2018.01.02 № 522/18427/14 ВС: оцінку доказам

податковий адвокат, розблокування податкових накладних, виведення з ризикових

Постанова

Іменем України

01 лютого 2018 р.

м. Київ

Оцінку доказів, розгляд кримінальної справи судом апеляційної інстанції, переоцінка, принцип безпосереднього дослідження доказів

Справа № 522/18427/14

Провадження № 51-37км18

При розгляді зазначеного кримінального провадження судом апеляційної інстанції порушено принцип безпосередності дослідження доказів, виходячи з якого суд апеляційної інстанції не вправі дати доказам у кримінальному провадженні іншу оцінку, ніж та, яку дав суд першої інстанції, якщо їх не було безпосередньо досліджено під час апеляційного розгляду провадження.

Недотримання засади безпосередності призводить до порушення інших засад кримінального провадження: презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини, забезпечення права на захист, змагальність сторін та свобода в поданні ними своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості (пункти 10, 13, 15 ст. 7 КПК). Тому засада безпосередності виступає необхідним елементом процесуальної форми судового розгляду, недотримання її судом, виходячи зі змісту ч. 2 ст. 23 та ст. 86 КПК, означає, що докази, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, не можуть бути визнані допустимими і враховані при постановленні судового рішення судом, крім випадків, передбачених КПК, а отже, судове рішення не може бути визнано законним і обґрунтованим і, згідно з ч. 1 ст. 412 КПК, підлягає скасуванню.

Аналогічний правовий висновок був викладений у постанові Верховного Суду України від 21 січня  2016 року (№5-249кс15).

Читать далее

2015.07.06 № 5-75кс15 ВСУ: право на захист кримінальний процес

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку, 

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ

Відмова ВСУ у задоволенні клопотання про виклик на засідання для дачі пояснень призвела до непропорційного обмеження права на захист.

067 86-244-17, юридична консультація, судова практика, юрист, адвокат, киев

6 липня 2015 року                                                                                                        м. Київ

Відмова Верховного Суду у задоволенні клопотання про виклик на засідання для дачі пояснень призвела до непропорційного обмеження права засудженого на захист.

Читать далее

2015.02.10 ВССУ: Про судову практику застосування судами першої та апеляційної інстанцій процесуального законодавства щодо обрання, продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,
Головам апеляційних судів областей, міст Києва і Севастополя, Апеляційного суду Автономної Республіки Крим                                             
Про судову практику застосування судами першої та апеляційної інстанцій процесуального законодавства щодо обрання, продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
2S5B9n8MSTY-1728x800_c
Статтею 9 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права та статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантовано право кожного на розгляд справи упродовж розумного строку. Звід принципів захисту всіх осіб, які піддаються затриманню чи ув’язненню будь-яким чином, прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 09 грудня
1988 року, вимагає проведення судового розгляду стосовно затриманої особи у розумні строки після її затримання або звільнення цієї особи до розгляду справи (провадження) в суді. Правосуддя має бути швидким. Тривала невиправдана затримка процесу практично рівнозначна відмові у правосудді.
Разом із тим, поряд із міжнародно-правовими актами вимоги про здійснення кримінального провадження впродовж розумного строку закріплені і у національному кримінальному процесуальному законодавстві. Так, однією із засад кримінального провадження відповідно до п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК  є розумність строків, зміст якої розкривається у ст. 28 КПК. Неухильне дотримання положень цієї статті, яка, з-поміж іншого, покладає на суд обов’язок із забезпечення проведення судового провадження у розумні строки, є необхідною передумовою виконання завдань кримінального провадження та дотримання основоположних прав людини на усіх його стадіях.

Читать далее

2014.05.21 ВССУ: Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,
УЗАГАЛЬНЕННЯ
судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи
(Витяг)
Вступ
2S5B9n8MSTY-1728x800_c
Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Читать далее

2014.04.07 № 5-467/0/4-14 ВССУ: Лист

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,
ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ
ЛИСТ
від 07.04.2014 р. № 5-467/0/4-14
2S5B9n8MSTY-1728x800_cГоловам апеляційних судів областей, міст Києва та Севастополя, Апеляційного суду Автономної Республіки Крим
У зв’язку з неодноразовим зверненням представників правоохоронних органів до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (ВССУ) щодо неоднозначного тлумачення слідчими суддями місцевих судів положень статей 132, 184 Кримінального процесуального кодексу України (КПК) в частині визначення територіальної підсудності розгляду клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внаслідок надісланого ВССУ на ім’я Голови ради суддів загальних судів та Голів апеляційних судів України листа від 15 жовтня 2013 року вих. N 1-1640/0/4-13, звертаємо увагу на наступне.

