20210202 ІПК № 347/ІПК/99-00-21-02-02-06 Щодо оподаткування доходів нерезидента отриманих за кредитним договором

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 2 лютого 2021 року

Державна податкова служба України

№ 347/ІПК/99-00-21-02-02-06

Щодо оподаткування доходів нерезидента отриманих за кредитним договором

Індивідуальна податкова консультація

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо оподаткування доходів нерезидента отриманих за кредитним договором, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України у редакції, чинній з 01.01.2021 (далі – Кодекс), повідомляє таке.

Відповідно до інформації, наданої у зверненні товариство – резидент України має намір укласти кредитний договір з фінансовою установою – резидентом Республіки Австрія на підставі гарантії переказного платежу від Республіки Австрія.

Згідно умов договору резидент України – кредитоотримувач зобов’язаний виплачувати кредитору – резиденту Республіки Австрія наступні платежі:

  1. щоквартально відсотки за користування кредиту;
  2. комісія за зобов’язаннями, яка нараховується у відсотках на залишок заборгованості за кредитом і стягується разом із відсотками;
  3. плата за закриття кожного платежу;
  4. одноразова плата за обробку платежів.

Платник запитує:

Чи застосовується ст. 11 п. 8 Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Австрія про уникнення подвійного оподаткування та відповідно не утримується податок з доходів нерезидента у вигляді відсотків за користування кредиту; комісії за зобов’язаннями (стягується разом із відсотками); плати за закриття кожного платежу?

Чи підпадає під перелік доходів, отриманих нерезидентом із джерелом походження з України, що оподатковуються відповідно до п.п. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Кодексу, одноразова плата за обробку платежів?

Щодо питання 1

Згідно з ст. 3 Кодексу, якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору.

Положення Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Австрія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на майно (далі – Конвенція), яку ратифіковано Верховною Радою України 17.03.1999 (Закон України № 500-XIV), і є чинною в українсько-австрійських податкових відносинах з 20.05.1999, застосовуються «до осіб, які є резидентами однієї або обох Договірних Держав» (ст. 1 Конвенції).

Один із існуючих податків, на які поширюється Конвенція, зокрема, в Україні є податок на прибуток підприємств (п.3 (i) ст.2 Конвенції).

Відповідно до п. 1 ст. 11 «Проценти» Конвенції «Проценти, що виникають в одній Договірній Державі і сплачуються резиденту другої Договірної Держави, будуть оподатковуватись у цій другій Державі».

«Однак такі проценти можуть також оподатковуватись у Договірній Державі, в якій вони виникають, і відповідно до законодавства цієї Держави, але якщо одержувач є фактичним власником процентів, податок, що стягується таким чином, не повинен перевищувати:

a) 2 відсотки від валової суми процентів, що сплачуються:

• (i) у зв’язку з продажем у кредит будь-якого промислового, комерційного або наукового обладнання;

• (ii) у зв’язку з продажем або наданням у кредит будь-яких виробів чи послуг одним підприємством другому підприємству, або

• (ііі) за позиками будь-якого виду, що надаються банком або другою фінансовою установою;

b) 5 відсотків від валової суми процентів в усіх інших випадках» (п. 2 ст. 11 Конвенції).

«Термін «проценти» при використанні в цій статті означає доход від боргових вимог будь-якого виду, незалежно від іпотечного забезпечення і незалежно від володіння правом на участь у прибутках боржника, і зокрема, доход від урядових цінних паперів і доход від облігацій чи боргових зобов’язань, включаючи премії та винагороди, що сплачуються стосовно таких цінних паперів, облігацій та боргових зобов’язань» (п. 3 ст. 11 Конвенції).

Згідно з п. 8 ст. 11 «Незважаючи на положення статті 7 цієї Конвенції та пункту 2 цієї статті, проценти, що виникають в одній Договірній Державі, які сплачуються та безпосередньо належать резиденту другої Договірної Держави, повинні звільнятися від податку в першій згаданій Державі, якщо вони сплачені стосовно позики, наданої, гарантованої або застрахованої, або стосовно будь-якої іншої боргової вимоги чи кредиту, гарантованого або застрахованого від імені другої Договірної Держави уповноваженим на те органом.»

З урахуванням зазначеного, доходи, отримані фінансовою установою Австрійської Республіки від підприємства – резидента України, який уклав кредитний договір з такою фінансовою установою та за яким здійснює на користь цього нерезидента – кредитора виплату відсотків, підлягають оподаткуванню лише в Австрії у разі виконання вимог п. 8 ст. 11 Конвенції.

Щодо питання 2

Відповідно до п.п. «к» п.п. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу до доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України, які оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними п. 141.4 ст. 141 Кодексу відносяться інші доходи від провадження нерезидентом господарської діяльності на території України, крім доходів у вигляді виручки або інших видів компенсації вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, переданих, виконаних, наданих резиденту (постійному представництву іншого нерезидента) від такого нерезидента, у тому числі вартості послуг із міжнародного зв’язку чи міжнародного інформаційного забезпечення.

Отже, компенсація вартості товарів, робіт, послуг не є об’єктом оподаткування податком на доходи нерезидента відповідно до п.п. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Кодексу

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.