Рішення Євросуду: Хворостяной проти України від 25.07.2013 року

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

РАДА ЄВРОПИ
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
П’ята секція

РІШЕННЯ

ECtHR_AuthorityСправа «Хворостяной та інші проти України»

(Заява N 54552/09 та 249 інших заяв)

Страсбург, 25 липня 2013 року

Офіційний переклад.

Це рішення є остаточним, але може підлягати редакційним виправленням.

У справі «Хворостяной та інші проти України»

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:

Боштьян М. Зупанчіч, Голова,
Енн Пауер-Форд,
Хелена Єдерблом, судді,
а також Стівен Філліпс, заступник Секретаря секції,

після обговорення за зачиненими дверима 9 липня 2013 року

постановляє таке рішення, що було ухвалене у той день:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу розпочато за 250 заявами (NN 54552/09 та інші), поданими до Суду проти України відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянами України, чиї дані наведені у доданих таблицях (далі — заявники).

2. 23 січня 2013 року зазначені заяви були направлені Уряду.

3. Заявники за заявами NN 22066/12 та 31336/12 померли у ході провадження у Суді. Їхні найближчі родичі висловили бажання підтримувати заяви від їхнього імені.

4. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений — п. Назар Кульчицький.

ФАКТИ

Обставини справи

5. У дати, зазначені в доданих таблицях, національні суди ухвалили рішення, відповідно до яких заявники мають право на різні суми відшкодування або на вчинення певних дій на їхню користь. Рішення стали такими, що підлягають виконанню. Однак заявники не домоглися своєчасного виконання цих рішень.

6. Деякі заявники також подали скарги щодо фактичних та правових питань, не пов’язаних з вищезгаданими питаннями невиконання рішень.

ПРАВО

I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТЕЙ 6 ТА 13 КОНВЕНЦІЇ ТА СТАТТІ 1 ПЕРШОГО ПРОТОКОЛУ ДО КОНВЕНЦІЇ

7. Заявники, зазначені у додатках 1 — 6, скаржилися на тривале невиконання рішень національних судів, ухвалених на їхню користь, та на відсутність ефективних національних засобів юридичного захисту щодо цих скарг. Вони посилались, прямо чи по суті, на статті 6 та 13 Конвенції та статтю 1 Першого протоколу до Конвенції.

A. Прийнятні заяви (Додаток 1)

8. Враховуючи спільність правового підґрунтя заяв, наведених у Додатку 1, Суд вважає за необхідне об’єднати їх.

9. Суд зазначає, що скарги заявників, зазначених у Додатку 1, не є явно необґрунтованими у розумінні підпункту «a» пункту 3 статті 35 Конвенції. Він також зазначає, що ці скарги не є неприйнятими з будь-яких інших підстав. Тому вони повинні бути визнані прийнятими.

10. Суд вважає, що рішення, ухвалені на користь заявників, не були виконані своєчасно, відповідальність за що несуть державні органи.

11. Беручи до уваги усталену практику з цього питання (див. згадане вище рішення у справі «Юрій Миколайович Іванов проти України», п. п. 56 — 58 та п. п. 66 — 70), Суд вважає, що у справах, наведених у Додатку 1, було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції та статті 1 Першого протоколу до Конвенції у зв’язку з тривалим невиконанням рішень, ухвалених на користь заявників. Суд також вважає, що мало місце порушення статті 13 Конвенції, оскільки заявники не мали ефективного засобу юридичного захисту, за допомогою якого вони могли б отримати відшкодування шкоди, завданої таким невиконанням.

B. Неприйнятні заяви (Додатки 2 — 6)

12. Враховуючи спільність правового підґрунтя заяв, наведених у Додатках 2 — 6, Суд вважає за необхідне об’єднати їх.

13. Суд вважає, що заяви, наведені у Додатках 2 — 6, є неприйнятними з наступних причин:

1. Явно необґрунтовані заяви (короткий період затримки виконання) (Додаток 2)

14. Суд зазначає, що рішення, наведені в Додатку 2, ухвалені національними судами на користь заявників, залишалися невиконаними деякий період часу, відповідальність за що несуть державні органи. Однак у кожній справі період невиконання рішення державними органами не перевищував одного року та двох місяців. Суд зазначає, що в кожній справі період невиконання не є таким надмірним, аби становити небезпідставну скаргу за Конвенцією. Більш того, відзначається, що присуджена у судових рішеннях заборгованість не стосується основних засобів до існування заявників та не було окремих особливих і нагальних підстав, які б могли призвести до висновку, що затримка виконання рішень була необґрунтованою.

15. Таким чином, скарги, зазначені у Додатку 2, є явно необґрунтованими відповідно до пункту 3 статті 35 Конвенції та мають бути відхилені відповідно до пункту 4 статті 35 Конвенції (див. рішення від 15 жовтня 2005 року у справі «Солошенко проти України», заява N 3952/04).

2. Відсутність суттєвої шкоди (Додаток 3)

16. Суд зазначає, що в заявах NN 56944/12 та 49659/12 затримка невиконання рішень стосувалась виплат відносно малих сум (детальніше див. у Додатку 3) та заявники не надали будь-яких аргументів чи доказів, які б свідчили, що затримка виплат таких сум має суттєвий вплив на їхні особисті життя. Суд і раніше визнавав відсутність «суттєвої шкоди» у справах, де сума, про яку йдеться, була рівна або нижча за приблизно 500 євро (див., наприклад, рішення від 24 січня 2012 року у справі «Гурурян проти Арменії», заява N 11456/05, — справа щодо заборгованості із заробітної плати в сумі 102889 вірменських драм — еквівалент у євро не зазначався у самій справі, але це становило 200 євро; рішення від 12 квітня 2011 року у справі «Стефанеску проти Румунії», заява N 11774/04 — невідшкодування 125 євро). Тому Суд визнав, що в цих справах заявники не зазнали суттєвої шкоди в результаті невиконання остаточного рішення.

17. Суд також зазначає, що «повага до прав людини», як зазначено в Конвенції та протоколах до неї, не потребує оцінки цих скарг по суті, оскільки проблема невиконання остаточного рішення вже була розглянута у пілотному рішенні Суду проти України у справі «Юрій Миколайович Іванов проти України» (див. рішення «Юрій Миколайович Іванов проти України», зазначене вище) та у низці інших справ, які розглядаються проти України та які, більш того, зараз розглядаються за «процедурою усталеної практики».

18. Суд також зазначає, що заяви були належним чином розглянуті національними судами відповідно до підпункту «b» пункту 3 статті 35 Конвенції.

19. У зв’язку з вищевикладеним Суд доходить висновку, що заяви NN 56944/12 та 49659/12 (Додаток 3) мають бути відхилені як неприйнятні відповідно до підпункту «b» пункту 3 статті 35 Конвенції.

3. Заяви, подані поза межами шестимісячного строку (Додаток 4)

20. У заяві N 4893/12 заявник листом від 24 жовтня 2012 року повідомив Суд, що за рішенням суду підприємство-боржник було ліквідовано 5 липня 2007 року як збанкрутіле.

21. Уряд у своїх запереченнях щодо заяви N 25435/12 повідомив, що рішення національного суду було повністю виконане 30 червня 2010 року і що пройшло більше шести місяців від дати, коли заявник звернувся до Суду.