Читать далее

2014.03.06 № 5-2кс14 ВСУ: Прецедентне рішення

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
6 березня 2014 року
 
м. Київ
 Судова палата у кримінальних справах
Верховного Суду України у складі:
ВАСВизначальною ознакою крадіжки є субєктивна сторона цього злочину, тобто психічне ставлення винної особи до вчинюваних нею дій. Така особа розуміє, що заволодіває чужим майном, усвідомлює, що воно належить конкретному власнику і що вона обертає його на свою користь протиправно шляхом таємного викрадення.
Зміст субєктивної сторони цього діяння розкривається через предмет і обєктивну сторону цього злочину, зокрема через його зовнішні поведінкові ознакимісце, час, спосіб та обставини скоєння злочину.
Предметом крадіжки завжди є будьяке чуже майно чи майнові права на нього. Нерідко це майно може знаходитися на відкритій місцевості, у місцях загального користування чи перебувати в іншому доступному місці. Правовий режим такого майна не завжди означає, що воно є нічийним, таким, від якого власник відмовився чи втратив з ним звязок.
Про те, що майно, доступ до якого був неутруднений, має власника, що воно тимчасово з якихось причин опинилося поза увагою останнього, що власник фактично не втратив над ним контролю і завжди може його поновити, а також те, що особа, яка виявляє таке майно й заволодіває ним, фактично викрадає його, можуть свідчити такі обставини:
індивідуальні відмінні ознаки предмета майна (тип, вид, найменування, особливості тощо), з вигляду яких винна особа в змозі визначити власника майна;
конкретна характеристика місця перебування майна на момент його виявлення, яка дає можливість визначити (побачити, виявити) межі приватності місця знаходження майна;
зазвичай нетривалий час, упродовж якого у винної особи визріває і реалізується намір заволодіти майном;
причини появи майна на місці виявлення, умови та обставини його перебування там, з яких можна визначити ознаки належності майна конкретній особі та простежити її зв’язок з ним.

Читать далее

2013.10.15 № 1-1640/0/4-13 ВССУ: Лист

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,
ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ
ЛИСТ
від 15.10.2013 р. № 1-1640/0/4-13
2S5B9n8MSTY-1728x800_cГоловам апеляційних судів областей, міст Києва та Севастополя, Апеляційного суду Автономної Республіки Крим
У зв’язку із надходженням до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (ВССУ) листа Голови ради суддів загальних судів від 18.09.2013 N 9рсзс-673/13 (вх. N 1415/0/1-13 від 23.09.2013) щодо надання роз’яснень положень ч. 2 ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України (КПК) стосовно визначення територіальної підсудності розгляду клопотань про забезпечення заходів кримінального провадження, повідомляємо наступне.
ДАНИЙ ЛИСТ ВІДКЛИКАНИЙ (ДИВ. >>>)

Читать далее

2012.06.01 Апеляційний суд м. Києва: Узагальнення практики судової практики та вивчення правильності застосування Митного кодексу України, який набрав чинності з 01 червня 2012 року, протокол

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД М. КИЄВА
УЗАГАЛЬНЕННЯ
судової практики та вивчення правильності застосування Митного кодексу України, який набрав чинності з 01 червня 2012 року

Читать далее

2013.09.01 Апеляційний суд м. Києва: Узагальнення судової практики застосування законодавства про звільнення від кримінальної відповідальності або від кримінального покарання

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
12
УЗАГАЛЬНЕННЯ
судової практики застосування законодавства про звільнення від кримінальної відповідальності або від кримінального покарання
від 01.09.2013

Читать далее

2013.08.22 № 10-1332/0/4-13 ВССУ: Лист, слідчого судді

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,
ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ
ЛИСТ
від 22.08.2013 р. № 10-1332/0/4-13
господарські спори, сімейні спори, корпоративні, податковий адвокат, юрист, судове представництво, оскарження, спори з податковою, реєстрація ТОВРЕЗЮМЕ: Враховуючи наведене, а також те, що порядок роз’яснення ухвал слідчого судді прямо не визначений у КПК, слідчий суддя не уповноважений розглядати та вирішувати по суті клопотання чи заяви осіб про роз’яснення постановлених ним ухвал.

Читать далее