20210210 ІПК № 470/ІПК/99-00-21-03-02-06 У разі отримання послуг від нерезидентів, місце постачання яких розташовано на митній території України

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 10 лютого 2021 року

Державна податкова служба України

№ 470/ІПК/99-00-21-03-02-06

У разі отримання послуг від нерезидентів, місце постачання яких розташовано на митній території України

Індивідуальна податкова консультація

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо необхідності застосування пунктів 198.5 статті 198 та 199.1 статті 199 розділу V Податкового кодексу України (далі – ПКУ) у разі отримання послуг від нерезидентів, місце постачання яких розташовано на митній території України, для їх використання при постачанні послуг, місце постачання яких розташоване за межами митної території України, та, керуючись статтею 52 розділу ІІ ПКУ, повідомляє.

Як зазначено у зверненні, товариство – платник ПДВ надає консультативні, юридичні, бухгалтерські та аудиторські послуги клієнтам – нерезидентам, місце постачання яких згідно із пунктом 186.3 статті 186 розділу V ПКУ визначено за межами митної території України. У вартість таких послуг включатиметься вартість отриманих товариством послуг від інших нерезидентів (іноземних офісів товариства, які є іноземними юридичними особами), місце постачання яких визначено на митній території України.

Відповідно до пункту 1.1 статті 1 розділу I ПКУ відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ.

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.

При цьому пунктом 44.1 статті 44 розділу II ПКУ визначено, що для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Згідно з підпунктом «б» пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України.

Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ).

Пунктами 186.2 – 186.4 статті 186 розділу V ПКУ визначено категорії послуг, місце постачання яких визначається залежно від місця реєстрації постачальника, або отримувача відповідних послуг, або від місця фактичного надання відповідних послуг.

Згідно із пунктом 186.3 статті 186 розділу V ПКУ місцем постачання зазначених у цьому пункті послуг вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб’єкт господарювання або – у разі відсутності такого місця – місце постійного чи переважного його проживання.

До таких послуг належать, зокрема, консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні (у тому числі адвокатські), бухгалтерські, аудиторські, актуарні, а також послуги з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп’ютерних систем (підпункт «в» пункту 186.3 статті 186 розділу V ПКУ).

Отже, порядок оподаткування ПДВ операцій платника податку з постачання послуг безпосередньо залежить від місця постачання таких послуг.

Особливості оподаткування ПДВ послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України, визначено у статтях 180, 208 розділу V ПКУ.

Згідно з пунктом 180.2 статті 180 розділу V ПКУ особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, якщо місце постачання послуг розташоване на митній території України, є отримувач послуг.

Відповідно до пункту 208.2 статті 208 розділу V ПКУ отримувач послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України, нараховує податок за основною ставкою податку або за ставкою 7 відсотків для послуг, визначених абзацами четвертим – шостим підпункту «в» пункту 193.1 статті 193 розділу V ПКУ, виходячи з бази оподаткування, визначеної згідно з пунктом 190.2 статті 190 розділу V ПКУ.

При цьому отримувач послуг – платник податку у порядку, визначеному статтею 201 розділу V ПКУ, складає податкову накладну із зазначенням суми нарахованого ним податку, яка є підставою для віднесення сум податку до податкового кредиту у встановленому порядку.

Така податкова накладна підлягає обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН).

Згідно з пунктом 187.8 статті 187 розділу V ПКУ датою виникнення податкових зобов’язань за операціями з постачання послуг нерезидентами, місцем надання яких є митна територія України, є дата списання коштів з банківського рахунка платника податку в оплату послуг або дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг нерезидентом, залежно від того, яка з подій відбулася раніше.

Датою віднесення сум податку до податкового кредиту для операцій з постачання послуг нерезидентом на митній території України є дата складення платником податкової накладної за такими операціями, за умови реєстрації такої податкової накладної в ЄРПН (пункт 198.2 статті 198 розділу V ПКУ).