22. Суд повторює, що в усіх цих справах рішення національних судів на користь заявників залишалися невиконаними довгий період часу, відповідальність за що несуть державні органи.

23. Суд також нагадує, що відповідно до пункту 1 статті 35 Конвенції він може брати справу до розгляду «впродовж шести місяців від дати постановлення остаточного рішення».

24. Суд зазначає, що мета цього положення полягає у забезпеченні дотримання принципу юридичної визначеності (див., для порівняння, рішення від 28 травня 2009 року у справі «Нуждяк проти України», заява N 16982/05, п. 15).

25. Насамкінець Суд зазначає, що заяви, наведені в Додатку 4, були подані поза шестимісячним строком з дня закінчення ситуації, за якої державні органи могли б бути відповідальними за невиконання судових рішень.

26. Таким чином, ці заяви мають бути відхилені як такі, що подані із запізненням, відповідно до пункту 1 статті 35 Конвенції.

4. Скарги, неприйнятні ratione personae (Додаток 5)

27. У заявах NN 59320/12 та 59333/12 заявники скаржились на тривале невиконання рішень, винесених на їхню користь судами першої інстанції.

28. У своїх запереченнях Уряд повідомив Суд (надаючи копії відповідних документів), що відповідні рішення судів першої інстанції були пізніше скасовані апеляційними судами і тому вони не підлягали виконанню.

29. Суд зазначає, що заявники не мають остаточного чи такого, що підлягає виконанню, рішення, винесеного на їхню користь, і тому вони не можуть ані скаржитися на тривале невиконання рішень, ані бути потерпілими від стверджуваного порушення їхніх прав за Конвенцією.

30. Таким чином, ці заяви є неприйнятними ratione personae з положеннями Конвенції в розумінні підпункту «a» пункту 3 статті 35 Конвенції та мають бути відхилені відповідно до пункту 4 статті 35 Конвенції.

5. Необґрунтовані заяви (відмова заявника співпрацювати з компетентними державними органами) (Додаток 6)

31. У своїх запереченнях Уряд повідомив Суд, що в заяві N 41703/12 заявнику повинні були надати земельну ділянку. Листом від 6 липня 2012 року, копія якого є у Суду, заявника закликали надати необхідні документи для ініціювання виділення земельної ділянки. Однак, як вбачається з матеріалів справи, заявник цього не зробив. З цього приводу Уряд вважає, що, подаючи заяву до Суду, заявник зловживав своїм правом на подання індивідуальної заяви відповідно до пункту 3 статті 35 Конвенції.

32. Суд зазначає, що виконання рішення у цій справі залежало від співпраці заявника з відповідними державними органами.

33. Суд повторює, що лише затримки, які сталися з вини державних органів, можуть виправдати визнання того, що провадження у справі (включаючи виконання рішення) тривало необґрунтовано довго, всупереч пункту 1 статті 6 Конвенції (див. наприклад, рішення від 11 квітня 2002 року у справі «Ангелопулос проти Греції», заява N 49215/99, п. 43; рішення від 15 лютого 2000 року у справі «Курт Нельсен проти Данії», заява N 33488/96, п. 25).

34. Суд зауважує, що заявник не надав Уряду документи, необхідні для передачі йому земельної ділянки у власність. Більш того, державні органи не можуть бути відповідальними за тривале невиконання судового рішення.

35. Таким чином, заява N 41073/12 є неприйнятною у розумінні пункту 3 статті 35 Конвенції та має бути відхилена відповідно до пункту 4 статті 35 Конвенції.

II. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ

36. Деякі заявники подали інші скарги за Конвенцією, які Суд ретельно розглянув. У світлі всіх наявних матеріалів та настільки, наскільки вони охоплюються його компетенцією, Суд доходить висновку, що вони не виявляють будь-яких ознак порушень прав і свобод, передбачених Конвенцією чи протоколами до неї.

37. Таким чином, ці скарги є явно необґрунтованими та мають бути відхилені відповідно до підпункту «a» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

38. Стаття 41 Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

39. У цій справі Суд вважає розумним та справедливим (див. рішення від 6 червня 2013 року у справі «Кононова та інші проти України» [Комітет], заява N 11770/03 та 89 інших заяв, п. 24; рішення від 20 червня 2013 року у справі «Цибулько та інші проти України» [Комітет], заява N 65656/11 та 249 інших заяв, п. 19; рішення від 20 червня 2013 у справі «Писарський та інші проти України» [Комітет], заява N 20397/07 та 164 інші заяви, п. 24) присудити 2000 (дві тисячі) євро кожному заявнику в Додатку 1. Зазначені суми є відшкодуванням будь-якої матеріальної і моральної шкоди, а також компенсацією судових витрат.

40. Суд також зазначає, що держава-відповідач має виконати рішення, які залишаються невиконаними.

41. Суд вважає за належне призначити пеню виходячи з граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1. Вирішує об’єднати заяви, наведені у Додатку 1.

2. Оголошує прийнятними скарги заявників, наведених у Додатку 1, за пунктом 1 статті 6, статтею 13 Конвенції та за статтею 1 Першого протоколу до Конвенції щодо тривалого невиконання рішень, ухвалених на їхню користь, та щодо відсутності ефективних національних засобів юридичного захисту щодо цих скарг, а решту скарг у заявах — неприйнятними.

3. Постановляє, що у справах, наведених у Додатку 1:

(a) було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції та статті 1 Першого протоколу до Конвенції;

(b) було порушення статті 13 Конвенції;

(c) протягом трьох місяців держава-відповідач має виконати рішення національних судів, ухвалені на користь заявників, які залишаються невиконаними, та сплатити 2000 (дві тисячі) євро кожному заявнику або його/її спадкоємцю; ці суми є відшкодуванням матеріальної та моральної шкоди, а також компенсацією судових витрат і мають бути сплачені разом з будь-якими податками, що можуть нараховуватись, та конвертовані в національну валюту за курсом на день здійснення платежу;

(d) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на ці суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

4. Вирішує об’єднати заяви, наведені у Додатках 2 — 6, та оголошує їх неприйнятними.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 25 липня 2013 року відповідно до пунктів 2 та 3 правила 77 Регламенту Суду.

 

Голова

Б. М. Зупанчіч

Заступник Секретаря

С. Філліпс

ДОДАТОК 1
(прийнятні заяви)

N

Заява N, дата подання

П. І. Б. заявника та дата народження

Відповідне рішення національного суду

1

54552/09
30/09/2009

Хворостяной Вадим Павлович
01/03/1935
м. Харків

Харківський апеляційний адміністративний суд,
15/09/2009

2

22119/11
22/03/2011

Кузьмін Геннадій Вікторович
25/04/1965
м. Луганськ

Військовий місцевий суд Харківського гарнізону,
17/08/2005

3

22121/11
18/03/2011

Когут Тетяна Кіндратівна
1954
с. Теліженці

Тетіївський районний суд Київської області,
11/12/2007

4

22122/11
22/03/2011

Рабоволюк Василь Антонович
1948
м. Тетіїв

Тетіївський районний суд Київської області,
03/12/2007

5

22124/11
21/03/2011

Горюк Дмитро Петрович
1954
м. Тетіїв

Тетіївський районний суд Київської області,
03/12/2007

6

22166/11
28/03/2011

Яремич1 Віктор Єрастович
1938
м. Тетіїв

Тетіївський районний суд Київської області,
19/11/2007

____________
1 Прим. перекладача: відповідно до листа Європейського суду з прав людини від 21.08.2013 року в тексті рішення слово «Яренич» було змінено на «Яремич».

