариства та іншою особою.

За таких умов набуття іншою особою статусу учасника товариства шляхом прийняття відповідного рішення загальними зборами учасників товариства не відповідає положенням чинного законодавства.

4.6. Судами попередніх інстанцій встановлено, що загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівська Електронна Компанія», які відбулись 30.08.2016 прийнято зокрема рішення про те, що відповідно до діючого законодавства та на підставі власного волевиявлення учасники товариства прийняли громадянина України, ОСОБА_4 , до складу учасників товариства шляхом внесення грошового вкладу до статутного капіталу в розмірі 8 000,00 грн. При цьому загальними зборами товариства також прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівська Електронна Компанія» за рахунок внесення вкладу новим учасником товариства ОСОБА_2 в розмірі 8 000, 00 грн та додаткових вкладів учасниками товариства: ОСОБА_3 в розмірі 15 312, 50 грн з урахуванням вже внесених 4 687, 50 грн та ОСОБА_1 в розмірі 7 312, 50 грн з урахуванням вже внесених 4 687,50 грн.

4.7. Порядок збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю на час виникнення та існування спірних правовідносин регулювався такими нормами законодавства.

Відповідно до частини 6 статті 144 Цивільного кодексу України збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі. Порядок внесення додаткових вкладів встановлюється законом і статутом товариства.

Згідно зі статтею 16 Закону України «Про господарські товариства» товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного (складеного) капіталу. Збільшення статутного (складеного) капіталу може бути здійснено лише після внесення повністю всіма учасниками своїх вкладів (оплати акцій), крім випадків, передбачених цим Законом. Рішення про зміну розміру статутного (складеного) капіталу товариства набирає чинності з дня внесення таких змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

Частиною 4 статті 83 Господарського кодексу України передбачено, що зміни, які сталися в установчих документах господарського товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації товариства.

У частині 2 статті 51 Закону України «Про господарські товариства» закріплено, що зміни вартості майна, внесеного як вклад, та додаткові внески учасників не впливають на розмір їх частки у статутному капіталі, вказаної в установчих документах товариства, якщо інше не передбачено установчими документами.

Виходячи з системного тлумачення наведених законодавчих норм, учасники товариства з обмеженою відповідальністю могли прийняти рішення про збільшення статутного капіталу, яке набрало б чинності з дня внесення таких змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, і після цього відповідні учасники товариства могли взяти участь у формуванні збільшеного статутного капіталу шляхом внесення додаткових вкладів.

Отже , встановивши, що відповідно до рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівська Електронна Компанія», які відбулись 30.08.2016, учасники товариства прийняли громадянина України, ОСОБА_4 , до складу учасників товариства шляхом внесення ним грошового вкладу до статутного капіталу в розмірі 8 000,00 грн, суди попередніх інстанцій не врахували, що таке рішення не відповідає положенням чинного зконодавства.

4.8. Окрім того, колегія суддів звертає увагу на таке.

Однією з особливостей корпоративних прав є те, що їх виникнення або здійснення залежить від розміру частки учасника у статутному капіталі господарського товариства. Іншими словами право на участь в управлінні господарським товариством, право на отримання дивідендів та активів у разі його ліквідації здійснюється його учасниками пропорційно до розміру їх часток у статутному капіталі.

Тобто , права учасника господарського товариства, які визначені у законі як корпоративні, здійснюються на пропорційних засадах, тобто з урахуванням розміру частки учасника у статутному капіталі товариства. Від розміру частки учасника господарського товариства залежить те, якою кількістю голосів він володіє на загальних зборах товариства, який розмір дивідендів або активів у разі ліквідації будуть йому виплачувати.

Так , частиною 1 статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що переважним правом акціонерів визнається право акціонера — власника простих акцій придбавати розміщувані товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Частиною 2 цієї ж статті також встановлено, що переважне право обов`язково надається акціонеру — власнику простих акцій у процесі емісії товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З огляду на викладене, зменшення часток учасників товариства у зв`язку з прийняттям нового учасника має відбуватися пропорційно належним їм часткам. При цьому кожен з учасників має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі.

4.9. При вирішенні корпоративного спору господарський суд повинен встановити наявність в особи, яка звернулася з позовом, суб`єктивного матеріального права або законного інтересу, на захист якого подано позов, а також з`ясувати питання про наявність чи відсутність факту їх порушення або оспорювання.