Відповідно до пункту 198.3 статті 198 розділу V ПКУ податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 розділу V ПКУ, протягом такого звітного періоду у зв’язку з:

  1. придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг;
  2. придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи);
  3. ввезенням товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах провадження господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Підпунктом «а» пункту 198.5 статті 198 розділу V ПКУ визначено, що платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 розділу V ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами придбаними/виготовленими з податком на додану вартість (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, – у разі якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в операціях, що не є об’єктом оподаткування відповідно до статті 196 розділу V ПКУ (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 розділу V ПКУ) або місце постачання яких розташоване за межами митної території України.

З метою застосування цього пункту податкові зобов’язання визначаються по товарах/послугах, необоротних активах:

  1. придбаних для використання в неоподатковуваних операціях – на дату їх придбання;
  2. придбаних для використання в оподатковуваних операціях, які починають використовуватися в неоподатковуваних операціях, – на дату початку їх фактичного використання, визначену в первинних документах, складених відповідно до Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Відповідно до пункту 199.1 статті 199 розділу V ПКУ у разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково – ні, платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 розділу V ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати зведену податкову накладну в ЄРПН на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях.

Правила статті 199 розділу V ПКУ не застосовуються у разі:

  1. проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 розділу V ПКУ;
  2. постачання платником податку відходів і брухту чорних і кольорових металів, які утворилися в такого платника внаслідок переробки, обробки, плавлення товарів (сировини, матеріалів, заготовок тощо) на виробництві, будівництві, розібранні (демонтажу) ліквідованих основних фондів та інших подібних операцій;
  3. проведення операцій, передбачених підпунктом 197.1.28 пункту 197.1, пунктами 197.11 та 197.24 статті 197 розділу V ПКУ (пункт 199.6 статті 199 розділу V ПКУ).

Враховуючи викладене, ПКУ не передбачено будь-яких виключень щодо формування податкового кредиту та визначення податкових зобов’язань відповідно до пунктів 198.5 статті 198 та 199 розділу V ПКУ розділу V ПКУ для платників ПДВ, які отримують послуги від одних нерезидентів на митній території України для використання таких послуг в операціях з постачання іншим нерезидентам послуг, місце постачання яких розташоване за межами митної території України.

Таким чином, товариство у разі отримання послуг від нерезидентів (іноземних офісів товариства, які є іноземними юридичними особами), місце постачання яких розташоване на митній території України, є податковим агентом таких нерезидентів та, зокрема, відповідальною особою у частині нарахування та сплати ПДВ до бюджету за такою операцією. При отримані таких послуг від нерезидентів товариство повинно відповідно до пункту 208.2 статті 208 розділу V ПКУ нарахувати податкові зобов’язання за такими операціями і скласти податкові накладні, які підлягають обов’язковій реєстрації в ЄРПН. На підставі таких зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних платник податку включає суми ПДВ, зазначені у них, до складу податкового кредиту.

Отже, послуги, що отримуються від нерезидента на митній території України (місце постачання відповідно до статті 186 розділу V ПКУ визначено на митній території України) вважаються такими, що отримані з ПДВ, оскільки операції з постачання таких послуг є об’єктом оподаткування ПДВ та за такою операцією визначено обов’язок нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ.

При цьому обов’язок отримувача послуг від нерезидента нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ за операцією з постачання/отримання таких послуг не залежить від права отримувача таких послуг на податковий кредит за такою операцією та від напряму їх використання.

У розглянутій у зверненні ситуації з огляду на те, що такі послуги, отримані від нерезидентів (іноземних офісів товариства, які є іноземними юридичними особами), придбані для використання в операціях з постачання послуг, місце постачання яких визначено за межами митної території України, то платник податку на дату їх придбання зобов’язаний визначити податкові зобов’язання на підставі пункту 198.5 статті 198 розділу V ПКУ.

Якщо придбані у нерезидентів (іноземних офісів товариства, які є іноземними юридичними особами) послуги використовуються частково в оподатковуваних операціях, а частково – в операціях з постачання послуг, місце постачання яких визначено за межами митної території України, платник податку зобов’язаний нараховувати податкові зобов’язання відповідно до статті 199 розділу V ПКУ виходячи з частки використання таких послуг в оподатковуваних операціях.

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які визначені ПКУ.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 розділу ІІ ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.