7

22188/11
30/03/2011

Левківська Ганна Радіонівна
25/07/1925
с. Піщаниця

Київський апеляційний адміністративний суд,
11/03/2010

8

22199/11
22/03/2011

Абламський Віктор Федорович
1951
м. Тетіїв

Тетіївський районний суд Київської області,
29/11/2007

9

35575/11
02/06/2011

Терновський Леонід Андрійович
27/03/1950
м. Олександрія

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області,
29/10/2007

10

50722/11
04/08/2011

Козачок Наталія Семенівна
02/09/1930
м. Балаклія

1) Балаклійський районний суд Харківської області, 25/01/2010
2) Балаклійський районний суд Харківської області, 24/06/2010
3) Балаклійський районний суд Харківської області, 22/06/2011

11

52068/11
10/08/2011

Потернак Володимир Павлович
1956
м. Тетіїв

Тетіївський районний суд Київської області,
13/12/2007

12

52151/11
04/08/2011

Храменко Ігор Іванович
10/08/1962
м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області,
22/12/2010

13

3099/12
21/12/2011

Братаніна Анастасія Іванівна
03/09/1987
с. Карашина

Корсунь-Шевченківський районний суд Черкаської області,
02/04/2009

14

5791/12
21/12/2011

ТОВ «Волиньбудкомплектація»
м. Нововолинськ

1) Господарський суд Львівської області,
30/10/2003
2) Господарський суд Львівської області,
17/09/2007
3) Господарський суд Львівської області,
21/02/2008
4) Господарський суд Львівської області,
26/09/2008
5) Господарський суд Львівської області,
16/07/2009

15

6042/12
16/01/2012

Свяжина Надія Федорівна
14/03/1944
м. Бердянськ

Апеляційний суд Запорізької області,
15/02/2006

16

6983/12
24/01/2012

Максименко Микола Васильович
17/04/1953
м. Корсунь-Шевченківський

Корсунь-Шевченківський районний суд Черкаської області,
29/03/2011

17

9141/12
02/02/2012

Безуглий Олександр Володимирович
14/06/1958
м. Єнакієве

1) Єнакіївський міський суд Донецької області, 10/07/2009
2) Єнакіївський міський суд Донецької області, 19/08/2010

18

12568/12
18/02/2012

Кондратенко Олена Віталіївна
18/09/1962
м. Тараща

1) Апеляційний суд Київської області, 06/04/2011
2) Таращанський районний суд Київської області, 20/02/2008

19

13433/12
23/02/2012

Залєвський Василь Миколайович
1955
м. Канів

Канівський міськрайонний суд Черкаської області,
21/07/2011

20

14054/12
29/02/2012

Басовський Антон Антонович
07/08/1963
м. Краснодон

Краснодонський міськрайонний суд Луганської області,
13/01/2010

21

14447/12
16/01/2012

Камінський Руслан Володимирович
23/02/1964
м. Хмельницький

1) Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області,
20/05/2008
2) Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області,
18/06/2009
3) Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області,
06/09/2010

22

15220/12
10/03/2012

Ковальчук Іван Дмитрович
26/10/1958
м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва,
15/06/2009

23

15884/12
07/03/2012

Савченко Тетяна Іванівна
08/12/1954
с. Генїївка

Зміївський районний суд Харківської області,
28/05/2010

24

17615/12
18/03/2012

Хавалджі Михайло Андрійович
10/09/1963
с. Красна Поляна

Великоновосілківський районний суд Донецької області,
16/12/2010

25

18276/12
27/02/2012

Тасіц Юрій Петрович
21/01/1937
м. Донецьк

Ворошиловський районний суд м. Донецька,
06/05/2011

26

18783/12
15/03/2012

Філонова Поліна Степанівна
12/08/1927
смт Олександрівка

Олександрівський районний суд Донецької області,
27/07/2010

27

20208/12
29/03/2012

Колупаєва Тетяна Петрівна
09/03/1956
м. Харків

Жовтневий районний суд м. Харкова,
10/02/2011

28

20529/12
04/04/2012

Дергунов Юрій Юлійович
27/07/1950
м. Харків

1) Дзержинський районний суд м. Харкова, 01/04/2010
2) Фрунзенський районний суд м. Харкова, 21/10/2011

29

20769/12
02/04/2012

Мартушканов Леонід Володимирович
28/09/1960
м. Бровари

1) Броварський міськрайонний суд Київської області, 17/06/2011
2) Броварський міськрайонний суд Київської області, 30/08/2010

30

22066/12
05/04/2012

Лазарєв Євген Євгенович
02/02/1961
м. Приморськ

Апеляційний суд Дніпропетровської області,
28/03/2011

31

22435/12
02/04/2012

Смоля Юрій Васильович
23/04/1956
м. Вінниця

Київський апеляційний адміністративний суд,
30/06/2011

32

22829/12
09/04/2012

Млечко Євгенія Герасимівна
13/06/1941
с. Салиха

Таращанський районний суд Київської області,
25/11/2010

33

25158/12
17/04/2012

Волошина Наталя Леонідівна
1964
м. Бердянськ

Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд,
21/01/2010

34

25373/12
25/04/2012

Лукірін Василь Іванович
12/05/1955
м. Харків

Київський районний суд м. Харкова,
28/05/2010

35

25393/12
09/04/2012

Забелін Михайло Леонтійович
07/08/1968
с. Хрустальне

Краснолуцький міський суд Луганської області,
04/12/2008

36

25497/12
19/04/2012

Юрченко Володимир Іванович
1973
с. Горошків

Тетіївський районний суд Київської області,
06/12/2010

37

28093/12
25/04/2012

Підгірний Михайло Дмитрович
26/06/1961
с. Захарівка

Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд,
22/02/2011

38

28827/12
19/04/2012

Штупун Віталій Петрович
10/12/1980
м. Львів

Сихівський районний суд м. Львова,
22/10/2009

39

29728/12
24/04/2012

Чуніхін Олександр Олексійович
24/11/1957
м. Харків

Московський районний суд м. Харкова,
29/03/2010

40

29903/12
18/04/2012

Силюков Віктор Григорович
01/04/1941
м. Запоріжжя

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя,
22/11/2010

41

29913/12
26/04/2012

Тілінін Олександр Романович
05/04/1960
м. Енергодар

Енергодарський міський суд Запорізької області,
07/02/2011

42

30103/12
12/05/2012

Маценко Олександр Сергійович
05/07/1949
м. Ніжин

Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області,
18/10/2010

43

30105/12
07/05/2012

Петрюк Петро Тодорович
18/07/1950
м. Харків

1) Апеляційний суд Харківської області, 24/09/2009
2) Орджонікідзевський районний суд м. Харкова, 04/08/2011

44

30313/12
27/04/2012

Хижняк Сергій Михайлович
1965
м. Канів

1) Канівський міськрайонний суд Черкаської області, 15/09/2009
2) Канівський міськрайонний суд Черкаської області, 10/12/2010
3) Канівський міськрайонний суд Черкаської області, 27/05/2011
4) Апеляційний суд Черкаської області, 28/02/2011

