20201111 № 4657/ІПК/28-10-01-05-11 Щодо застосування штрафних санкцій у разі подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

від 11 листопада 2020 року

Державна податкова служба України

№ 4657/ІПК/28-10-01-05-11

Щодо застосування штрафних санкцій у разі подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації

Індивідуальна податкова консультація

Офіс великих платників податків ДПС розглянув лист щодо застосування штрафних санкцій у разі подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній податковий (звітний) рік з метою здійснення самостійного коригування відповідно до статті 39 Кодексу, та керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі — Кодекс) повідомляє.

Як зазначено у листі, під час підготовки звітності з трансфертного ціноутворення Товариством самостійно виявлено факт заниження податкового зобов’язання за минулий 2019 рік. Товариство подало уточнюючий розрахунок до податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній податковий (звітний) рік з метою здійснення самостійного коригування відповідно до ст.39 Кодексу та сплатило суму недоплати 01 жовтня 2020 року.

У зв’язку з вищенаведеним, Товариство просить роз’яснити:

Чи вважається своєчасно сплаченою сума доплати з податку на прибуток та своєчасно поданим уточнюючий розрахунок до податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній податковий (звітний) рік з метою здійснення самостійного коригування відповідно до ст.39 Кодексу, в розумінні п.п. «а» п.50.1 ст.50 Кодексу, якщо така сплата та подання уточнюючого розрахунку будуть здійснені безпосередньо 01 жовтня 2020 року ?

Відповідно до пп.39.4.1 п.39.4 ст.39 Кодексу для цілей податкового контролю за трансфертним ціноутворенням звітним періодом є календарний рік.

Відповідно до пп.39.4.2 п.39.4 ст.39 Кодексу платники податків, які у звітному році здійснювали контрольовані операції (далі – КО), зобов’язані подавати до 1 жовтня року, що настає за звітним, звіт про КО (далі – Звіт) та повідомлення про участь у міжнародній групі компаній.

Відповідно до пп.39.4.2.1 пп.39.4.2 п.39.4 ст.39 Кодексу у Звіті зазначається інформація про всі КО, здійснені платником податків у звітному періоді.

У разі якщо платником податку виявлено, що у раніше поданому Звіті інформація надана не в повному обсязі, містить помилки або недоліки, такий платник податків має право подати:

— новий звіт до закінчення граничного строку подання звіту про контрольовані операції за такий самий звітний період;

— уточнюючий Звіт у разі його подання після закінчення граничного строку для відповідного звітного періоду.

Подання платником податку уточнюючого Звіту не звільняє від відповідальності, передбаченої підпунктами 120.4 і 120.6 ст.120 Кодексу.

Платник податків під час проведення документальних перевірок не має права подавати Звіт (уточнюючий Звіт) за звітний період, який перевіряється.

Відповідно до пп.39.5.4 п.39.5 ст.39 Кодексу у разі застосування платником податків під час здійснення КО умов, що не відповідають принципу «витягнутої руки», та/або не відповідають розумній економічній причині (діловій меті), платник податків має право самостійно провести коригування ціни КО і сум податкових зобов’язань за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету;

— розрахувавши свої податкові зобов’язання відповідно до: максимального значення діапазону цін (рентабельності), якщо ціна / показник рентабельності КО була вище максимального значення діапазону цін (рентабельності); та/або мінімального значення діапазону цін (рентабельності), якщо ціна / показник рентабельності КО була нижче мінімального значення діапазону цін (рентабельності).

Самостійне коригування є коригуванням платником податків ціни КО, за результатами якого розрахована ціна відповідає принципу «витягнутої руки», навіть якщо така ціна відрізняється від фактичної ціни, встановленої під час здійснення КО.

Сума податкового зобов’язання, розрахованого за результатами самостійного коригування, підлягає сплаті у строки, визначені ст.57 Кодексу.

При цьому платник податку не має права проводити самостійне коригування ціни КО та/або сум податкових зобов’язань під час проведення перевірки платника податків з питань дотримання принципу «витягнутої руки» таких КО.

Платники податку на прибуток, які в звітному періоді здійснювали КО, для проведення самостійного коригування ціни КО і сум податкових зобов’язань складають та подають Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 N 897 та зареєстрована у Міністерстві юстиції України 11.11.2015 за N 1415/27860 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом МФУ від 19.10.2018 N 842) (далі — Декларація), який заповнюється відповідно до пп. 39.5.4 п. 39.5 ст. 39 Кодексу.

Одночасно відомості про КО, за якими були проведені самостійні коригування (графи 1 — 12 Додатка ТЦ до Декларації), формуються згідно з Порядком складання Звіту про КО, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 18.01.2016 N 8 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.02.2016 за N 187/28317, про що зазначено у примітці «2» Додатка ТЦ до Декларації.

При цьому платник податків обраховує діапазон ціни для кожної КО окремо та визначає необхідну суму коригування щодо такої КО. Утім, Кодексом не передбачено обчислення сальдо від розрахованих позитивних та від’ємних показників коригування окремих КО платника податку, тому при визначенні загальної суми збільшення податкових зобов’язань необхідно враховувати лише КО, у яких сума коригування призведе до збільшення фінансового результату до оподаткування.

Платник податку на прибуток при здійсненні КО у випадках, визначених ст.39 Кодексу, збільшує фінансовий результат податкового (звітного) року:

— на суму перевищення ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки», над договірною (контрактною) вартістю (вартістю, за якою відповідна операція повинна відображатися при формуванні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухобліку) реалізованих товарів (робіт, послуг);

— на суму перевищення договірної (контрактної) вартості (вартості, за якою відповідна операція повинна відображатися при формуванні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухобліку) придбаних товарів (робіт, послуг) над ціною, визначеною за принципом «витягнутої руки» (пп. 140.5.1 та пп. 140.5.2 п. 140.5 ст. 140 Кодексу).

У Додатку ТЦ до Декларації здійснюється розрахунок різниць, які відображаються у рядках 3.1.3 ТЦ та 3.1.4 ТЦ Додатка РІ до Декларації для коригування фінансового результату до оподаткування.

Коригування ціни КО, за результатами якого розрахована ціна відповідає принципу «витягнутої руки», здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком України, на дату здійснення такої КО, що є датою переходу прав власності на товари або датою виконання робіт або надання послуг.

Згідно із п.50.1 ст.50 Кодексу у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлені.

Платник податків, який самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний, за винятком випадків, установлених пунктом 50.2 ст.50 Кодексу:

а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку. Цей штраф не застосовується у разі подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній податковий (звітний) рік з метою здійснення самостійного коригування відповідно до статті 39 Кодексу у строк не пізніше 1 жовтня року, наступного за звітним;

б) або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, збільшену на суму штрафу у розмірі п’яти відсотків від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання з цього податку.

Тобто платник податків, який здійснює самостійне коригування ціни КО відповідно до ст. 39 Кодексу після спливу терміну подання Декларації за попередній звітний податковий рік, має право подати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати без застосування штрафу, якщо такий уточнюючий розрахунок подається у строк не пізніше 1 жовтня року, наступного за звітним (п. 50.1 ст. 50 Кодексу).

Отже, платник податку на прибуток, по завершенні звітного року, фактично має дев’ять місяців на складання та подання як Звіту про КО, так і уточнюючого розрахунку (із урахуванням результатів самостійного коригування ціни КО і сум податкових зобов’язань з податку на прибуток) та сплати суми відповідної недоплати податку на прибуток без застосування штрафної санкції.

Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).