20201118 № 4737/ІПК/99-00-04-05-03-06 Щодо практичного застосування норм податкового законодавства (первинні документи єдиного податку)

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 18 листопада 2020 року

Державна податкова служба України

№ 4737/ІПК/99-00-04-05-03-06

Щодо практичного застосування норм податкового законодавства

Індивідуальна податкова консультація

Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), розглянула звернення щодо практичного застосування норм податкового законодавства та в межах компетенції повідомляє.

Платник податків у своєму зверненні повідомив, що є фізичною особою – підприємцем – платником єдиного податку третьої групи та здійснює діяльність за агентським договором.

Таким чином, платник податків просить надати індивідуальну податкову консультацію з питання щодо визначення доходу у разі надання послуг на підставі укладеного агентського договору та внесення власних коштів на розрахунковий рахунок фізичної особи – підприємця.

Порядок застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності регулюється главою 1 розділу XIV Кодексу.

Відповідно до підпункту 1 пункту 292.1 статті 292 Кодексу доходом фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 статті 292 Кодексу. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Водночас пунктом 292.4 статті 292 Кодексу визначено, що у разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента).

Комерційне посередництво (агентські відносини) у сфері господарювання регламентуються главою 31 (статті 295 — 305) Господарського кодексу України (далі – ГКУ).

Згідно зі статтею 295 ГКУ комерційне посередництво (агентська діяльність) є підприємницькою діяльністю, що полягає в наданні комерційним агентом послуг суб’єктам господарювання при здійсненні ними господарської діяльності шляхом посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб’єкта, якого він представляє.

Не є комерційними агентами підприємці, що діють хоча і в чужих інтересах, але від власного імені.

Відповідно до агентського договору комерційний агент одержує агентську винагороду за посередницькі операції, що здійснені ним в інтересах суб’єкта, якого він представляє, у розмірі, передбаченому договором.

Згідно зі статтею 301 ГКУ агентська винагорода виплачується комерційному агенту після оплати третьою особою за угодою, укладеною з його посередництвом, якщо інше не передбачено договором сторін.

Відповідно до пункту 296.1 статті 296 Кодексу платники єдиного податку першої — третьої груп ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 296.1.1 — 296.1.3 пункту 296.1 статті 296 Кодексу.

Згідно із підпунктом 296.1.1 пункту 296.1 статті 296 Кодексу платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи — підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів (далі – Книга) шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Порядок ведення Книги платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 579 (далі — Порядок № 579).

Нормами Порядку № 579 визначено, що у Книзі щоденно, за підсумками робочого дня, відображають отримані доходи, зокрема кошти, що надійшли на поточний рахунок платника податку та/або отримані готівкою як оплата за надані послуги.

Відповідно до пункту 6 Порядку № 579 у графах 2 — 6 Книги щоденно відображається дохід від провадження господарської діяльності, що оподатковується за ставками, встановленими відповідно до підпункту 2 пункту 293.3 статті 293 Кодексу, із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік, зокрема отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (окремо в готівковій та безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі.

При цьому у графі 2 Книги зазначається отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги, а у графі 3 — сума повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передплати.

Пунктом 5 Порядку № 579 визначено, що записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, зокрема про кошти, які надійшли на поточний рахунок платника податку та/або які отримано готівкою, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

Дані Книги використовуються платником податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку (пункт 8 Порядку № 579).

Враховуючи викладене, у разі отримання фізичною особою – підприємцем – платником єдиного податку коштів від суб’єкта господарювання, інтереси якого він представляє, на підставі агентського договору, у книзі обліку доходів відображається вся сума коштів, яка надійшла на поточний рахунок платника податку та/або яку отримано готівкою, за таким договором.

Водночас, у податковій декларації платник єдиного податку (комерційний агент) зазначає суму отриманої винагороди повіреного (агента).

Крім того, відповідно до пункту 44.1 статті 44 Кодексу платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Отже, платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи — підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, зобов’язані забезпечити зберігання первинних документів, на підставі яких заповнювалися дані Книги, що використовувалися для складання податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця, або інші первинні документи, які використовуються для складання податкової звітності по інших податках і зборах — у разі їх сплати.

Щодо виконання функції податкового агента фізичною особою – підприємцем – платником єдиного податку у разі виплати доходу фізичним особам

Відповідно до пункту 297.3 статті 297 Кодексу платник єдиного податку виконує передбачені Кодексом функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходи на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах.

Оподаткування доходів фізичних осіб військовим збором здійснюється податковим агентом відповідно до пункту 16 1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу, а податком на доход фізичних осіб згідно з розділом IV Кодексу.

Що стосується включення до складу доходу фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку суми власних коштів, внесених на розрахунковий рахунок, який відкрито фізичною особою для здійснення підприємницької діяльності, то слід зазначити, що сума таких коштів включається до доходу фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку з врахуванням вимог статті 292 Кодексу.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.