45

30647/12
10/05/2012

НВО «Енергосоюз»
м. Донецьк

Господарський суд Донецької області, 08/09/2009

46

30830/12
15/05/2012

Ковтуненко Антоніна Феліксівна
02/01/1956
м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва,
02/02/2011

47

30934/12
16/05/2012

Михайловська Ольга Василівна
07/08/1949
м. Біла Церква

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області,
28/02/2011

48

31336/12
08/05/2012

Жуковський Володимир Олексійович
08/09/1926
м. Запоріжжя

Комунарський районний суд м. Запоріжжя,
07/12/2010

49

31846/12
04/05/2012

Плаксійчук Федір Семенович
10/06/1956
м. Тетіїв

Тетіївський районний суд Київської області,
11/12/2007

50

31852/12
03/05/2012

Гріпак Анатолій Леонідович
1955
м. Тетіїв

Тетіївський районний суд Київської області,
19/11/2007

51

32503/12
17/05/2012

Тимчак Михайло Миколайович
1966
м. Лисичанськ

Лисичанський міський суд Луганської області,
13/08/2010

52

32663/12
21/05/2012

Закрасняний Василь Федорович
03/08/1949
м. Тараща

1) Таращанський районний суд Київської області, 19/03/2010
2) Таращанський районний суд Київської області, 01/12/2010

53

33017/12
15/05/2012

Бондар Віктор Васильович
09/05/1956
с. Слатине

Дергачівський районний суд Харківської області,
30/08/2010

54

33680/12
14/05/2012

Точенна Дарина Тарасівна
01/09/1949
м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області,
22/02/2008

55

33711/12
14/05/2012

Точенний Олександр Костянтинович
13/03/1947
м. Івано-Франківськ

Львівський апеляційний адміністративний суд,
02/09/2008

56

34040/12
25/05/2012

Джумак Галина Степанівна
05/06/1944
м. Хмельницький

1) Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області,
15/09/2011
2) Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області,
17/11/2010

57

36093/12
30/05/2012

Аліпов Сергій Петрович
07/10/1964
м. Харків

Московський районний суд м. Харкова,
10/06/2011

58

36269/12
05/06/2012

Кравець Валентин Віталійович
07/06/1957
м. Олександрія

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області,
11/12/2008

59

36555/12
24/05/2012

Пічко Віктор Олександрович
07/10/1951
м. Луцьк

Луцький міськрайонний суд Волинської області,
08/05/2009

60

37385/12
08/06/2012

Гаєвська Інна Миколаївна
11/07/1973
м. Овруч

Овруцький районний суд Житомирської області,
13/03/2009

61

37428/12
08/06/2012

Некрасов Олександр Віталійович
24/04/1965
м. Севастополь

Єнакіївський міський суд Донецької області,
06/05/2003

62

37874/12
05/06/2012

Глядько Світлана Володимирівна
26/10/1969
с. Березівка

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області,2
09/08/2011

63

37875/12
05/06/2012

Мельниченко Ольга Михайлівна
29/09/1969
с. Горщик

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області,3
09/11/2010

____________
2, 3 Прим. перекладача: відповідно до листа Європейського суду з прав людини від 21.08.2013 року в тексті рішення назву суду «Королівський районний суд м. Житомира» було змінено на «Коростенський міськрайонний суд Житомирської області».

64

37876/12
07/06/2012

Журавська Ольга Михайлівна
02/07/1948
с. Горщик

1) Коростенський міськрайонний суд Житомирської області,
21/07/2010
2) Коростенський міськрайонний суд Житомирської області,
21/01/2011

65

38075/12
07/06/2012

Чикинда Ніна Анатоліївна
11/11/1930
Україна

Тульчинський районний суд Вінницької області,
13/07/2011

66

40287/12
20/06/2012

Жорняк Анатолій Якович
23/11/1959
м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтави,
27/06/2008

67

40290/12
20/06/2012

Процун Володимир Миколайович
11/08/1964
м. Полтава

Київський районний суд м. Полтави,
09/04/2008

68

40293/12
20/06/2012

Тристан Ніна Григорівна
25/09/1945
м. Полтава

Київський районний суд м. Полтави,
25/04/2008

69

40465/12
20/06/2012

Можарівський Володимир Миколайович
23/08/1971
с. Можари

Овруцький районний суд Житомирської області,
01/06/2010

70

40479/12
18/06/2012

Хома Зіновій Ярославович
01/11/1959
с. Бояничі

1) Сокальський районний суд Львівської області, 25/10/2010
2) Сокальський районний суд Львівської області, 04/09/2011

71

40804/12
22/06/2012

Ферафонтов Микола Олексійович
30/06/1949
м. Кремінна

Луганський окружний адміністративний суд,
31/07/2008

72

41094/12
12/06/2012

Гніпель Олександр Іванович
09/08/1959
м. Луганськ

Артемівський районний суд м. Луганська,
16/05/2011

73

41211/12
23/06/2012

Конончук Анатолій Олексійович
25/11/1952
м. Дніпродзержинськ

Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області,
24/09/2010

74

42363/12
29/06/2012

Кравчук Оксана Богданівна
смт Коропець

Монастириський районний суд Тернопільської області,
05/06/2009

75

43017/12
10/07/2012

Бражник Валентин Леонідович
05/03/1952
м. Харків

Харківський апеляційний адміністративний суд,
10/10/2011

76

43082/12
27/06/2012

Гуртов Олександр Васильович
28/01/1953
м. Харків

Київський районний суд м. Харкова,
30/11/2010

77

43625/12
23/06/2012

Мирошниченко Ніна Савеліївна
27/08/1943
м. Запоріжжя

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя,
01/12/2010

78

43806/12
02/07/2012

Мартинюк Валентина Йосипівна
02/01/1954
м. Коростень

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області,
17/08/2011

79

44107/12
05/05/2012

Дейнеко Микола Іванович
11/06/1964
м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області,
01/06/2011

80

44123/12
02/07/2012

Назаров Віктор Федорович
01/07/1949
м. Мерефа

Харківський районний суд Харківської області,
27/04/2011

81

44979/12
27/06/2012

Долганов Валентин Якович
23/01/1947
м. Теплодар

Біляївський районний суд Одеської області,
21/06/2011

82

45073/12
02/07/2012

Романов Роман Олександрович
07/01/1977
м. Красний Луч

Ленінський районний суд м. Луганська,
20/05/2004

83

46435/12
11/07/2012

Ходоровська Олена Федорівна
30/11/1967
с. Горщик

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області,
12/02/2010

84

46585/12
11/07/2012

Стужук Микола Іванович
25/05/1950
с. Горщик

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області,
05/07/2010

85

46589/12
11/07/2012

Стужук Тетяна Олександрівна
22/10/1954
с. Горщик

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області,
05/07/2010

86

46615/12
11/07/2012

Русецька Тетяна Григорівна
06/09/1953
м. Коростень

1) Коростенський міськрайонний суд Житомирської області,
30/09/2010
2) Коростенський міськрайонний суд Житомирської області,
02/12/2010

