20210215 ІПК № 539/ІПК/99-00-21-03-02-06 Щодо порядку оподаткування ПДВ операцій платника податку із забезпечення безоплатним харчуванням працівників

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 15 лютого 2021 року

Державна податкова служба України

№ 539/ІПК/99-00-21-03-02-06

Щодо порядку оподаткування ПДВ операцій платника податку із забезпечення безоплатним харчуванням працівників

Індивідуальна податкова консультація

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо порядку оподаткування ПДВ операцій платника податку із забезпечення безоплатним харчуванням працівників та щодо порядку оподаткування ПДВ операцій платника податку із забезпечення безоплатним проживанням працівників, їх доставки на роботу та з роботи, а також придбання подарунків та продуктів харчування для організації святкових заходів та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Як зазначено у зверненнях, платник податку здійснює забезпечення своїх працівників безоплатним харчуванням, безоплатним проживанням у гуртожитках та житлових будинках, які належать платнику та перебувають на його балансі, а також здійснює щоденну доставку працівників на роботу та з роботи власним та залученим автомобільним транспортом. Крім того, до свят, проведення корпоративних змагань чи аналогічних корпоративних заходів платником здійснюється придбання подарунків для стимулювання кращого виконання трудових обов’язків працівниками, а також товарів/послуг для організації святкового банкету/корпоративу (далі – безоплатно надані товари/послуги для персоналу). Разом з тим платником не надано інформації, за рахунок яких джерел відшкодовується вартість товарів/послуг, за рахунок яких формується собівартість безоплатно наданих товарів/послуг для персоналу.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Згідно з підпунктами «а» і «б» пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України.

Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ).

Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності. З метою оподаткування постачанням послуг, зокрема, є постачання послуг іншій особі на безоплатній основі (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ).

Відповідно до пункту 198.3 статті 198 розділу V ПКУ податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 розділу V ПКУ, протягом такого звітного періоду у зв’язку з:

  1. придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг;
  2. придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи);
  3. ввезенням товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах провадження господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Пунктом 198.6 статті 198 розділу V ПКУ визначено, що не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) податковими накладними / розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями (тимчасовими, додатковими та іншими видами митних декларацій, за якими сплачуються суми податку до бюджету при ввезенні товарів на митну територію України), іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 розділу V ПКУ.

Згідно з підпунктом «г» пункту 198.5 статті 198 розділу V ПКУ платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 розділу V ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами придбаними/виготовленими з ПДВ (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, — у разі якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку (крім випадків, передбачених пунктом 189.9 статті 189 розділу V ПКУ).

Господарською діяльністю згідно з підпунктом 14.1.36 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ є діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу.

Таким чином, суми ПДВ, нараховані (сплачені) платником податку у зв’язку з придбанням товарів/послуг, що використані для забезпечення безоплатного надання товарів/послуг персоналу, включаються до складу податкового кредиту за умови наявності відповідного документального підтвердження (податкові накладні/розрахунки коригування до таких податкових накладних, зареєстровані в ЄРПН, інші документи, передбачені пунктом 201.11 статті 201 розділу V ПКУ).

Якщо сума витрат, понесених платником податку у зв’язку із придбанням товарів/послуг, що використані для забезпечення безоплатного надання товарів/послуг персоналу, включається до складу вартості товарів/послуг, операції з постачання яких є об’єктом оподаткування ПДВ та пов’язані з отриманням платником доходів, то такі товари/послуги вважаються такими, що призначаються для використання/використані у господарській діяльності платника. В такому випадку операції з безоплатного надання товарів/послуг для персоналу не визначаються як окремі операції з постачання товарів/послуг для цілей оподаткування ПДВ, та нарахування податкових зобов’язань з ПДВ, в тому числі і відповідно до підпункту 198.5 пункту 198 розділу V ПКУ, не здійснюється.

Водночас, якщо вартість безоплатно наданих товарів/послуг для персоналу не включається до вартості товарів/послуг, операції з постачання яких є об’єктом оподаткування ПДВ та пов’язані з отриманням платником доходів, то такі товари/послуги визнаються такими, що постачаються безоплатно, а тому відповідно до пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ є об’єктом оподаткування, база оподаткування ПДВ якого визначається згідно з пунктом 188.1 статті 188 розділу V ПКУ. При цьому нарахування податкових зобов’язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 розділу V ПКУ також не здійснюється.

Пунктом 44.1 статті 44 розділу II ПКУ визначено, що для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим пункту 44.1 статті 44 розділу II ПКУ.

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 розділу ІІ ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.