Звертаючись з позовом до суду, ОСОБА_1 обґрунтовував наявність підстав для його задоволення порушенням його корпоративних прав, оскільки внаслідок незаконних рішень загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівська Електронна Компанія», які оформлені протоколом № 21 від 30.08.2016, частка позивача зменшилась з 50% до 20%.

Відповідно до частини 1 статті 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Частиною 1 статті 9 Конституції України передбачено, що чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» Україна повністю визнає на своїй території дію приписів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) щодо визнання обов`язковою і без укладення спеціальної угоди юрисдикцію Суду в усіх питаннях, що стосуються її тлумачення і застосування.

Водночас статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» встановлено, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Отже , у зв`язку з ратифікацією Конвенції, протоколів до неї та прийняттям Верховною Радою України Закону господарським судам у здійсненні судочинства зі справ, віднесених до їх підвідомчості, слід застосовувати судові рішення та ухвали Суду з будь-якої справи, що перебувала в його провадженні.

Стаття 1 Протоколу № 1 до Конвенції передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Совтрансавто-Холдинг» проти України від 25.07.2002 зазначено таке:

— відповідно прецедентної практики Суду стаття 1 Протоколу № 1 містить три окремі норми: перша, що виражається в першій фразі першого абзацу та несе в собі загальний характер, виражає принцип поваги до права власності; друга, що міститься в другій фразі того ж абзацу, має за об`єкт позбавлення права власності за певних умов; що стосується третьої, згаданої в другому абзаці, вона визнає саме можливість державам-учасницям регламентувати на власний розгляд використання майна в загальних інтересах. Тим не менш, тут не йдеться про абсолютно не зв`язані між собою норми. Друга та третя є особливими прикладами, що стосуються права власності; крім того, вони повинні тлумачитися в світлі принципу, закріпленого першою нормою (рішення у справі «Бейєм проти Італії», § 98);

— акції, якими володів заявник, мали безсумнівно економічну цінність та становили «майно» в розумінні статті 1 Протоколу № 1;

— у зв`язку з цим, що «акція товариства є складною річчю. Вона свідчить про те, що власник має частину акціонерного капіталу та відповідні права. Тут мова не йде лише про непрямий контроль за акціонерними активами, оскільки й інші права, особливо право голосу та право впливати на товариство, можуть випливати з акції» (N 11189/84, «Товариство S. і T. проти Швеції», рішення від 11.12.86, Рішення та Звіти (D.R.) 50, с. 158).

— заявник спочатку володів 49 % акцій ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ». Внаслідок кількох збільшень статутного фонду ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ» частина капіталу, що була в його володінні, знизилася з 49 % до 20,7 %. Відтак, зазнали змін власні повноваження заявника як власника акцій, а саме: його здатність керувати товариством та контролювати його майно;

— несправедливий характер, який мало провадження у справах, має прямий зв`язок з правом заявника на повагу до його майна.

З врахуванням викладеного, Верховний Суд дійшов висновку, що рішення загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівська Електронна Компанія», які оформлені протоколом № 21 від 30.08.2016, прийняті з порушенням засад пропорційності реалізації корпоративних прав, а також всупереч нормам законодавства, яке було чинним на час виникнення та існування спірних правовідносин, а саме: статті 1 Першого протоколу до Конвенції, частині 6 статті 144 Цивільного кодексу України, частині 4 статті 83, частині 1 статті 167 Господарського кодексу України, статті 16, частині 2 статті 51 Закону України «Про господарські товариства», внаслідок чого частка позивача зменшилася на 20% статутного капіталу товариства.

4.10. Отже, позовні вимоги про визнання недійсними всіх прийнятих рішень загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівська Електронна Компанія», які оформлені протоколом № 21 від 30.08.2016, про прийняття нового учасника, про збільшення статутного капіталу, про внесення та затвердження змін до статуту та його реєстрація, підлягають задоволенню.

4.11. У постанові Великої Палати Верховного Суду від 04.09.2018 у справі № 904/5857/17 викладено правову позицію, згідно з якою особа, яка вважає своє право чи інтерес порушеними через подання та внесення до ЄДР недостовірних відомостей може вимагати їх захисту через корегування відомостей ЄДР та відображенні в ЄДР відповідних дійсних відомостей у спосіб, що забезпечить ефективне відновлення та захист її порушених прав та інтересів, зокрема, шляхом скасування запису в ЄДР (пункт 2 частини першої статті 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»). У такому випадку, якщо суд встановить, що суб`єкт державної реєстрації вчинив запис в ЄДР за зверненням належного заявника, на підставі всіх необхідних для реєстрації документів відповідно до закону та відсутності встановлених законом підстав для відмови в державній реєстрації, це не є перешкодою для скасування в судовому порядку недостовірного запису в ЄДР, наявність якого порушує корпоративні права чи законні інтереси позивача. Спір між учасниками юридичної особи або спір учасників юридичної особи з цією юридичною особою щодо скасування запису в ЄДР є корпоративним спором і підлягає вирішенню за правилами господарського судочинства.