87

46639/12
05/07/2012

Якимчук Броніслава Федорівна
1941
с. Дібрівка

Київський апеляційний адміністративний суд,
13/03/2009

88

47109/12
17/04/2012

Мала Ольга Василівна
30/12/1983
м. Коростень

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області,
22/07/2009

89

47174/12
17/07/2012

Драчевський В’ячеслав Григорович
26/01/1952
м. Харків

Київський районний суд м. Харкова,
17/11/2010

90

47184/12
15/07/2012

Партала Анатолій Костянтинович
19/12/1943
м. Перевальськ

Перевальський районний суд Луганської області,
17/11/2010

91

47306/12
21/07/2012

Соснюк Марія Костянтинівна
10/01/1964
м. Овруч

Овруцький районний суд Житомирської області,
17/11/2010

92

47331/12
16/07/2012

Білоцький Франц Алоїзович
18/06/1937
м. Ірпінь

Ірпінський міський суд Київської області,
31/12/2010

93

47873/12
24/07/2012

Ціунчик Костянтин Леонідович
02/11/1968
м. Коростень

1) Коростенський міськрайонний суд Житомирської області,
19/04/2010
2) Коростенський міськрайонний суд Житомирської області,
16/05/2011

94

47948/12
17/07/2012

Купців Євстахій Іванович
15/02/1941
м. Коростень

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області,
16/09/2010

95

47958/12
20/06/2012

Цоколо Валентина Іванівна
21/04/1957
м. Лутугине

Лутугинський районний суд Луганської області,
17/02/2011

96

47963/12
23/07/2012

Кузьмін Володимир Олексійович
09/12/1941
м. Львів

1) Львівський апеляційний адміністративний суд, 09/06/2011
2) Львівський апеляційний адміністративний суд, 08/11/2011

97

47964/12
20/07/2012

Зима Станіслав Дмитрович
03/10/1940
м. Керч

Феодосійський міський суд Автономної Республіки Крим,
08/07/2010

98

49032/12
20/07/2012

Радченко Олексій Юрійович
17/04/1965
м. Кременчук

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області,
18/04/2011

99

49302/12
27/07/2012

Шляхтиченко Петро Михайлович
07/10/1936
м. Тетіїв

Тетіївський районний суд Київської області,
06/12/2007

100

49334/12
25/07/2012

Бабій Наталія Олександрівна
11/03/1980
м. Овруч

1) Овруцький районний суд Житомирської області,
09/07/2010
2) Овруцький районний суд Житомирської області,
13/04/2009

101

49337/12
25/07/2012

Бабій Юрій Анатолійович
05/04/1976
м. Овруч

1) Овруцький районний суд Житомирської області,
07/05/2010
2) Овруцький районний суд Житомирської області,
19/03/2009
3) Овруцький районний суд Житомирської області,
21/10/2010

102

49659/12
25/07/2012

Климишин Дмитро-Ярослав Іванович
13/09/1941
м. Броди

Львівський апеляційний адміністративний суд,
29/11/2011

103

50057/12
24/07/2012

Пешко Сергій Борисович
04/06/1967
м. Овруч

Овруцький районний суд Житомирської області,
13/09/2010

104

50096/12
01/08/2012

Герасимов Василь Іванович
14/08/1949
м. Кагарлик

Кагарлицький районний суд Київської області,
17/06/2011

105

50098/12
31/07/2012

Гапонов Сергій Іванович
07/12/1965
м. Антрацит

Луганський окружний адміністративний суд,
12/08/2008

106

50390/12
01/08/2012

Царук Павло Васильович
15/08/1959
м. Вінниця

Ленінський районний суд м. Вінниці,
25/10/2010

107

50569/12
25/07/2012

Можаровський Микола Іванович
18/12/1936
с. Можари

1) Овруцький районний суд Житомирської області,
07/05/2009
2) Овруцький районний суд Житомирської області,
15/06/2009

108

50610/12
26/07/2012

Новиков Олександр Васильович
27/06/1963
м. Сімферополь

Центральний районний суд м. Сімферополя Автономної Республіки Крим,
06/09/2010

109

51537/12
03/07/2012

Кіщенко Володимир Леонідович
01/10/1953
м. Новогродівка

Новогродівський міський суд Донецької області,
07/08/2009

110

51621/12
06/08/2012

Сарнавська Лідія Терентіївна
23/06/1948
м. Овруч

Овруцький районний суд Житомирської області,
20/07/2009

111

51626/12
06/08/2012

Сарнавська Олена Василівна
15/11/1971
м. Овруч

Овруцький районний суд Житомирської області,
21/07/2009

112

51798/12
03/08/2012

Поддубний Олег Євгенович
01/06/1965
м. Коростень

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області,
19/11/2009

113

51920/12
02/08/2012

Дмитрієв Олександр Сергійович
04/05/1959
м. Житомир

1) Житомирський окружний адміністративний суд, 25/04/2008
2) Житомирський окружний адміністративний суд, 26/06/2009

114

51975/12
29/06/2012

Григор’єв Юрій Олексійович
18/05/1951
м. Свердловськ

Господарський суд м. Києва,
28/02/2008

115

52199/12
02/08/2012

Кондратенко Марія Василівна
02/12/1955
м. Чернігів

Новозаводський районний суд м. Чернігова,
22/05/2009

116

52377/12
07/08/2012

Венгрін Ганна Михайлівна
22/02/1962
м. Кременчук

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області,
28/12/2009

117

52391/12
07/08/2012

Мастріков Олександр Володимирович
14/12/1954
м. Кременчук

1) Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області, 01/09/2009
2) Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області,
26/10/2009
3) Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області, 28/01/2011

118

52401/12
07/08/2012

Проценко Валентин Петрович
04/07/1959
м. Кременчук

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області,
15/07/2010

119

52407/12
07/08/2012

Яремко Ігор Володимирович
11/11/1965
м. Кременчук

1) Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області, 06/08/2010
2) Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області, 25/04/2011

120

52411/12
07/08/2012

Фірагін Сергій Вікторович
29/03/1963
м. Кременчук

1) Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області, 05/07/2011
2) Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області, 23/08/2011

121

52414/12
07/08/2012

Старубінська Марія Григорівна
27/05/1943
м. Кременчук

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області,
14/05/2010

122

52436/12
07/08/2012

Бугаєць Сергій Миколайович
27/08/1959
м. Кременчук

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області,
17/05/2011

123

52443/12
07/08/2012

Павлюк Анатолій Васильович
13/11/1946
м. Кременчук

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області,
13/08/2008

124

52451/12
07/08/2012

Тимченко Микола Миколайович
23/10/1962
м. Кременчук

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області,
03/06/2011

125

52464/12
07/08/2012

Гаврильченко Валентин Іванович
26/10/1952
м. Кременчук

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області,
04/10/2011

126

52468/12
07/08/2012

Пастухов Володимир Миколайович
11/04/1962
м. Кременчук

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області,
31/05/2011

127

52475/12
07/08/2012

Король Володимир Васильович
20/02/1949
с. Біленченківка

Гадяцький районний суд Полтавської області,
23/02/2010

128

52479/12
07/08/2012

Кравцов Андрій Анатолійович
23/10/1964
м. Кременчук

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області,
02/10/2011

129

52484/12
07/08/2012

Кириченко Віктор Володимирович
25/06/1960
м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтави,
06/05/2010

130

52490/12
07/08/2012

Дементій Григорій Григорович
05/04/1959
м. Кременчук

Глобинський районний суд Полтавської області,
28/04/2011

131

52552/12
27/08/2012

Вигівська Надія Василівна
18/06/1957
с. Пугачівка

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області,
22/12/2009

132

52561/12
22/08/2012

Червінський Борис Петрович
15/01/1955
м. Новий Розділ

Миколаївський районний суд Львівської області,
25/01/2010

133

53311/12
09/08/2012

Гребеник Віктор Васильович
10/06/1959
м. Суми

1) Ковпаківський районний суд м. Суми, 13/01/2011
2) Ковпаківський районний суд м. Суми, 14/10/2011
3) Ковпаківський районний суд м. Суми, 10/05/2011

134

53340/12
03/08/2012

Іонін Владислав Валерійович
05/09/1964
м. Люботин

Люботинський міський суд Харківської області,
30/03/2011

135

53848/12
11/08/2012

Пивоварчук Наталія Василівна
26/06/1948
м. Овруч

Овруцький районний суд Житомирської області,
28/09/2010

136

53991/12
16/08/2012

Щетінін Володимир Олександрович
31/01/1964
с. Чорнухине

Луганський окружний адміністративний суд,
13/10/2008

137

54098/12
13/08/2012

Роскладка Сергій Олександрович
01/06/1966
м. Овруч

Овруцький районний суд Житомирської області,
25/05/2010

138

54104/12
14/08/2012

Невмержицький Ярослав Володимирович
09/08/1982
м. Овруч

Овруцький районний суд Житомирської області,
23/06/2010

139

54107/12
14/08/2012

Невмержицький Володимир Григорович
15/01/1958
м. Овруч

Овруцький районний суд Житомирської області,
16/06/2010

140

54119/12
14/08/2012

Невмержицька Наталія Григорівна
08/03/1956
м. Овруч

Овруцький районний суд Житомирської області,
23/06/2010

141

54287/12
15/08/2012

Невмержицький Володимир Павлович
16/03/1938
м. Овруч

Овруцький районний суд Житомирської області,
29/04/2010

142

54304/12
07/08/2012

Кузнєцова Олена Гаврилівна
29/03/1938
м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави,
26/03/2010

143

54365/12
11/08/2012

Невмержицька Олена Миколаївна
05/06/1972
м. Овруч

Овруцький районний суд Житомирської області,
25/03/2010

144

54533/12
11/08/2012

Показацька Галина Ничипорівна
03/10/1938
с. Гладковичі

Овруцький районний суд Житомирської області,
28/10/2010

145

54603/12
13/08/2012

Чопик Олександр Михайлович
1956
м. Тетіїв

Апеляційний суд Київської області,
28/02/2011

146

54625/12
10/08/2012

Невмержицький Володимир Павлович
16/03/1938
м. Овруч

Овруцький районний суд Житомирської області,
11/06/2009

147

54633/12
16/08/2012

Лисак Валентин Миколайович
01/03/1955
м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області,
05/05/2009

148

54748/12
27/07/2012

Семенюк Василь Юрійович
26/02/1960
м. Житомир

Корольовський районний суд м. Житомира,
02/12/2009

149

54753/12
10/08/2012

Болобанов Володимир Леонідович
22/01/1953
с. Кулиничі

Харківський районний суд Харківської області,
23/02/2011

150

54765/12
06/08/2012

Васильєв Олександр Іванович
05/01/1942
м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира,
19/05/2010

151

54769/12
08/08/2012

Каут Микола Єгорович
19/05/1954
м. Рубіжне

Рубіжанський міський суд Луганської області,
29/09/2009

152

54807/12
08/08/2012

Ліннік Микола Іванович
28/10/1946
м. Рубіжне

Рубіжанський міський суд Луганської області,
29/08/2007

153

54863/12
08/08/2012

Лещенко Григорій Іванович
14/11/1960
с. Пересічне

Дергачівський районний суд Харківської області,
31/05/2010

154

54947/12
17/08/2012

Солод Микола Григорович
04/01/1953
м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтави,
19/05/2011

155

55051/12
15/08/2012

Гаврилюк Микола Павлович
06/07/1956
м. Овруч

Овруцький районний суд Житомирської області,
09/07/2010

156

55076/12
16/08/2012

Невмержицький Володимир Павлович
04/04/1962
м. Львів

Сихівський районний суд м. Львова,
10/06/2010

157

55139/12
09/08/2012

Кирієнко Олександр Михайлович
07/11/1956
м. Алчевськ

Алчевський міський суд Луганської області,
21/05/2009

158

55150/12
14/08/2012

Цехмейструк Олександр Іванович
23/10/1956
м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області,
15/07/2011

159

55220/12
14/08/2012

Рибицький Ігор Миколайович
04/04/1974
м. Овруч

Овруцький районний суд Житомирської області,
06/10/2009

160

55257/12
10/06/2012

Ящук Степан Романович
15/10/1939
м. Луганськ

Луганський окружний адміністративний суд,
17/12/2008

161

55496/12
20/08/2012

Панасюк Олександр Петрович
01/07/1953
м. Помічна

Добровеличківський районний суд Кіровоградської області,
22/06/2011

162

55498/12
15/08/2012

Обозова Олена Валеріївна
05/09/1971
м. Овруч

Овруцький районний суд Житомирської області,
27/05/2009

163

55533/12
17/08/2012

Шершньова Катерина Іванівна
05/12/1959
смт Кирнасівка

Тульчинський районний суд Вінницької області,
29/12/2010

164

55998/12
17/08/2012

Мулик Марина Ігорівна
14/01/1990
с. Шостаківка

Олександрівський районний суд Донецької області,
23/04/2009

165

56001/12
17/08/2012

Євстігнєєв Ігор Анатолійович4
14/07/1967
с. Іверське

Олександрійський районний суд Донецької області,
07/04/2009

____________
4 Прим. перекладача: відповідно до листа Європейського суду з прав людини від 17.09.2013 в тексті рішення слово «Антонович» було змінено на «Анатолійович».

166

56009/12
24/05/2012

Рарог Сергій Васильович
09/02/1962
м. Донецьк

Будьоннівський районний суд м. Донецька,
22/02/2010

167

56024/12
11/08/2012

Невмержицький Павло Володимирович
29/05/1972
м. Овруч

Овруцький районний суд Житомирської області,
17/03/2010

168

56270/12
08/08/2012

Толмачов Сергій Іванович
15/10/1956
смт Петрівка

Донецький апеляційний адміністративний суд,
09/08/2011

169

56279/12
18/08/2012

Левківська Ольга Василівна
30/03/1970
м. Овруч

Овруцький районний суд Житомирської області,
22/07/2009

170

56301/12
16/08/2012

Гомляков Валерій Іванович
16/05/1961
м. Красноармійськ

Одеський апеляційний адміністративний суд,
22/04/2011

171

56888/12
23/08/2012

Спєсівцев Віктор Миколайович
01/09/1957
м. Каховка

Каховський міськрайонний суд Херсонської області,
03/03/2011

172

57145/12
22/08/2012

Герасимчук Валентина Адамівна
21/01/1974
м. Овруч

1) Овруцький районний суд Житомирської області,
07/07/2009
2) Овруцький районний суд Житомирської області,
20/11/2009
3) Овруцький районний суд Житомирської області,
23/11/2010