З врахуванням викладеного, оскільки наявність реєстраційного запису №10641050012002693, внесеного від 01.09.2016 державним реєстратором Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради ОСОБА_7 до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівська Електронна Компанія» щодо зміни статутного або складеного капіталу, зміни складу засновників, порушує корпоративні права позивача, колегія суддів дійшла висновку про наявність підстав для задоволення позовної вимоги про скасування відповідно реєстраційного запису.

З огляду на викладене, доводи Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради, викладені у відзиві на касаційну скаргу, щодо того, що скаржником не здійснено посилання на норми чинного законодавства, які були б порушені державним реєстратором, колегією суддів відхиляються.

5. Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

5.1. Згідно з пунктом 3 частини 1 статті 308 Господарського процесуального кодексу України суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право скасувати судові рішення повністю або частково і ухвалити нове рішення у відповідній частині або змінити рішення, не передаючи справи на новий розгляд.

5.2. Відповідно до статті 311 Господарського процесуального кодексу України підставами для скасування судових рішень повністю або частково і ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни рішення є неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права. Неправильним застосуванням норм матеріального права вважається: неправильне тлумачення закону, або застосування закону, який не підлягає застосуванню, або незастосування закону, який підлягав застосуванню.

З врахуванням викладеного, оскільки ні місцевим господарським судом, ні судом апеляційної інстанцій не було застосовано до спірних правовідносин закон, який підлягав застосуванню, а саме: статтю 1 Першого протоколу до Конвенції, частину 6 статті 144 Цивільного кодексу України, частину 4 статті 83 Господарського кодексу України, статтю 16, частину 2 статті 51 Закону України «Про господарські товариства», то рішення Господарського суду Чернігівської області від 21.02.2019 та постанова Північного апеляційного господарського суду від 10.06.2019 підлягають скасуванню. При цьому встановлені судами попередніх інстанцій обставини справи дозволяють суду касаційної інстанції прийняти нове рішення.

6. Судові витрати

6.1. Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 315 Господарського процесуального кодексу України, у зв`язку із скасуванням судових рішень попередніх інстанцій та ухваленням нового рішення, підлягають перерозподілу і судові витрати, а саме підлягають стягненню повністю з відповідача 1 — Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівська Електронна Компанія», оскільки спір виник внаслідок його неправильних дій, на користь позивача — ОСОБА_1 3 524, 00 грн витрат зі сплати судового збору за подання позовної заяви, 5 286, 00 грн витрат зі сплати судового збору за подання апеляційної скарги, а також 7 048, 00 грн витрат зі сплати судового збору за подання касаційної скарги.

Керуючись статтями 129, 236, 238, 240, 300, 301, 308, 311, 314, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, Суд —

П О С Т А Н О В И В:

1.Касаційну скаргу ОСОБА_1 задовольнити.

2. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 10.06.2019 та рішення Господарського суду Чернігівської області від 21.02.2019 у справі № 927/807/18 скасувати.

3. Позов задовольнити повністю.

4. Визнати недійсними всі прийняті рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівська Електронна Компанія», які оформлені протоколом № 21 від 30.08.2016.

Скасувати реєстраційний запис №10641050012002693, внесений від 01.09.2016 державним реєстратором Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради ОСОБА_7 до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівська Електронна Компанія», щодо зміни статутного або складеного капіталу, зміни складу засновників.

5. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівська Електронна Компанія» (14000, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Реміснича, буд. 43, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 24553703) на користь ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) 3 524 (три тисячі п`ятсот двадцять чотири) грн витрат зі сплати судового збору за подання позовної заяви, 5 286 (п`ять тисяч двісті вісімдесят шість) грн витрат зі сплати судового збору за подання апеляційної скарги, а також 7 048 (сім тисяч сорок вісім) грн витрат зі сплати судового збору за подання касаційної скарги.

6. Доручити Господарському суду Чернігівської області видати наказ на виконання даної постанови суду.

7. Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною та не підлягає оскарженню.

Головуючий В. Студенець

Судді О. Баранець

О. Кролевець