173

57759/12
27/08/2012

Поліщук Микола Володимирович
10/08/1959
м. Тульчин

Тульчинський районний суд Вінницької області,
29/11/2010

174

57769/12
27/08/2012

Левицька Людмила Петрівна
02/02/1938
м. Тульчин

Тульчинський районний суд Вінницької області,
26/07/2011

175

57837/12
16/08/2012

Першко Василь Петрович
10/01/1979
м. Овруч

Овруцький районний суд Житомирської області,
24/03/2010

176

57844/12
20/08/2012

Гаврилишин Євгеній Іванович
04/02/1949
м. Могилів-Подільський

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області,
29/11/2010

177

57966/12
31/07/2012

Гурко Віктор Сергійович
01/07/1946
м. Хмельницький

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області,
20/11/2009

178

58002/12
04/07/2012

Ляшко Олександр Іванович
31/08/1959
м. Алчевськ

Алчевський міський суд Луганської області,
16/08/2010

179

58004/12
08/08/2012

Толмачов Сергій Іванович
15/10/1956
смт Петрівка

Станично-Луганський районний суд Луганської області,
05/05/2011

180

58044/12
31/08/2012

Кобилинський Микола Антонович
01/03/1957
с. Дубовий Гай

Овруцький районний суд Житомирської області,
16/04/2009

181

58187/12
31/08/2012

Сахно Микола Степанович
07/09/1952
м. Світловодськ

Судовий наказ Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області,
04/12/2006

182

58192/12
31/08/2012

Руденко Володимир Павлович
04/06/1956
м. Світловодськ

Світловодський міський суд Кіровоградської області,
04/05/2000

183

58210/12
24/08/2012

Вишневська Олена Олегівна
27/10/1992
м. Тульчин

Тульчинський районний суд Вінницької області,
08/07/2011

184

58236/12
04/09/2012

Якушина Любов Андріївна
10/07/1940
м. Київ

Подільський районний суд м. Києва,
29/03/2011

185

58252/12
29/08/2012

ТОВ «Енергія МК»
18/07/2002
м. Київ

1) Господарський суд м. Києва, 07/04/2003
2) Київський апеляційний господарський суд, 22/07/2009

186

58404/12
21/08/2012

Пономарьова Галина Іванівна
20/12/1943
м. Київ

Оболонський районний суд м. Києва,
20/07/2009

187

58497/12
18/08/2012

Степаненко Володимир Олександрович
03/08/1955
м. Торез

Донецький окружний адміністративний суд,
08/02/2008

188

58622/12
27/08/2012

Тухватуллін Салават Насібуллович
25/11/1952
м. Маріуполь

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької області,
20/05/2009

189

58976/12
31/08/2012

Дев’ятий Сергій Миколайович
22/04/1972
м. Вінниця

Ленінський районний суд м. Вінниці,
11/06/2010

190

59023/12
29/08/2012

Фомін Євген Леонідович
02/05/1961
м. Запоріжжя

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя,
22/02/2011

191

59156/12
27/08/2012

Уваров Микола Михайлович
27/06/1958
м. Луганськ

Донецький апеляційний адміністративний суд,
24/12/2009

192

59158/12
27/08/2012

Олеников Ігор Анатолійович
27/04/1961
м. Маріуполь

Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя Донецької області,
08/11/2010

193

59162/12
27/08/2012

Нестеренко Микола Сергійович
01/06/1948
м. Луганськ

Луганський окружний адміністративний суд,
20/02/2008

194

59165/12
27/08/2012

Подолянко Анатолій Васильович
24/06/1956
смт Новосвітлівка

1) Луганський окружний адміністративний суд, 07/02/2008
2) Луганський окружний адміністративний суд, 02/12/2008

195

59169/12
27/08/2012

Мельніков Микола Васильович
12/02/1953
смт Новосвітлівка

Луганський окружний адміністративний суд,
05/02/2008

196

59171/12
27/08/2012

Галус Петро Миколайович
10/10/1958
м. Луганськ

Артемівський районний суд м. Луганська,
23/06/2009

197

59173/12
27/08/2012

Огій Олександр Михайлович
28/01/1955
м. Дніпропетровськ

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська,
28/01/2010

198

59194/12
27/08/2012

Чапчахчи Олександр Костянтинович
23/08/1966
м. Маріуполь

Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя Донецької області,
30/10/2009

199

59226/12
27/08/2012

Тюков Юрій Вікторович
14/09/1965
смт Новосвітлівка

Краснодонський міськрайонний суд Луганської області,
20/01/2010

200

59229/12
27/08/2012

Охремчук Лариса Миколаївна
05/02/1954
смт Сімейкине

Краснодонський міськрайонний суд Луганської області,
13/05/2011

201

59230/12
05/09/2012

Сачок Тетяна Миколаївна
04/04/1971
с. Сташки

Овруцький районний суд Житомирської області,
03/09/2009

202

59232/12
27/08/2012

Охремчук Олександр Васильович
02/01/1953
смт Сімейкине

Луганський окружний адміністративний суд,
02/02/2009

203

59234/12
27/08/2012

Максимюк Леонід Костянтинович
18/09/1981
м. Маріуполь

Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя Донецької області, 09/02/2011

204

59240/12
27/08/2012

Сидорець Валентина Михайлівна
08/11/1964
м. Маріуполь

Донецький окружний адміністративний суд,
19/11/2008

205

59244/12
27/08/2012

Субботін Юрій Вікторович
27/06/1958
м. Маріуполь

Донецький окружний адміністративний суд,
29/08/2008

206

59249/12
27/08/2012

Колесников Анатолій Іванович
01/06/1957
м. Маріуполь

Донецький окружний адміністративний суд,
24/09/2008

207

59252/12
27/08/2012

Бородіна Інна Володимирівна
18/02/1944
м. Маріуполь

Донецький окружний адміністративний суд,
07/10/2008

208

59262/12
27/08/2012

Сидорець Володимир Олексійович
03/08/1961
м. Маріуполь

Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя Донецької області, 30/11/2009

209

59302/12
27/08/2012

Кальницький Володимир Францевич
02/12/1946
м. Маріуполь

Донецький окружний адміністративний суд,
30/07/2008

210

59307/12
27/08/2012

Новиков Олександр Васильович
27/06/1963
м. Сімферополь

Центральний районний суд м. Сімферополя,
29/06/2010

211

59315/12
27/08/2012

Червона Валентина Михайлівна
03/09/1960
м. Маріуполь

Донецький окружний адміністративний суд,
29/02/2008

212

59319/12
04/06/2012

Гладка Зоя Федотівна
14/01/1941
м. Балаклія

1) Балаклійський районний суд Харківської області,
19/07/2011
2) Балаклійський районний суд Харківської області, 29/11/2010

213

59326/12
27/08/2012

Кравцов Анатолій Миколайович
05/01/1935
м. Маріуполь

Донецький окружний адміністративний суд,
19/11/2008

214

59330/12
27/08/2012

Рєпін Володимир Андрійович
24/01/1952
м. Маріуполь

Апеляційний суд Донецької області,
28/04/2011

215

59339/12
27/08/2012

Тімошина Олена Володимирівна
16/04/1962
м. Маріуполь

Жовтневий районний суд м. Маріуполя,
05/06/2009

216

59341/12
27/08/2012

Гордійчук Андрій Володимирович
23/08/1959
Одеса

Малиновський районний суд м. Одеси,
07/12/2010

217

59345/12
27/08/2012

Андреєва Світлана Юріївна
15/09/1965
м. Ірпінь

Апеляційний суд Київської області,
02/10/2011

218

59355/12
27/08/2012

Агафонов Ігор Олександрович
14/08/1966
с. Ясенівське

Луганський окружний адміністративний суд,
13/05/2008

219

59358/12
27/08/2012

Кротько Валерій Віталійович
08/05/1965
м. Алчевськ

Алчевський міський суд Луганської області,
02/04/2010

220

59362/12
27/08/2012

Овсяннікова Тетяна Василівна
29/01/1971
м. Луганськ

Луганський окружний адміністративний суд,
12/08/2008

221

59366/12
27/08/2012

Змачинський Євген Юрійович
20/08/1964
м. Луганськ

Жовтневий районний суд м. Луганська,
10/06/2010

222

59367/12
27/08/2012

Горшколєпов Володимир Михайлович
15/04/1952
м. Луганськ

Луганський окружний адміністративний суд,
23/07/2008

223

59370/12
27/08/2012

Васильченко Олександр Юрійович
25/05/1963
м. Луганськ

Луганський окружний адміністративний суд,
07/04/2008

224

59374/12
27/08/2012

Макогон Антоніна Василівна
02/09/1961
с. Самсонівка

Краснодонський міськрайонний суд Луганської області,
28/08/2009

225

59375/12
27/08/2012

Клім Ігор Денисович
14/11/1967
м. Луганськ

Луганський окружний адміністративний суд,
02/04/2008

226

59376/12
27/08/2012

Ющенко Олександр Степанович
22/03/1960
м. Вишневе

Києво-Святошинський районний суд Київської області,
31/12/2010

227

59377/12
27/08/2012

Алла Володимир Миколайович
10/03/1954
смт Новосвітлівка

Луганський окружний адміністративний суд,
16/07/2008

228

59378/12
27/08/2012

Колчева Олена Євгенівна
19/01/1961
м. Київ

Дніпровський районний суд м. Києва, 30/07/2009 (зі змінами, внесеними апеляційним судом м. Києва 09/06/2010)

229

59387/12
27/08/2012

Міщук Микола Іванович
18/08/1958
м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави,
26/10/2010

230

59388/12
27/08/2012

Кучев Володимир Олексійович
26/06/1952
м. Луганськ

Жовтневий районний суд м. Луганська,
28/02/2008

231

59390/12
27/08/2012

Шльонський Володимир Ілліч
25/08/1956
с. В. Шевирівка

Луганський окружний адміністративний суд,
07/02/2008

232

59392/12
27/08/2012

Семенов Сергій Васильович
08/08/1959
м. Свердловськ

Свердловський міський суд Луганської області,
09/10/2009

233

59686/12
03/09/2012

Горячева Наталія Євгеніївна
21/06/1971
с. Високий

Ленінський районний суд м. Харкова,
20/05/2011

234

59758/12
08/09/2012

Ятченко Алла Миколаївна
23/03/1962
м. Коростень

1) Коростенський міськрайонний суд Житомирської області,
23/09/2009
2) Коростенський міськрайонний суд Житомирської області,
15/02/2010
3) Коростенський міськрайонний суд Житомирської області,
22/03/2010
4) Коростенський міськрайонний суд Житомирської області,
10/02/2011
5) Коростенський міськрайонний суд Житомирської області,
10/02/2011

235

59802/12
06/09/2012

Ольшанська Людмила Максимівна
17/06/1956
м. Нова Каховка

Новокаховський міський суд Херсонської області,
28/04/2010

ДОДАТОК 2
(неприйнятні заяви)

N

Заява N, дата подання

П. І. Б. заявника, дата народження, місце проживання

Відповідне рішення національного суду

236

15502/11
21/02/2011

Тишкевич Людмила Віталіївна
13/08/1977
м. Чернігів

Ічнянський районний суд Чернігівської області,
13/04/2010

237

40297/12
14/06/2012

Майфат Іван Григорович
08/05/1938
м. Запоріжжя

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя,
23/12/2010

238

49643/12
24/07/2012

Ляшенко Євген Йосипович
18/04/1947
м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова,
17/08/2011

239

51251/12
27/07/2012

Капшитар Микола Васильович
22/08/1954
м. Запоріжжя

Ленінський районний суд м. Запоріжжя,
25/01/2011

240

52385/12
07/08/2012

Глушко Федір Павлович
01/01/1959
м. Кременчук

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області,
02/10/2011

241

52395/12
07/08/2012

Олефір Ніна Олександрівна
11/11/1956
с. Броварки

Глобинський районний суд Полтавської області,
03/10/2011

242

54032/12
08/08/2012

Федченко Володимир
Миколайович
14/05/1963
м. Запоріжжя

Хортицький районний суд м. Запоріжжя,
21/04/2010

243

59020/12
23/08/2012

Судакова Валентина Адамівна
05/03/1964
м. Запоріжжя

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя,
04/04/2011

244

59365/12
27/08/2012

Петров Віталій Анатолійович
13/04/1959
м. Свердловськ

Луганський окружний адміністративний суд,
06/11/2008

ДОДАТОК 3
(неприйнятні заяви)

N

Заява N, дата подання

П. І. Б. заявника, дата народження, місце проживання

Відповідне рішення національного суду

245

56944/12
21/08/2012

Шкоропад Людмила Денисівна
21/09/1937
м. Луцьк

Львівський апеляційний адміністративний суд,
10/02/2011

102

49659/12
25/07/2012

Климишин Дмитро-Ярослав Іванович
13/09/1941
м. Броди

1) Бродівський районний суд Львівської області, 30/06/2011
2) Бродівський районний суд Львівської області, 14/09/2011
3) Бродівський районний суд Львівської області, 19/09/2011
4) Бродівський районний суд Львівської області, 09/11/2011

 

ДОДАТОК 4
(неприйнятні заяви)

N

Заява N, дата подання

П. І. Б. заявника, дата народження, місце проживання

Відповідне рішення національного суду

246

4893/12
05/01/2012

Кущ Олег Іванович
01/07/1979
м. Кременчук

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської області,
13/12/2004

247

25435/12
18/04/2012

Федорак Леон Лук’янович
26/02/1937
с. Ясень

Рожнятівський районний суд Івано-Франківської області,
03/11/2008

 

ДОДАТОК 5
(неприйнятні заяви)

N

Заява N, дата прийняття

П. І. Б. заявника, дата народження, місце проживання

Рішення суду першої інстанції, яке стало юридичною підставою для подання заявником скарг щодо невиконання рішення

Ухвала, яка скасувала рішення суду першої інстанції

248

59320/12
27/08/2012

Лазунін Олександр Миколайович
24/01/1952
м. Маріуполь

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької області,
25/06/2011

Донецький апеляційний адміністративний суд,
06/11/2012

249

59333/12
27/08/2012

Оніщенко Микола Стефанович
26/11/1955
м. Луганськ

Жовтневий районний суд м. Луганська,
28/01/2011

Донецький апеляційний адміністративний суд,
15/11/2011

ДОДАТОК 6
(неприйнятні заяви)

N

Заява N, дата прийняття

П. І. Б. заявника, дата народження, місце проживання

Відповідне рішення національного суду

250

41703/12
19/06/2012

Ященко Яків Леонідович
04/02/1979
с. Новосілки

Іваничівський районний суд Волинської області,
23/06/2011